ACCATTONE Benzinepompen halen steeds meer omzet uit groter assortiment Programma Club 69 Ariadne 21-1-71 79 .A, i»..k. ,.iA, (Xiikipltifci I'lxki lt»k> (rtaki ptakl Ptakli>i«ki I'l VM |ii,k< |X»k« i'i-'ki Ptaki ptakl l't \M I*"1-1 I \kl l u.k. I»i«ki I'TAkl .k, pteki ptakii'mki I'l \kt iu..k: „..b mti ll'AKl mukfflxtii I>t* ,,uki I'l Akl ,-wk. |K .k< pcAi I I (ililkl |«t«ki I'likl l-l<lk« 1'tnki I' "i \m jn,tki (iiflkt I'l \ki iioiki paaKi pi<3«i rtrtM i'«.,ki I'l AKl pi«ki I'l VKI"fcytaki ptakl puki i»t«ki iv.ki iinki Pt«Wi iilitki piiiki ptnkiPTAKI jrtaki |>««ki |>tak Ptaki Ptttfelptaki ptaki l»tttk' |»takl -»-• Dtakl i>taki PTAkl ^akTp^kirrskipt ptaki iki VKI 'ptafci I >1(1 Is ptaki i>mki |>|jjic^ Drie affiches voor films: de Vogels van Hitchcock, Accatone (op verzoek van regisseur Pasolini door Zelek ontworpen voor gebruik in de VS), en de Scandinavische produktie Honger. naar zijn logeeradres aan de Amster damse Koninginneweg 134. Een vrije keus: „Ik heb ook een aanbieding ge kregen om in Essen te komen doce ren. Maar ik werk liever in Neder land. Liever ook dan in Oostenrijk, waar ik al vaker gezeten heb. Ze le ven daar teveel in het verleden". Daar is de instelling van Zelek te eigentijds voor. Hij beseft dat de pu blicitaire grafiek hier functioneel is, waartegenover staat dat ze in Polen mooi mag zijn. Voor hem is dat geen bezwaar: het gaat, meent hij, om het idee dat centraal komt te staan in een werkstuk. Met mooi-doenerij wordt de aandacht van de hoofd zaak afgeleid. Wie in zijn affiches ziet hoe hij een complex onderwerp kan syntheti seren tot een sterk aansprekend beeld, een verklarend teken, zal be amen dat Zelek zijn eigen kracht goed kent. LB Een groot deel van de ruim 53.000 benzinestations in West-Duitsland heeft te kampen met een steeds lager wordend winstniveau. Oorzaak is de felle concurrentie tussen de benzine- merken Aral, Shell, BP en Esso en het marktaandeel van de witte pompen, dat bij elke benzineprijsverhoging gro ter wordt. Hun marktaandeel is thans ruim 20 pet. Eigenaars van pompstations verdie nen tussen de 5 en 8 pfennig per liter benzine, pachters van pompen nog geen 5 pfennig. Door het grote aantal stations in de Bondsrepubliek kan een normaal pompstation per maand ge middeld maar 35.000 tot 40.000 liter benzine verkopen. De maatschappijen zoeken naar een oplossing van het probleem. Shell heeft vorig jaar ongeveer 300 on rendabele pompstations gesloten en voor de komende jaren staan er nog zo'n 1000 op het programma. Er blij ven dan ongeveer 5000 Shell-stations in de Bondsrepubliek over. Ook Esso wil kappen met onrendabele benzine stations. Reeds jaren proberen de maatschappijen hun benzinestations rendabel te houden door het assorti ment artikelen bij de pomp uit te breiden. Bij verschillende stations zijn complete winkels ontstaan, waar be halve de traditionele auto-artikelen (banden, kabeltjes, lampen, spiegeltjes) ook textiel en levensmiddelen te koop zijn. Het merk met het hoogste markt aandeel, Aral Bier frei Kofferraum) lichtte vorig jaar de markt door en kwam tot de ontdekking dat nog maar 45 pet. van de omzet van de pomp stations met een groot assortiment uit benzine en olie kwam. Branche- verwante artikelen als was- en onder houdsmiddelen tekenden voor 25 pet. van de omzet en ruim eenderde kwam uit branchevreemde artikelen. Volgens Aral zal deze tendens doorzetten en het aandeel in de omzet dat uit ben zine en olie komt, zal teruglopen tot ongeveer 30 pet. Andere onderzoekin gen gaven aan dat de overblijvende benzinestations tegen 1975 een sterke stijging in inkomsten uit auto-onder delen en verzorgingsmiddelen mogen verwachten. Club 69 in Zuid-Limburg heeft een programma voor de komende maan den vastgesteld. Naast de reeds eerder aangekondigde midwinteravondwan deling op 13 februari zijn op 18 maart, 13 mei en 15 juli discussie-avonden gepland, waar de leden over hun eigen werk zullen spreken. Voorts spreekt op 15 april IV. B. F. Schaper over actuele facetten van het reclame- gebeuren in 1971 en op 17 juni houdt mr. John Knecht een inleiding. Alle bijeenkomsten worden gehouden in de Sacristie in Wittem. In februari of maart zal men weer een bezoek bren gen aan de Teenagefair en de Euro shop in Düsseldorf. Tenslotte staat een discussie op het programma over bioscoopadvertenties en hun erotische kantjes. Beate Uhse, die door Club 69 was uitgenodigd voor een inleiding, is voorlopig verhinderd. Komeda stynna powieSt KNUTA HAMS UNA na eKranie w roll glównej PER QSCARSSPN retyseria Hcnning Caffien muzyka Krzysrtof nagroda na MFF w Cannes

Ariadne nl | 1971 | | page 15