Marketingtechniek is hier verder dan bij menig bureau in VS Twee man BBDO in Amsterdam: Ariadne 21-1-71 77 Zo dikwijls vertellen de heren Pal mer en Wuiff van BBDO New York, dat de samenwerking met bureau Franzen Hey en Veltman van absoluut ideale aard is, dat er wel iets van waar moet zijn. „Wij geloven, dat FHV het beste bureau in Nederland is", verklaren ze enthousiast, maar later ontvalt hen, dat ze van de andere bureaus in ons land niets weten. William B. Palmer is assistent cre ative director en Frank Wulff is be last met sales development. Wulff verkiest deze omschrijving boven „new business development", of schoon dat wel zijn taak is, „omdat die term zo de indruk wekt, dat je hijgerig achter nieuwe klanten loopt aan te jagen." Beiden waren vorige week in Am sterdam om de contacten met FHV te verdiepen. Daarna spoorden ze naar Düsseldorf om de tweede part ner in Europa, het Duitse bureau Team, van nabij te besnuffelen. De inkt van de handtekeningen onder die contracten was toen nog nat. Hoe zit dat met hun bewegingen in Europa? Worden die verder uitge breid? Wulff: „Vraag dat maar aan Bruce Crawford, onze president. Ik kan al leen opsommen wat we nu hebben: affiliaties in Amsterdam en Düssel dorf, een bureau in Brussel met FHV samen en evenals onze Duitse part- William Palmer (links) en Frank Wulff 40 miljoen new business over 1970 ner eigen bureaus in Parijs en Milaan. We blijven in Europa, dat staat vast, maar of en in welk tempo we onze interessen hier gaan uitbrei den kan ik niet zeggen." Palmer: „Dat hangt waarschijnlijk ook af van wat voor mogelijkheden zich voordoen. We hebben in FHV en Team buitengewoon goede en suc cesvolle bureaus gevonden. Daarom zijn we met hen gaan samenwerken." Wat trekt beide Amerikanen in FHV? Daar gaan ze weer: „Het is een enthousiast, jong en uitnemend bu reau. Ze denken er precies zoals wij. Ze hebben dezelfde inzichten als wij en ze pakken de zaken op dezelfde manier aan. Wij werken ook in groepssystemen, net zoals zij doen: je kunt de marketingaspecten niet schei den van de uitvoering. Het aantrek kelijke van FHV is daarbij hun be perkte omvang: zij kunnen nog eens met alle mensen in één kamer een zaak doorpraten. Wij hebben zo'n 1100 man in New York zitten, dus dat ligt wat moeilijker." In totaal brengt BBDO het in Ame rika tot 1700 man personeel over alle negen bureaus in de VS. Dan is er nog een affiliatie in Canada met een bureau, dat over twee kantoren be schikt. Frank Wulff is, naast het hijgerig achter nieuwe klanten aanjagen, be last met de verbindingen (liasons) tussen alle vestigingen in en buiten de VS. Tweemaal per jaar reist hij alle Amerikaanse kantoren af, als het niet vaker is. In Europa was hij nog niet eerder. Misschien komt het daar door, dat hij blijkbaar denkt, dat wij er een volstrekt andere tijdrekening op na houden dan hij gewend is. Als hem een ticket wordt gebracht voor de treinreis naar Duitsland zoekt hij aan alle kanten naar de vertrektijd. Is dit het? vraagt hij tenslotte aan mij en wijst daarbij op de met balpunt ingevulde prijs: 29,50. Wat valt hen op aan verschillen tussen Amerikaanse en Europese re clame? Na enig aandringen komt, aarze lend, een antwoord van Palmer: „Wij in de VS zien onszelf graag als kop lopers op vele gebieden, zeker ook in de reclame. Daarom hebben wij wel de indruk, dat veel van wat hier gebeurt wij al jaren geleden hebben gedaan. De reclame is hier, heel alge meen gezegd, meer op emoties gericht. Wij deden dat vroeger ook maar nu kunnen we ons permitteren ons niet zo rechtstreeks naar de consument toe te werken. We bedienen ons ook minder van bodycopy omdat de men sen tegenwoordig geen tijd meer heb ben om dat allemaal te lezen: de kop en de vormgeving moeten de bood schap al meteen overbrengen." Wulff heeft wat anders opgemerkt. „Ik dacht altijd, dat wij in New York iedereen vóór waren op marketing technisch gebied: computergebruik b.v. voor mediaselectie en dat soort zaken. Maar dat doen ze bij FHV al net zo. Die jongens zijn veel ge avanceerder dan we dachten. Ik weet niet hoe ver andere bureaus in Hol land daarmee zijn maar ik kan je wel vertellen, dat er in Amerika nog heel wat daar niet aan toe zijn." Nog een andere vraag aan de klan tenjager: hoe gaat het met de new business in deze recessie-periode?" Wulff: „In een recessie-periode komen minder bureauwisselingen voor dan anders. Het neemt klanten te veel tijd om aan een nieuw bureau te wen nen en dat wordt ze juist dan te kost baar. Je krijgt dus weinig nieuwe accounts maar je verliest er ook niet veel. Toch hebben wij over 1970 voor 40 miljoen dollar nieuwe accounts aangeworven, worldwide gerekend." FvL

Ariadne nl | 1971 | | page 13