m Livns Raam- aanplakbiljetten voor den kleinen Winkelier Door gemeenschappelijken inkoop op groote schaal kunnen vooruit strevende en voor moderne zaken- methoden vatbare kleine winkeliers aan de groote winkelbedrijven (wa renhuizen en filiaal-ondernemin gen) het hoofd bieden ten opzichte van de prijzen. Ze zijn echter meestal gehandi capt ten opzichte van de reclame, vooral wat de raambiljetten be treft, waarvan de groote bedrijven ruim gebruik plegen te maken. Immers, die groote bedrijven kun nen een behoorlijke oplaag van die affiches bestellen; de kleine win- l keiier daarentegen heeft er maar enkele stuks van noodig Herhaaldelijk werden door drukke rijen of winkeliersvereenigingen neutrale (z.g. „passepartout"-) affiches uitgegeven, waarvan elke winkelier slechts een of enkele exemplaren behoeft af te nemen en daarbij toch van den lagen prijs der groote oplage kan profiteeren. Wij toonen hier twee van deze klei ne raam-biljetten (welke ook met Nederlandschen tekst kunnen wor- den geleverd). Het zijn kort gele den verschenen creaties van den Belgischen affichekunstenaar Wil- char (van wien o.m. ook de groo te, roode verkiezingsaffiche van de C.P.N. was), uitgegeven door de „Editions du Croquis" te Brus sel (rue Rodenbach 6). W. H. W. tiemakers iek'oopers recta meverlioopers en propagauftac/ie/s Als ik het artikel van den heer Bos in het Novembernummer van Ariadne lees en herlees, krijg ik telkens een schokje als de passage onder mijn oogen komt welke een rechtstreeksche aanval is op het Genootschap voor Reclame. De heer Bos noemt dit de voornaam ste fout van de vooroorlogsche or ganisatie van het Nederlandsche reclamewezen. Ik behoef geen pleidooi te handen voor het Genootschap. De heeren leiders van dit instituut zijn heusch wel in staat hun eigen wasch te doen. Naar mijn meening is het bestaan van deze instelling volko men gerechtvaardigd. Immers, haar eerste stelregel is: bevorde ring van het peil der reclame. Ieder die zich met de reclame bezig houdt is bij dit hoogere peil gebaat en kan uit zijn lidmaatschap voor. deel puren. Wel ben ik 't met U eens dat het Genootschap lieden onder haar vleugels wil vereenigen met uit- eenloopende, om niet te zeggen, soms tegenstrijdige, belangen. Het is voor mij de vraag of ieder lid zich in dit heterogene gezelschap heelemaal op zijn plaats zal voelen wanneer het gaat om de behande ling van bepaalde interessen. Het is daarom dat ik het initiatief nam tot het oprichten van een Ne derlandsche Vereeniging van Pro- pagandachefs, welke, daar ben ik van overtuigd, in de toekomst met het Genootschap nuttig zal kunnen samenwerken. Mijn doel was het bij elkaar bren gen van een aantal personen met parallel loopende zakelijke belan gen, de bevordering van hun on derling contact en het kweeken van een goede verstandhouding. Lid kunnen zij zijn die als propa- gandachef zijn verbonden aan een Nederlandsch industriëel bedrijf of een instelling. Hoe ver zich de RECLA 273

Ariadne nl | 1947 | | page 23