NRS draait dit najaar MAX.nO KM Ideële campagne voor Ver. Milieudefensie Nieuwe campagne weekblad reclame marketing 694 Ariadne 18-5-72 Als alles volgens plan verloopt, zul len deze week de eerste advertenties verschijnen in een ledenwerfcampagne van de Vereniging voor Milieu defensie. De vereniging het actie orgaan van de wetenschappelijk in gestelde Raad voor Milieudefensie heeft op het ogenblik 3000 leden. De bedoeling is dat ieder lid (a 15 gulden per jaar) tien nieuwe leden aanwerft. De actie is een initiatief van mr. drs. Peter Konijn, de vroegere FHV- adjunctdirecteur en Barbara Farber- directeur, die thans het secretariaat beheert van vereniging en raad. Konijn heeft daarmee een vrij defini tieve beslissing genomen om uit het bedrijfsleven te stappen, maar of hij zich in deze sector blijft bewegen, zal afhangen van de mogelijkheid om er een minimuminkomen te verwerven. De campagne is ontwikkeld door de Haagse creatieve groep Full House, onder leiding van Louk Varos- sieau (die ook de advertentiecampag ne voor Stimezo maakte) en met medewerking van Hans Kramers en fotograaf Jan Henderik. Verder wordt belangeloos meegewerkt door het drukwerkbureau Traffic, Koningsveld en Damman. Men heeft getracht in de aanpak zo positief mogelijk te zijn vandaar het motto: Leve de wereld. Bij het ter perse gaan van dit nummer was nog niet bekend hoeveel media gratis ad vertenties zullen plaatsen. Toezeggin gen waren al binnen van enkele pu bliekstijdschriften, opiniebladen, huis- aan-huisbladen en bladen van groepen als biologen, sportvissers en artsen. (vervolg van voorpagina Amsterdamse Apollohotel gehouden jaarvergadering van de Bond van Adverteerders. De vertraging in de start van de NRS, zo zei hij, hangt samen met twee oorzaken: het vinden van een voorzitter en het vinden van een direc teur. Het heeft alles wat langer ge duurd dan het bestuur gedacht had. Terugblikkend is men misschien wat optimistisch geweest. In de heer Rueb heeft de stichting nu een voorzitter gevonden die met bewonderenswaardige voortvarend heid aan de slag is gegaan. Naast de voorzitter neemt de te benoemen directeur zo'n centrale plaats in, dat men het tijdverlies voor lief heeft wil len nemen. De bereidheid van de heer Woerlee om als waarnemer het werk aan te pakken vormt een verheugende omstandigheid. Men hoopt nu in augustus of sep tember zo ver te zijn dat het Genoot schap-oude stijl zijn werkzaamheden kan beëindigen. De NRS zal dan in nieuwe stijl de zaken behartigen, in overeenstemming met de formulerin gen in het rode boekje. Onderzoek en onderwijs vinden daarin een centrale plaats. Thans wordt gewerkt aan een be leidsnota over door de NRS te geven voorlichting op lange termijn. Het bestuur geeft de voorkeur aan positie ve activiteit in plaats van fragmenta rische reacties op ondervonden aan vallen. De bezwaren die tegen reclame worden ingebracht zijn in hoofdzaak van tweeërlei aard. Er zijn de emotio nele reacties en daarnaast de funda mentele bezwaren die zich in wezen tegen onze maatschappij richten. Juist in verband met deze laatste categorie moet fundamenteel onderzoek ver richt worden. Blijkens de woorden van voorzitter mr. H. de Roos is een gemengde com missie van de Bond en de VEA aan het spreken over een regeling voor het reclamewezen en over het door de VEA gewenste standaard-contract. Voor BvA hebben in deze commissie zitting mr. H. A. Wille, mr. D. A. kwetsbaar zijn. Het is in niemands huidige stagflatie de reclamebureaus Schut en de heer H. W. Belt; de VEA is vertegenwoordigd door de heer B. Doyer, mr. G. J. Ribbink en de heer J. Jessurun. De heer De Roos ziet niet nood zakelijkerwijs dat alle verhoudingen tussen een adverteerder en een bureau zich laten vangen in een model contract. Hij laat in het midden of de bureaus dit inzicht delen. De 15 procent en de 2-procents marge komen hierbij niet in het geding. Mr. de Roos onderstreepte dat in onze belang die onkwetsbaarheid onnodig te vergroten. Varopa Bakkerijen heeft een premium-actie opgezet voor detaillis ten, waarbij twaalf coupons recht geven op een gratis menu-cheque. Bij besprekingen was- gebleken, dat het Nationaal Bureau voor Toerisme er tot dusver niet in was geslaagd om bonnen of cheques te introduceren voor een Toerist Menu, dat tegen een vaste prijs in zoveel mogelijk restau rants zou worden geserveerd. Het initiatief van Varopa was daartoe een nieuwe impuls en de mogelijkheid voor acties met menu-cheques staat nu ook open voor andere bedrijven. De Boer Publicity in Amersfoort verzorgde de campagne rond de actie. Advertentie-exploitatie H. Walker Abonnement f 75,— per jaar inclusief BTW Postgiro 241107 Leve de wereld!!

Ariadne nl | 1972 | | page 28