wjfekblad reclame marketing I alaise bij reclamekringen CREST HP 1971/3 f f Kr. ig Noord officieus opgeheven; kring Oost verandert structuur Engelse pers meldt: Radio Nordsee International komt binnenkort terug Randoe naar Stichting Statistiek 12 CIGARETTEN Concreet naar Havas-kantoor jat- 71 26e jaargang Uitgave nv Three Castles A. J. Ernststraat 169, Amsterdam Z-II, postbus 7898 Tel. 020-42 18 22* Bij de meeste Nederlandse reclame kringen is duidelijk een malaise te constateren. Binnen één week komt het bericht dat reclamekring Noord officieus is opgeheven en dat kring Oost een structuurwijziging heeft ondergaan in de richting van een ge- zelïigheidsvereniging. Van enkele leden van de bijna drie jaar oude kring Noord vernamen wij, dat ;ie belangstelling voor de activi teit van de kring zienderogen is af genomen. Men heeft daarop een en- uitgevoerd onder de leden, vaarbij het voortbestaan van de kring ter discussie werd gebracht. Van de ruim 50 leden reageerden er minder dan tien positief. De bestuursleden van kring Noord waren niet voor con mentaar bereikbaar, maar volgens ;e zegslieden is de kring „zo goed als zeker van de baan." Reclamekring Oost heeft vorige week op een ledenvergadering gekozen voor een overwegend gezelligheids kan k.ter in plaats van de educatieve lie de kring tot dusver heeft wil len spelen. „We willen een plezierig tact handhaven en afwachten of daar behoefte voor bestaat," aldus de n;euwe voorzitter S. Westra (Advi- grafo) die samen met de heren N. E. Spannenburg (PGB) en J. Eenk- loorn (Menko) het verjongde bestuur vormt. De heer A. S. Attasio, oprich ter en ex-bestuurslid van de acht jaar oude kring, zei ons: „Er bestaat geen behoefte meer aan een kring, zoals die er vroeger uitzag. Iedereen leest de vakpers en we hoeven niet meer met sprekers aan te komen, van wie ieder een vooraf weet wat-ie te zeggen heeft." Zoals eerder gemeld, heeft ook reclamekring Zuid vorige maand haar voortbestaan ter discussie gesteld. Een ledenvergadering besloot toen dat de kring op een nieuwe wijze zou worden voortgezet, waarbij de nadruk zal lig gen op een zeer beperkt aantal werk bijeenkomsten. Ook hier was het pro bleem, dat een te kleine kern zich nog interesseerde voor de normale bijeen komsten. Volgens berichten in het Engelse popweekblad Disc zou de piraten zender Radio Nordsee International spoedig, wellicht nog eind deze maand, in de ether terugkeren. Deze berichten zijn in overeenstemming met de mededeling van één van de pro ducers van RNI tegenover een redac teur van Ariadne, dat er binnenkort „goed nieuws" over de zender te ver wachten is. Het zendschip van RNI is begin deze maand bij Cadzand voor anker gegaan na een tijdlang voor de kust van Scheveningen te hebben ge legen. Disc meldt, dat de ex-Veronica- discjockeys Joost de Draayer en Jan van Veen de programmaleiding van Zie verder achterpagina) Drs. G. J. Randoe is per 1 april benoemd tot adjunctdirecteur van de nv vh Nederlandse Stichting voor Sta tistiek in Den Haag. Hij is thans hoofd marketing en marketingresearch bij Van Maanen, Ogilvy Mather in Amsterdam, waar zijn werkzaamheden voorlopig binnen het bureau zullen worden overgenomen. De discussies over een verbod van of beperkingen op sigarettenreclame blijven hoog oplaaien. Op pagina 95 van dit nummer staat een beknopt overzicht van de consequenties, die dergelijke maatregelen zouden hebben. Hierboven de verpakking van het nieuwe sigarettenmerk Crest, dat enige tijd geleden in West-Duitsland op de markt werd gebracht, maar na een storm van protesten weer uit de handel werd genomen (zie Ariadne nr. 51). Reclameadviesbureau Concreet in Amsterdam zal, zo goed als zeker, per 1 februari zijn intrek nemen in kan toorruimte in de Van Eeghenstraat 84. Op dit adres is het kantoor gevestigd van bureau Havas, maar Concreet- directeur Chr. Tang sr. stelt met na druk. dat het hier slechts gaat om het huren van nieuwe ruimte en niet om een intensivering van overleg tussen beide bureaus over een samenwerking. Deze besprekingen zijn voorlopig op geschort. De bestaande telefoon nummers van Concreet blijven waar schijnlijk van kracht.

Ariadne nl | 1971 | | page 1