RENAULT#! word dan schipper op onze „bierboeier" Als boten en bier u beide boeien... water te maken. Water? Deze ernstige wetenschapsman-met-de-pijp, is dat de opvolger van Michiel de Ruyter? Ja, de tijden zijn veranderd. Merkwaardig, een advertentie voor marine-officieren zonder de woorden zee, zout, water, reizen, vreemde landen, schip. Daarentegen wordt een „zelfstandige representatieve positie" geboden, zonder romantiek, nauwelijks militair, gewoon: een serieuze carrière. Het doet weldadig aan, deze volwassen benadering en misschien werkt het ook nog. Maar dat is de grote, dagelijks terug kerende vraag: werkt het? Ook voor autobezitters. Renault probeert zijn repu tatie nog iets te verbeteren door te wijzen op zijn geschiedenis. Dat gaat speels, door het afbeelden van dierbare oude auto's, maar het gebeurt consequent. In deze advertentie is de waterkoeling met ge sloten circuit echter het hoofd-onderwerp. schipper naast Freddy welke eisen hun produkten dienen te vol doen. Een marktonderzoek in deze sector zou duidelijk maken dat een goede kist snel moet rotten, beschimmelen, trekken, werken en snel uit elkaar moet vallen. Dan alleen immers gebeurt wat wij be doelen met begraven: tot stof zult gij wederkeren. Té hechte kisten remmen dit proces, en plastic kisten zijn helemaal uit den boze, die moesten verboden worden. Wie zich voor deze materie interesseert, moge ik verwijzen naar het Algemeen Handelsblad van 7 december, waarin een interessant artikel staat over „Grafrust". Al een kist, krat of vat van He'ineken gehad? Vaten moeten wél degelijk van constructie zijn, en Heinekens Bierboeier is dat zeker. Bijgaande advertentie vraagt een schipper voor dit allermerkwaardigste vaartuig, een „vriendelijk varend bierfust dat onze reclame-afdeling tijdens diverse gebeurtenissen op watersportgebied laat varen." Geheel onverwacht is dat de bier- boeierkapitein, schipper naast Alfred, bekend moet zijn met binnenaanvarings- reglement, waterstanden, sluizen e.d. De schipper moet waarschijnlijk pompen of verzuipen, hij mag nimmer in de lorem raken en moet het roer recht houden (Twalef glazen heit de klok, schipper!) Een rasechte giller eigenlijk, deze annonce hij had, om de „gimmick" compleet te maken, een pagina groot moeten zijn. Van Heinekens bierboeier naar de Koninklijke Marinehet heeft allebei met f&s m. thans w ifc kms sfms; Wetenschappelijke stadie of een zelfstandige, representatieve positie pp jeugdige leeftijd? jêjc?:h .Jrtflh. wrr* - ££>-- (MUMltWSHKW M -IS*Oil Vs>.l hoofd-argument daad, de potentiële koper van een auto is te vergelijken met een zwangere vrouw. Hij heeft een onverzadigbare honger naar de vreemdste feiten. Maar niettemin, Renault, wij zullen Renault voortaan associëren met het gesloten koelsysteem. Al een slee, brik of kast van Renault gehad? KONINKLIJKE MARINE zouteloos De uitbeelding is grappig en direct, maar een beetje naïef. Dat hoeft geen nadeel te zijn, maar onwillekeurig vergelijkt men deze advertentie met het Volkswagen- verhaal over koeling: „Water je kunt er ijs van maken, of dampmaar indien u een Volkswagen hebt, kunt u het ver geten." Dat was één krachtig, oersterk argument, doordringend gebracht. Renault daarentegen hakt deze advertentie in stukken, die (simpel gesteld) met elkaar om de aandacht vechten. In de plaats van die oude auto's had ik liever meer tech nische bijzonderheden gezien over de onderaan getoonde wagens. Mannen die een nieuwe auto willen kopen zijn immers ziekelijk nieuwsgierig, zij willen weer en steeds weer lezen en vergelijken. Inder- Duitsland verlangt standaard bier- en limonadeflessen J^e Duitse Bondsdag heeft besloten dat buitenlands flessenbier nog slechts mag worden ingevoerd in gestan daardiseerde flessen; hetzelfde geldt voor frisdranken. Tot dusver werd alleen bij de invoer van lege flessen een standaard maat verlangd. Het besluit is genomen, omdat de in voer van bier in flessen in de laatste jaren sterk gestegen is (al maakt het totaal nog slechts een half procent uit van de produktie der Duitse brouwerijen). Het grootste deel van het ingevoerde bier wordt in flessen geleverd, en hierin ont stond zo'n grote variëteit, dat het voor de gebruikers moeilijk werd een goed inzicht in de prijzen te krijgen. De socia listische afgevaardigde in de Bondsdag Porzner verklaarde echter dat het hier gaat om een maatregel ter bescherming van de Duitse brouwerijen tegen de toe nemende buitenlandse concurrentie. De Bondsdag heeft de regering voorts verzocht om een voorschrift waarbij wordt bepaald dat ook op uit het buiten land ingevoerde flessen met dranken nauwkeurig de inhoud moet worden ver meld. ...af* a het fijn fladt om een sympathiek middelpunt ie rijn bjj watersport-et ene- mentea; a hef leuk «liMi* *o af en toe erop uii Se Irefcke# en hiertoor de gewenste rry# tijd bebi ...ais a bekend bent mei biaoenaativorlngi» reglement, waterstanden. «iafcett etc. fep»» a eigen baas aan boord van een rrtendetp. varend Mïtimt. dal on/e re- ciame-afdefitig tijdens «isverse gebeurtenis sen op waterspor»gebied ;aaf varen, >V»e ztefe aangetrokken voelt lol dl! onge regelde. buSteolüefelige werk en da» op er» representative master kan doen» wende rtt'b schriftelijk of' felefonisch lof èn/e afd, Personedsyaken, 2e eterittgpiantsoeo 21, Amsterdam. telefoon 020-03881foeitel 172. \3nmddisgc» orden voor 4 juli a.$. vet wacht,) llfinckcn's Brouwerijen Nederland N.V. Beschermd tegen hitte 855

Ariadne nl | 1964 | | page 15