3n meínenyotmnnes.Don TTtattliíasCJlau&íus iMe^eít Fommt allgemad) becan, í»afs id) benOTeg getjen mup, í»en man níd)t toíefcee Fíimmt. 7dj Fann 5íd; níd/t mítneljmen uní» (afíe Mdj ín eínee íJiJelt jucücP, too gutec Kat nídjt übeeflíí|fíg íft.Híemanb íft tucífe oon'Jftuttecleíbe an; "Jeít unb (Scfaíjcung leseen Ijíet unbfegen MeTFenne. Jd; tjabe 5íe ÍJETeIí lííngee gEfEljEn ais bu.<Ss íft nídjt alies QSolb, ÍÍEbEt ©oljn, toas glanjet,unb ídj IjabE manden ©tecn oom f)ímmel fallEn unb mandjen ©tab, auf ben man fídj oeclíe|s, beedjen feljen. üíacum toíll idMe eínígenKat geben unb Me fagen, toas idgefunben tjabe, unb toas bíe'Seít míd) gelEtjcet Ijat. 08 íft nícbts gco£; toas nícbt gut íft; unb íft nícbts toabe, toas nícbt beftebet.Z>ec2fftenrd7 íft tjíec nícbt su Lfyiufaunb ec getjt bíec nícbt oon ungefííbr ín bem fcblecbtenKocP umbec.Denn (íebe nuc/alle anbecen£>íngebtecmít unb neben ííjm línbunb geben babín, obne es su toíiretybecUFtenftbíftlícbbetougtunbtoíeeínebobebleíbenbe Htlanb, an bEC bíE ©>cbatten oocübecgeben. 3lle iSínge mít unb nebeníbmgebenbabín/eíneefcembenHJíllFtíeunbWacbtuntec^ toocfEn, ec íft lítb fElbft anoEctcaut unb tedgt fEín íLeben ín fEínsc Ffanb.Unb es íft nícbt fííc íbn gleícbgtfltíg/ ob ec cccbts obee línFs gebe. íLaf? bíc nícbt tocís madien, ba|? ec fícb caten FSnne unb fElbft feínenUGeg toífre.DíefeHJelt íftfücíbn su toeníg,unb bíeunlídjt^ bacE (íEbEt ec nícbt unb Fennet |íe ni dj t.0»pace bíc benn oecgeblícbe Wtübe unb tuc bíc FeínUeíb unb belínne bícb bEín.IfjaltE bícb su gut,3É>fes su tun. fjdnge beín F^ecs an Feín oecgdnglícb JDíng. ¿íEHIabcbEít cícbtEt (ícb nícbtnadjuns, líebec©>obn, fonbecntoíc müffen uns nacb íbe cícbten. Was bu feben Fannft, bas febe unb beauebe beíne2lugen unb übec bas Un[ícbtbaee unb 6toíge baltE bícb an (Bottes OToct. 3leíbe bec Kelígíon beínec Díítec getceu unbbafTebíetbeologífcben0Sannengíef?ec.©'djeueníemanbrooíel, ais bícb fElbft. Jntoenbíg ín uns toobnet becKícbtec,bec nícbt tcíígt, unb an beffen©tímme uns mebe gelegen íft ais an bem^eífall bec gansen Welt unb bec fltJeísbeít bec (Bcíecben unb ^gyptec. Tlímm es bíc ooc, ©obn, nícbt toíbec feíne ©tímme su tun; unb Claudius (1937) ñadí Zeichnung von Rudolf Koth

Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik de | 1938 | | page 127