Het Beste Leesdagen, een aanvulling op het TON-rapport. De pagina hiernaast vermeldt het aantal leesdagen van de in het TON '70 opgenomen bladen. Het is vastgesteld door Attwood Statistics en het NOVUM op overeenkomstige wijze als in het TON '67 geschiedde en waarvan de formule op blz. 271 van TON '67 deel I te vinden is. Onder „leesdagen" wordt verstaan het aantal dagen, dat een blad binnen zijn verschijnings- interval wordt gelezen of ingezien. Over de betekenis van deze informatie bestaan uiteenlopende opvattingen. De meerderheid der Technische Commissie van het TON '70 was, in tegenstelling tot 1967, van mening, dat publikatie van deze gegevens in het TON '70- rapport achterwege moest blijven. Anderen daarentegen spraken als hun overtuiging uit, dat kennis van het aantal leesdagen juist een waardevol element toevoegde ter oplossing van de moeilijke materie de diverse bladen naar waarde te schatten. Onder hen bevinden zich media-deskundigen bij uitstek zoals mr John Knecht, die hieraan de voorwaarde verbond van koppeling aan de leesintensiteit per leesdag en Costa Tchaoussoglou, welke laatste op het te Lunteren gehouden seminar van de Media Werkgroep te kennen gaf meer betekenis te hechten aan de niet in het TON-rapport opgenomen leesdagen dan aan de leesintensiteit, zijnde de hoeveelheid, die van een blad wordt gelezen of ingezien, waaraan een heel boekdeel is besteed. Wij scharen ons aan de zijde van hen, die menen, dat elke informatie méér van belang is. Wij verheugen ons erover naast de leesintensiteit nu de informatie over leesdagen te kunnen verstrekken. Beide elementen zijn immers hulpmiddelen om het werkelijke doel te benaderen: kennis van het lezen, subsidiair zien van de advertentie (pagina). Alle totnogtoe door het TON verstrekte informatie gaat niet verder dan mediumbereik. Hoe waardevol dit ook is, vooral door de onderlinge vergelijkbaarheid, het gaat ten slotte om het reclamebereik door middel van het medium. Het reclamebereik, vaak aangeduid als „ad page exposure", waarvoor de afkorting APX is gevonden, kan door middel van de lees intensiteit enigermate worden benaderd. Het kan óók nader gebracht worden door het aantal leesdagen. Het hierbij gevoegde overzicht der leesdagen moge gezien worden als een naar de mening van vele deskundigen nuttige aanvulling op de TON '70-rapporten, waarbij het aan de ontvanger wordt overgelaten welke betekenis hij daaraan wenst toe te kennen. Dezerzijds zij de hoop uitgesproken, dat een volgend nationaal media onderzoek erin slaagt rechtstreeks de APX vast te stellen, in welk geval leesintensiteit en leesdagen als afzonder lijke gegevens overboord gezet kunnen worden. RT^A Combinatie Het Beste uit r's Digest Hazeleger W. B. F. Schaper u>t Readers Digest advertentie-afdeling Nijenburg 73, Amsterdam Assumburg 73.Amsterdam telefoon 020 - 424641 telefoon 020 - 429922

Ariadne nl | 1971 | | page 26