edia $-tips Ariadne 21-1-71 93 Y vELDMARKT mds 1 januari is de advertentie- oitatie van Wereldmarkt in han- van Beutler Publicité, Amster- dam. TALECTRO VISIE ids 1 januari wordt de advertentie- oitatie van Metalectro Visie be- Ygd door Spoor Van den Berg Heemstede. RBOEKEN ■loeck's Almanak 1971 Nijgh Ditmar; oplage 68.000 exempla- Inlichtingen 070 - 512711. C T VRIJ ids 1 januari is het blad Gastvrij o, lieven. 1 SINGS MEDISCH ARCHIEF n.ds 1 januari bestaat de mogelijk- tot adverteren in Keesings Me- d, Archief. Deze referatenverzame- li verschijnt wekelijks en wordt ge- [ileegd door ca. 5000 medici. Prijs pag. los: (220 x 280 mm) 350, drukprocédé is boekdruk. Inl. 0.. 719444. A-. QUNTANTSVERKLARING ikens accountantsverklaring was ei -taalde oplaag van De Arnhemse rant per 21 december 1970 38.495. VVP ids 1 januari is het formaat van A gewijzigd. De zetspiegel is nu i 260 mm. AMAARS WEEKBLAD r 21 januari zal het verspreidings- ed van het Alkmaars Weekblad den uitgebreid. Dientengevolge dt de verspreide oplaag 43.000 nplaren. De advertentie-tarieven :i per 15 januari omhoog. AKTUEEL nds 1 januari verschijnt PT- meel wekelijks. Personeelsadverten- s zullen voortaan niet meer in het i !ytechnisch Tijdschrift zelf, doch i .sluitend in PT-Aktueel worden op genomen. ECHO VAN HET ZUIDEN Ynds 2 januari verschijnt De Echo n het Zuiden niet meer zelfstandig, h wordt volledig geïntegreerd in Waalwij kse- en Langstraatse editie u Het Brabants Dagblad. Kontrak- i kunnen tegen de kontraktprijs af- geplaatst worden in genoemde editie of in het weekblad voor de Langstraat De Maasroute. DE RENAULT REVUE Sinds 1 januari wordt de Renault Revue volgens het principe van con trolled circulation gedurende 3 jaar aan elke koper van een nieuwe Re nault toegezonden. Dit impliceert dat de oplage wordt verhoogd tot 50.000 exemplaren. TARIEFSVERHOGINGEN M.i.v. 1 januari zijn de tarieven van de volgende bladen verhoogd Kleu terwereld, Water, Electrotechniek, Koeltechniek, De Militaire Spectator, De Echo, Verwarming en Ventilatie, De Reflector. SPECIALE NUMMERS RAl-personenauto's katern Trouw en Plet Kwartet: 11 februari, sluit 8 februari. Schaatskampioenschappen-katern Trouw en Het Kwartet: 23 januari, sluit 20 januari. RAI-personenauto's-bijlage Alge meen Dagblad: 9 februari. Vakbeurs-nummer Koeltechniek/ Klimaatregeling: februari. Prijsvraag-nummers Wiering's Week blad: 4, 11 en 18 maart, sluiten 10 fe bruari. RAI-personenauto's-nummer Boom- persuitgaven: 10 februari, sluit 8 fe bruari. Vakbeurs-nummer Frigotechnica: 12 februari, sluit 2 februari. Toeristische bijlage De Volkskrant: 16 februari, sluit 11 februari. RAI-personenauto's-nummer Auto- rensport: 11 februari, sluit 28 januari. Voorjaarsmode-nummer Haagsche Courant: 12 februari. RAI-personenauto's-nummer Haag sche Courant: 11 februari. RAI-caravan-nummer Utrechts Nieuwsblad: 22 januari, sluit 20 janu ari. RAI-personenauto's-nummer Utrechts Nieuwsblad: 11 februari, sluit 8 februari. RAI-personenauto's-nummer Lim burgs Dagblad: 10 februari, sluit 3 februari. Vakantie-nummer Limburgs Dag blad: 13 februari, sluit 5 februari. Voorjaarsbeurs Macroshop-nummer Electro Radio Mercuur/ Het Elektro technisch Vakblad: 17 februari, sluit 5 februari. RAI-personenauto's-bijlage Graaf schapbode: 9 februari, sluit 5 februari. Nedex '71-nummer Transport Ma nagement: 18 februari, sluit 28 januari. RAI-bedrijfsauto's-nummer Gas Sanitair Mercuur: 4 februari, sluit 20 januari. RAI-personenauto's-nummer Auto kampioen: 20 februari, sluit 5 februari. Eurovisiesongfestival-nummer Pop telescoop: sluit 15 maart. Personenwagen RAI-nummer Auto- en Motortechniek: 5 februari, sluit 5 februari. Transporthulpmiddelen-nummer Mechanisch Transport: 11 februari, sluit 21 januari. Vakantiebijlage Noordhollands Dagblad: 29 januari, sluit 20 januari. Door de deodorants voor mannen en vrouwen gescheiden van elkaar neer te zetten, heeft een Amerikaanse winkel de omzet van deze produkten met meer dan 20 pet. verhoogd. Voorheen stonden de artikelen bij el kaar in één display, maar het manne lijk publiek dorst er niet in te gaan zoeken naar het goede produkt voor de man. Nu heeft elk geslacht een eigen hoekje. Hoe vindt men nieuwe prospects? Door het aan vertegenwoordigers te vragen, die niet met uw produkt con curreren, maar zich wel op dezelfde markt begeven. Zij kennen de bedrij ven op dat gebied en kunnen veel veelbelovende namen noemen, aldus Prentice-Hall Management Letter. Het nieuwste: Italiaanse overhem den van Blye International met een speciaal zakje voor een zonnebril. En er zit dan ook echt een zonnebril in. Verkoopprijs 37,50. Heeft u nog steeds geen verkoop plannen voor de komende kerstda gen? Volgens Shopping Center Re porter moeten de kerstacties een jaar vooraf gepland worden. Begin on middellijk ideeën te vragen aan uw personeel, aldus het blad: de fouten van deze kerst liggen nü nog vers in het geheugen. BBDO heeft verklaard dat het vaak geciteerde aantal van 1500 re clameuitingen per dag, waarmee de gemiddelde consument geconfron teerd zou worden, een fabel is. Nieuw onderzoek toont aan, dat het gemiddelde voor vrouwen 305 per dag is en voor mannen 285. Ook nog aardig.

Ariadne nl | 1971 | | page 29