Meer ontheffings verzoeken verticale prijsbinding Grote vraag naar gasverwarming Spoorwegjubileum op VéGé-lucifersdoosjes 125 IAAR SPOORWEGEN IN NEDERLAND "PVe Staatscourant publiceert weer nieuwe lijsten met verzoeken om ontheffing van het verbod op de collec tieve verticale prijsbinding. Het betreft hier de Stichting Erken ningsinstituut Kantoorboekhandel, de nv Centraal Verkoop- en Exploitatiekantoor der Nederlandse Steengaasfabrieken, het Bureau Bierhandel en Mineraalwaterin- deel 1; Aanvulling 1962, COP, NSvS." Men lette goed op het jaartal: voor artikelen met een groeiende afzet kunnen deze Nederlandse cijfers verouderd zijn. Een voorbeeld geeft het vermelde per centage voor het telefoonbezit (30 pro cent), volgens recentere gegevens (enquête Het Beste) lag het Nederlandse cijfer in de tijd van het Eva-onderzoek in de buurt van 37 procent, zodat aannemelijk lijkt, dat het bezitspercentage voor Eva abonnees (27 procent) lager is dan het Nederlandse. Dit derde deel bevat een uitgebreide analyse van de gegevens van het bewonen van een eigen huis of een huurhuis. Ver geleken met de Nederlandse gegevens ligt het percentage bewoners van een eigen huis met 20 aan de lage kant. Anders is dit gesteld met het bezit van duurzame gebruiksgoederen en huishoudelijke appa ratuur (per 1 januari 1963): als regel komen voor de Eva-abonnees daar de cijfers overeen met de Nederlandse gege vens voor zover bekend. Naast gegevens over de verwarmingsapparatuur behan delt het rapport nog uitvoerig het bezit van meubilair, stoffering en andere tot de woninginrichting behorende artikelen. Daarbij werd ook naar aankoopplannen gevraagd. Het deeltje eindigt met gege vens over het bezit van een tuin en huis dieren en het verrichten van enkele onder houdswerkzaamheden aan en in Eva's huis. In het vierde deel worden onder de titel „Eva's ontspanning en vakantie" enkele aspecten van de vrije tijdsbeste ding van het Eva-gezin behandeld. Voor het bezit van een televisietoestel, pick-up en bandrecorder zien we weer, dat het Eva-gemiddelde vrijwel overeenkomt met vergelijkbare Nederlandse cijfers. Anders is het gesteld met het bezit van fototoe stellen: met 60 ligt het bezitspercentage aan de hoge kant. Na uitvoerige resul taten over het uitgaansleven (ook hier blijken tv-bezitters duidelijk minder naar de bioscoop te gaan) wordt tot slot veel wetenswaardigs over de vakantiebesteding gepresenteerd. dustrie, De Keukelaers Fabrieken, Biscuit en Chocolade nv Nifaco uit België, de Nederlandse Organisatie van Handelaren in Kantoormachines (Nohaka) voor wat betreft de overeenkomst tussen deze orga nisatie, de nv Handel Maatschappij Roller en Van Os, de Olympia Kantoor machine Import, de nv v/h W. F. Salo mons, de nv Procento en de Argo Han delsonderneming. Verder zijn verzoeken tot ontheffing ontvangen van de Vereniging van Muziek handelaren en -Uitgevers in Nederland, de Federatie van Textiel Grossiers Bon den, het Nederlands Trouwringen Syndi caat voor wat betreft de overeenkomst met het Centraal Orgaan voor de Detail handel in juwelen, goud, zilver en der gelijke, van Van den Bergh en Jurgens nv met betrekking tot overeenkomsten, die met de detailhandel gesloten zijn, van de Koninklijke Mij De Betuwe, ook met betrekking tot overeenkomsten met de detailhandel, van Lever's Zeep Maat schappij nv, met betrekking tot overeen komsten met de detailhandel, van de Vereniging Centraal Bureau voor de Rijwielhandel voor wat het „algemeen reglement" van die vereniging betreft, en van Douwe Egberts Koninklijke Tabaks fabriek, Koffiebranderij en Theehandel nv. Tenslotte zijn verzoeken tot ontheffing van het verbod op de collectieve verti cale prijsbinding binnengekomen van Shell Nederland en de Vereniging de Verenigde Distillateurs. Shell Nederland Verkoopmaatschappij nv vraagt onthef fing met betrekking tot de overeenkomst tussen een handelaar en een wederver koper van Shell butaangas. De Vereniging de Verenigde Distilla teurs in Schiedam vraagt ontheffing voor het door haar vastgestelde prijsreglement en voor de door haar met de Nederlandse Bond van Grossiers in Gedistilleerd ge sloten overeenkomst inzake handhaving van dat prijsreglement. Verder ontheffing voor de overeenkomst die de Nederlandse Bond van Grossiers in Gedistilleerd heeft gesloten met haar leden en de overeen komst die in dat verband met niet-Ieden is gesloten. j y- afzet van gashaarden, gaskachels en gasradiatoren is in de eerste vier maanden van dit jaar in vergelijking met dezelfde periode van 1963 bijna ver vijfvoudigd. Dit blijkt uit de laatste ge gevens van het Centraal Bureau voor de "CVenals andere jaren brengt VéGè Nederland ook dit jaar een nieuwe serie lucifersetiketten. In verband met de viering van het 125-jarig jubileum van de Nederlandse Spoorwegen, die in septem ber, zijn hoogtepunt zal bereiken, bevat de serie 60 modellen stoomlocomotieven, welke in Nederland tijdens deze 125 jaar voor de NS hebben dienst gedaan. Een pak en enkele lucifersdoosjes uit de nieuwe serie VéGè-lucifersetiketten met stoomlocomotieven met daarachter een afbeelding van het jubileumaffiche van de Nederlandse Spoorwegen. De tekeningen zijn uitgevoerd in 4 kleuren offsetdruk. Tekenaar Joop Löbler heeft in samenwerking met een deskun dige op locomotievengebied, de heer H. Waldorp, deze series tot stand gebracht naar idee van VéGé-reclamechef J. van Male. Drukkerij Enschede te Haarlem verzorgde het drukwerk in een oplage van 30 miljoen etiketjes. Als ondersteuningsmateriaal voor de verkoop brengt VéGé een affiche, dat in samenwerking met de Nederlandse Spoor wegen tot stand kwam, en een showkaart voor in de winkel, waarop de gehele serie geplakt is. Verder advertenties in 125 dag- en weekbladen en regelmatige publi- katies in de VéGé Krant. Vanaf 1 augustus zijn deze nieuwe lucifersetiketten bij 1700 VéGé kruideniers in Nederland verkrijgbaar. Statistiek over het aantal huishoudelijke verwarmingsapparaten en plaatradiatoren, dat door de binnenlandse markt is opge nomen. De verkoop van oliehaarden en -kachels verdubbelde. De omzet aan kolenhaarden en -haardkachels daalde van ruim 105.000 stuks in de eerste vier maanden van 1963 tot nog ruim 50.000 stuks in de eerste vier maanden van dit jaar. 845

Ariadne nl | 1964 | | page 5