Radio Nordsee Nieuwe campagnes door koml de zeefcint Meer dan 50 deelnemers voor SRO-mediaweek Ontvangst Toonder Studio's Nieuw maandblad Europa Nieuwe krant voor New York weekblad reclame marketing fort bungalows... 15 varianten op modern en comfortabel wonen! 104 Ariadne 21-1-71 (Vervolg van voorpagina) RNI op zich zullen nemen. Willem (Joost) van Kooten, directeur van de produktiemaatschappij Red Bullet, was niet voor commentaar bereikbaar. Van Veen, die een jaar geleden Ve ronica verliet en nu werkzaam is bij het im- en exportbedrijf Universum van zijn schoonvader (Veronica- directeur Dirk Verwei)), zei ons: „Ik laat dit bericht geheel voor rekening van Disc. Er zijn gesprekken geweest met de heren van RNI, maar een de finitieve deal is er nog niet. Alleen wat niet is, kan nog komen natuur lijk." Radio Nordsee begon een jaar ge leden met haar uitzendingen; op 24 september jl. verdween de zender uit de ether. De officiële verklaring luidde toen, dat men verdween om de Nederlandse regering niet tot stappen tegen de zendschepen te dwingen. Officieus was te horen, dat geldgebrek RNI parten zou spelen. Elseviers Weekblad meldde vorige week, dat de directie van Veronica RNI voor twee ton zou hebben weggekocht om de toekomst van Veronica veilig te stel len. De heren Verweij wilden daarop geen commentaar geven. Inmiddels ligt Radio Capital nog steeds aan de ketting bij de sleep- vaartmaatschappij Wijsmuller, die van Capital een garantiesom van 100.000 gulden wil ontvangen voordat het schip weer wordt vrijgegeven. De SRO heeft al meer dan 50 deel nemers ingeschreven voor de work shop mediaplanning, die van 21 tot en met 27 februari wordt gehouden in hotel Prinses Juliana in De Koog op Texel. Zoals eerder gemeld, bedragen de totale kosten 1500 gulden per deel nemer. Zij moeten in het bezit zijn van het SRO-diploma reclame en het diploma Voorbereidende Cursus Mediaplanning of het seminar in Nun- speet hebben bijgewoond. Het pro gramma vermeldt inleidingen over de research van persmedia door J. Bos man (situatie tot heden), drs. C. C. J. de Koning (technieken), drs. J. D. Noordhoff (toekomstige ontwikkelin gen) en prof. dr. J. J. M. van Tulder (technische implicaties daarvan), over projectiemedia en buitenobjecten door R. WKalusche, over research van de ethermedia door M. Hartsuiker, over direct advertising door H. C. H. G. Pluim, over de stand van zaken in mediaresearch door M. Walda, over mensen in de mediawereld door J. C. B. du Chatinier, hogere algebra voor mediaplanners door M. M. L. M. Car per en over reclamemodellen door mr. J. J. D. Rijk en mr. John Knecht. Er worden steeds discussies ingelast on der leiding van drs. Noordhoff. De tweede mediaworkshop-week wordt op hetzelfde adres gehouden van 28 maart tot en met 3 april. Maandagochtend kwamen 75 a 80 mensen naar Toonder Studio's in Ne- derhorst den Berg om een glas sherry te drinken op de voorspoedige gang van zaken sinds de brand in het kas teel. Inmiddels zijn er al ruim honderd reacties binnen op de spontaan ge starte actie Klokken voor Kasteel, die kasteelheer J. Jonker aan nieuwe klokken wil helpen ter vervanging van de kostbare, verbrande collectie. Het eerste „inaugurele" nummer is verschenen van het nieuwe maandblad Europa, dat wordt uitgegeven door Jean-Jacques van Belle en dat vanaf maart officieel maandelijks zal ver schijnen. Het eerste nummer is ge drukt bij Smeets Offset in Weert en geeft een beeld van wat het nieuwe blad wil brengen: achtergrondinfor matie over Europa voor Europeanen en voor lezers uit andere werelddelen. Het blad is in het Engels gesteld. Van Belle, die anderhalf jaar geleden zijn Holland Herald verkocht aan de VNU, houdt voor het nieuwe Europa kantoor in Brussel, 59 rue du Prince Royal, tfn 11.08.59. Het blad wordt redactioneel vervaardigd in Londen. Sinds 4 januari heeft New York er een dagblad bij. De krant heet Daily Mirror en heeft dezelfde (tabloid)- formaat als haar Britse naamgenoot. opgeladen mat idetjcn ci aé" bescundjge v(l MdMUO- Vandaag begint een nieuwe cam pagne voor Meprof-winkelinterieurs in vakbladen voor de textiel-, levens middelen-, schoenen- en drogisterij- handel. De campagne is verzorgd door reclameadviesbureau Van de Put, Lamers Lenting in Eindhoven. Zaterdag begint in de dagbladen een nieuwe campagne voor bungalows van Fort Montagebouwverzorgd door reclameadviesbureau Jac. Duits in Dordrecht. Advertentie-exploitatie H. Walker Abonnement ƒ65,— per jaar inclusief BTW Postgiro 241107 Vergftfüv (fin de 10 variant W>W»nnon ISxypon

Ariadne nl | 1971 | | page 40