m VéVVW- 13ef)rens~7(urfiü 2^e/' #/er adgediíbete Sdjmuck - ¿>er den typograpQifdjen Torberungen ber Zeit gemafi - a fíe T3et)rens-Sc§riften degíeitete, entfpricQt nicfjt meíjr utiferem gefcQmackfidjen Cmpfinben. TIOer er Oemeift bie erfinbutigsreidje, form/¡d)ere Tjanb bes Kiinftíers unb kann baQer üder feine gefcl)id)t(id)e flebeutung Qinaus Ttnfprud) aufWertung madjen. mcmTG7j3J7C£7Trm VQuTtsziivwxyz 'Vo^

Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik de | 1938 | | page 11