Zes NIMA-projecten met universiteiten Nieuwe campagnes giro 34 36 OO Exameneisen bijna compleet lepra bestaat nog steeds giro 34 36 OO giro 34 36 OO 3M-spot met miss Ewell toch doorSTERgoedgekeurd Weer io'n fijn Billman produkt: gemotoriseerde drieweg mengklep type MC t a- Ariadne 21-1-71 67 Het Nederlands Instituut voor Marketing organiseert een program ma van projecten in samenwerking met universiteiten en hogescholen ter stimulering van het wetenschappelijk onderzoek. Op 2 februari begint een serie van tien discussiebijeenkomsten in Til burg over het onderwerp „marketing- beslissingen, kwantitatief benaderd". Op 5 februari start in Rotterdam aan de Economische Hogeschool een serie over Europees marketingmana- gement. Van 26 tot en met 29 april wordt in samenwerking met de Technische Hogeschool Twente een seminar ge houden over industriële marketing. In samenwerking met het Econo misch Instituut Tilburg wordt van 10 tot en met 14 mei een seminar ge houden onder de titel „het marketing plan beslissingen met behulp van prognoses". Van 20 tot en met 24 september organiseert men, samen met de Rijks universiteit in Groningen, een semi nar over het informatiesysteem t.b.v. marketingmanagement. En dit najaar volgt een seminar in het kader van de marketing- en ge dragswetenschappen over het nieuwe produkt, in samenwerking met de Landbouwhogeschool Wageningen. Elet NIMA, dat bij de jaarwisse ling precies 800 leden telde, organi seert voorts een aantal bijeenkom sten, waaronder: „Het gebruik van moderne besluit vormingswetenschappen in de market ing" door W. K. A. Disch, chef re dacteur van het Marketing Journal in Hamburg. Hij spreekt op dinsdag middag 23 februari over dit onder werp in het Hiltonhotel in Rotter dam. De bijeenkomst begint om 2 uur en wordt de volgende middag herhaald in Groningen. De algemene ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 23 april in de Holiday Inn in Leiden. Deze dag staat in het teken van franchising en leasing. Op donderdag 27 mei verzorgt het NIMA een bijeenkomst tijdens de voorjaarsefficiencydagen van het NI- VE over marketing en mode. Het NIMA heeft verder bekendge maakt dat het pakket marketingexa- meneisen nu in concept gereed is en op korte termijn zal worden bespro ken met een aantal onderwijsinstellin gen. Men verwacht in februari tot officiële publikatie te kunnen over gaan. Het NIMA-secretariaat is gevestigd in de Parkstraat 18, Den Haag, tfn 070-61.49.91. Adpoint Advertising-Marketing in Amsterdam ontwierp een standaard- layout voor Carlo Gavazzi Billman Nederland, met het doel de adverten ties van drie geheel verschillende af delingen naar buiten als een eenheid te presenteren. De serie advertenties wordt geplaatst in vakbladen vanaf begin februari. brandmerkt 20 miljoen mensen elk jaar komen er een half miljoen melaatsen bij lepra bedreigt onnodig het leven van ontelbare kinderen dit voorkomt u met f. 2,50 per kind giro 34 36 OO voor f. 11,— geneest u een slachtoffer steun daarom wereld lepradag doe het nu direct als nou 'ns iedere nederlander... wereld lepradag den haag Ter gelegenheid van de wereld- lepradag op 31 januari wordt door het pr-bureau Van de Meeberg in Den Haag een voorlichtingscampagne ver- De STER heeft haar goedkeuring gehecht aan de nieuwe tv-commercial voor 3M, waarin de hoofdrol wordt gespeeld door de Engelse actrice Joan Sanderson, die in ons land be kend is door haar rol van de zure onderwijzeres miss Ewell in de tv- serie „Please sir". STER-directeur drs. C. JSmeekes zei ons enkele weken geleden, de kans groot te achten dat de spot zou worden afgekeurd omdat hier kenne lijk gebruik wordt gemaakt van een ethercreatie. Hij had de film toen nog niet gezien. Nu, bij het bekijken van de commercial, concludeert hij, dat 3M niet rechtstreeks de ether creatie miss Ewell heeft gehanteerd. „Ze is wel duidelijk miss Ewell en ze is ook zuur, maar ze speelt hier, zon der een woord te zeggen, een zure vrouw; een secretaresse en geen on derwijzeres," aldus drs. Smeekes. De film komt dit voorjaar op het scherm. Revue der Reclame meende dat ons bericht over een mogelijke afwij zing door de STER voorbarig was. Deze voorbarigheid is het recht streekse gevolg van het feit, dat pro ducent TopSpot ons over deze com mercial inlichtte met de mededeling, dat miss Ewell in het filmpje zou op treden. Zoals men weet mag miss Ewell niet optreden in de STER-tijd, maar Joan Sanderson wel red.) zorgd. De NOS verleent gratis mede werking door op 25, 26, 27 en 29 januari een tv-filmpje van één minuut uit te zenden na het nieuws van 8 uur. Dit filmpje is binnen 8 dagen gereali seerd; het is gemonteerd uit bestaand filmmateriaal van cineast Piet Out. De dagen na de tv-uitzendingen ver schijnt op de rtv-pagina's van de kran ten de 1M, die hierbij is afgebeeld. De layout is van Jan Zwiers: de adverten ties worden geplaatst via reclame adviesbureau Die Haghe in Den Haag. O itftno. - - -i -V-

Ariadne nl | 1971 | | page 3