Koopt bij onze adverteerders: Belgisch blad geeft cheques uit 3m er met 15% korting te kopen accepteren breco checks Vereniging voor Marktonderzoek ADC van België denkt creatief Ariadne 21-1-71 87 De leus „koopt bij onze adverteer ders" heeft in België geleid tot een systeem met kortingscheques. Sinds ruim vier jaar verschijnt in twerpen een huis-aan-huisblad voor •soneelsadvertentiesPersoneels gazet. Het effect van een dergelijk gespecialiseerd blad bleek al dadelijk :ozeer de adverteerder en de lezer aan e spreken, dat de concurrentie er ook rood in ging zien. Zowel de huis an-huisbladen als de kranten stelden ich teweer, met wisselend resultaat. Personeelsgazet breidde spoedig uit ;aar Mechelen en Brussel, maar in eze laatste stad was een Franstalige oncurrent de sterkste. Als totale op- Mge wordt 525.000 opgegeven. De mogelijkheden aan personeels- 'ertenties zijn echter beperkt. Daar- ■m ging Personeelsgazet nu uitbreiden mar de algemene reclame toe, voor namelijk in de distributiesector. Onder e naam Breco 2000 wordt Personeels gazet geïncorporeerd in een blad met ook meer redactionele inhoud. De al gemene inhoud is op wit papier ge- I kt en het gedeelte personeelsgazet op roze papier. Hierdoor hoopt de uitgever het impact van het gespeciali seerde blad te bewaren en toch voor ichzelf nieuwe zakelijke mogelijk- eden te scheppen. Na een inwerking i Mechelen kwamen nu in Antwer pen vier edities uit met een gezamen- !ke oplaag van 295.000 exemplaren, "egel ij k met de uitgave brengt de uitgever ook Cheques uit, die het pu- üek met 15 korting kan kopen, 'oor het volle bedrag van deze cheques kan dan bij de adverteerders -kocht worden. De adverteerder kan 'e cheques weer in betaling geven oor zijn advertenties^ zodat hij in yeite zijn advertenties in natura kan -talen en het gevoel heeft dat het verschil tussen de aankoop van zijn waren en het besteden van de cheques oor hem winst betekent. Het systeem werd door Breco nv voor de Benelux gedeponeerd. De uitgever rekent er vel op, dat de adverteerder de kring niet zal doorbreken. Toch is het zo, dat de cheques ook uitbetaald wor den indien de adverteerder zulks wenst. De gehele opzet wordt gesteund door affichage, door stickers op de winkelruiten waar de cheques geac cepteerd worden en door lichtreclames bij de verkoopkantoren. Hoewel de belangen van de reclamebureaus gevrijwaard werden, was de reactie van die kant bij de presentatie eerder koel. Men wil liever de kat uit de boom kijken. (Bresco 2000), Kipdorp- vest 40, B 2000 Antwerpen). Enkele leden van de European Society for Opinion and Marketing Research hebben te Brussel de Belgi sche Vereniging voor het Marktonder zoek opgericht. Naar buiten wil deze nieuweling bekendheid geven aan het bestaan van de activiteiten opinie peiling en marktonderzoek in België. Binnen de vereniging zal communica tie nagestreefd worden van ervaringen, technieken en methodes. Als activiteiten voor 1971 wordt een serie studiemiddagen in uitzicht ge steld. Op 18 maart over marktonder zoek en het lanceren van produkten, op 10 juni over permanent markt onderzoek (panels, winkelindex) en op 23 september over marktsegmentatie en typologie. Daarnaast is er op 25 door Mare E.van de Velde november een congres over markt onderzoek in België. De vereniging heeft als voorlopig bestuur de heren U. Devoldere (Phi lips), R. de Can (Makrotest), J. Qua- tresooz (Sobemap), J. van Hoek (L'Oréal), J. de Bruycker (Internatio naal Wolsecretariaat), A. Dumas Odon Warland BAT), P. Kluft (uni versiteit Brussel) en P. van Vracem (Aspemar). ContactadresBMRA, Waversesteenweg 16, B 1050 Brussel. Het mag niet gezegd worden dat de reclametrofeeën in België dicht ge zaaid zijn. Wellicht daardoor valt het zo op, dat vier van de zes door de art directors club van België ter be schikking gestelde trofeeën niet wer den toegekend aan één van de meer dan 300 inzendingen. Alleen in de categorie zwartwit-advertenties was er genade voor een paar inzendingen van het reclamebureau Houwaert, Hollander en Deneef. De gouden cliché ging naar de advertentie „ijzel" voor Citroëns Dyane en de zilveren cliché in dezelfde categorie ging naar de goodwill-advertentie van Shell, ge plaatst bij de eindejaarsfeesten in ver band met de verwittiging tegen drank misbruik en de eraan verbonden stuur - risico's. Buitendien was er nog welwillende aandacht bij de jury voor de kleuren- advertenties Kraft-mayonaise van JWT, Daf 55 van Planning Publici taire VDM en voor de Bols-affiche van Lintas. Voor deze dingen bleek er echter geen prijs in te zitten. De ADC heeft hiermee duidelijk willen stellen, dat het nog heel wat beter kan in de Belgische reclame. Wie zou hier aan twijfelen

Ariadne nl | 1971 | | page 23