Ariadne meldt Europees secretariaat IAA kan wellicht in september in Nederland opengaan Falconcraft-produktie bij VR Hansnel sluit vrijdags eerder 68 Ariadne 21-1-71 De heer D. A. Nijburg, thans werk zaam bij bureau Masius, treedt per 1 maart in dienst van Shulton nv als new product-development manager. Eveneens per 1 maart komt mej. A. Wilhelm bij Shulton, als product ma nager voor de dameslijn. Mej. Wil helm is thans ae bij Publicontrol/ Benton Bowles. Hun benoeming is ten dele het vervolg op het vertrek enige tijd geleden van de heer F. Her mans, die naar Hagemeijer ging, en zij vullen de werkzaamheden aan van de heer J. Akkerman, die product manager is voor de herenlij n van Shulton. De heer AP. van Proosdij is als account supervisor in dienst getreden bij Brandt Advertising in Amsterdam. Hij was tot medio vorig jaar werk zaam bij bureau De Bussy. De heer G. J. Metzelaar, account director bij reclameadviesbureau Rou- ma in Amsterdam, is benoemd tot adjunctdirecteur bij dit bureau. De heer A. van Zutphen, campaign executive bij Albert Heijn in Zaan dam, treedt per 1 februari als alge meen procuratiehouder, belast met actie-ontwikkeling, in dienst bij de Amsterdam-Rotterdam Bank in Am sterdam. De heer H. B. M. van Dijck is als hoofd van de afdeling publiciteit in dienst getreden bij de Verkoopmaat schappij Gebr. van Heugten in Scher- penzeel. Hij was voorheen in dezelfde functie werkzaam bij M. J. van de Waal Co Triumph Internationaal in Bladel. De heer A. de Koning, voorheen werkzaam bij NRC Handelsblad, is in dienst getreden bij de nv Week bladpers in Amsterdam, waar hij voornamelijk werkzaam zal zijn in de sector personeelsadvertentiewerving voor Vrij Nederland. Mej. drs. G. K. de Graaff is als wetenschappelijk medewerkster in dienst getreden bij de nv vh Neder landse Stichting voor Statistiek in Amsterdam. Zij behaalde vorig jaar het doctoraalexamen psychologie aan de universiteit van Amsterdam. De heer J. G. van Beekhof is als hoofd media-afdeling in dienst ge treden bij Brandt Advertising in Am sterdam. Hij was niet eerder in deze sector werkzaam. De heer E. Kneppers is als assistent- mediaman in dienst getreden bij Va- nypeco Nederland in Amsterdam. De heer JRohaan verzorgt sinds 18 januari jl. de media-administratie bij reclameadviesbureau Marketwin- ning in Wierden. De heer S. M. Groenbos, bedrijfs leider bij L. van Leer Co in Am sterdam, is benoemd tot adjunctdirec teur van dit bedrijf. De heer H. E. Heynert, administrateur, is bijzonde re procuratie verleend. De heer A. Geerlings is per 1 fe bruari benoemd tot adjunctdirecteur van de Algemene Cliché Industrie Van Tijn en Zack in Amsterdam. De heer H. Kolkman is als assistent ae in dienst getreden bij Vierhand Reclamediensten in Haarlem. Hij was voorheen werkzaam op de afdeling produktie bij Boon Marketing/ Reclame in Overveen. Marèse Perleman is als directie secretaresse in dienst getreden bij Pierre Bogaers, Adviesbureau voor Marketing en Reclame. De heer G. Eilander, contactman van Cartonnagefabriek Z. de Zeeuw in Deventer, heeft wegens toenemende werkzaamheden in rayon West-Neder land assistentie gekregen van de heer M. H. de Vreede. Public Relations Niermeier ge associeerden te Rijswijk hebben nieu we kantoortelefoonnummers: 070 87.12.72 en 87.13.68. Het nummer 98.42.58 is privé-nummer geworden van de heer C. Niermeier; het num mer 99.63.41 is vervallen. Het Nive in Den Haag is nu aan gesloten op het telexnet onder num mer 3.26.26. DLS Communications is verhuisd naar de Gedempte Gracht 10, Zaan dam, postbus 237, tfn 02980-69500. Karei Prior Produkties, onderdeel van de Strengholt-groep, is thans ge vestigd in Hilversum: Borneolaan 17, tfn 02150-40354. Media 2000 is aangesloten op het telexnet onder nummer 13394. De heer J. Buskens heeft zich in Rotterdam gevestigd als freelance- retoucheur/werktekenaar op het adres Briandplaats 264, tfn 010-21.33.83 Korthuis Art-Team in Eindhoven is deze week verhuisd naar de Raif- feisenstraat 11; het tfn-nummer blijft gelijk. De Continental Europe Council van de IAA heeft vorige week op een ver gadering in St. Moritz de wens te kennen gegeven, dat de plannen voor een Europees secretariaat van de IAA verwezenlijkt zullen worden. Men hoopt dat dit secretariaat in septem ber geopend kan worden. Zoals be kend, is het waarschijnlijk dat het kantoor in ons land een plaats zal vinden. Secretaris Albert Milhado heeft daartoe reeds ruimte aangebo den in zijn Amsterdamse kantoor. Het plan werd eerder goedgekeurd door een vergadering van de Board of Directors van de IAA in Kopenhagen. De bedoeling is voorlopig een Euro pese coördinator op parttime-basis aan te stellen. Het is thans de taak van de Coun cil om de nodige financiën bijeen te brengen voor het secretariaat. Een deel daarvan zal moeten komen uit de contributies, die binnenkort worden verhoogd. De vergadering van de Continental Europe Council werd voor ons land bijgewoond door jhr. W. van Andringa de Kempenaer en de heer Milhado. Een deel van de produktie van ar tikelen van Falconcraft (Aluminium) Ltd. in Engeland zal geschieden bij VR Verkoopbevordering Reclame in Leidschendam. In het afgelopen jaar werd reeds op bescheiden schaal een stuk Falconcraft-produktie in Neder land verzorgd. De nieuwe overeen komst houdt in, dat nu ook een deel van de produktie van de Falconcraft- shopperesters hier zal geschieden. Bureau Hansnel in Rotterdam zal voortaan vrijdagsmiddags om drie uur sluiten. Bij het bureau werd tot dusver 8J/2 uur per dag gewerkt. Men over woog aanvankelijk de werktijd met een half uur per dag te bekorten, maar besloot tenslotte om de halve uurtjes samen te voegen en op de vrijdagen in totaal iy2 uur korter te werken. De directie van Hansnel meent hier mee vooruit te lopen op de ontwikke ling naar een vrije vrijdagmiddag. De eerstkomende maanden zal nog een „schaduwbezetting" tot half 6 aan wezig zijn.

Ariadne nl | 1971 | | page 4