1972/50-51 weekblad -ttatdnc reclame marketing Mag minister wel of niet? Competities geregeld in VEA-concept Veldhuysen start internationale reclameketen Cordon Services Geding VEA/STER: Zijn naam is Klein Geen previews vanmiddag 21 dec. 1972 27e jaargang Uitgave nv Three Castles, A. J. Ernststraat 169, Amsterdam Voor de Haagse rechtbank diende dinsdagochtend het kort geding, dat de VEA in de gedaante van bureau J. Walter Thompson had aangespan nen tegen de STER over de bereke ning van de 5 toeslag ten gunste van het Bedrijfsfonds voor de pers op de STER-tarieven. Voor de VEA vocht mr. G. J. Rib- bink de geldigheid aan van de heffing. Hij hanteerde het argument, dat de STER-tarieven dienen te worden goedgekeurd door de Reclameraad, wat ten aanzien van de toeslag niet was gebeurd. Voor het heffen van toeslagen vond mr. Ribbink nergens een wettelijke grond: noch in de statuten van de (zie verder achterpagina) De VEA heeft in een concept een aantal bepalingen vervat, waaraan VEA-leden zich hebben te houden als ze willen medoen aan bureau competities. Onder meer zal het ver boden zijn mee te werken aan derge lijke competities, wanneer daartoe niet door de adverteerder schriftelijk opdracht is gegeven en wanneer het bureau dat de competitie verliest, niet tenminste een volledige vergoe ding krijgt van ingekochte materi alen en de helft van de bestede tijd. (Zie verder pag. 1653) Jan Klein mag nu Wim zeggen te gen jhr. Wvan Andringa de Kem- penaer. ,,'t Is een klein cadeautje," zei de ere-voorzit- ter van het Ge nootschap voor Reclame maandag tegen het ere-lid, „maar straks ko men pas de echte cadeaus." Er waren inder daad tal van cadeaus boeken en flessen - culminerend in het hier weergegeven gemeenschappelijke ca deau: een stereo-installatie, zó vol ledig als een mens maar dromen kan. „Je gaat niet weg," zei de heer De Kempenaer, in zijn belichting van Jans levensloop. „Je komt morgen door de voordeur weer binnen. Je jubileert niet. Dit is nog nooit ver toond. Dit kan alleen gebeuren in de reclamewereld. Met de creativiteit waar we allemaal zo zwanger van gaan hebben we ontdekt: hier zit een feestje in een verantwoord feestje." De oud-voorzitter weet overigens wel wat de oud-directeur gedaan heeft: hij heeft zich verpopt. Wat dat precies is? Hij heeft het in een oud natuur historisch boek tevergeefs ge zocht onder „vlinder". Later heeft hij bedacht, dat-ie had moeten kijken onder „kapel". Zóveel weet hij wel dat er tussen De STER vertoont vanmiddag geen previews, omdat er te weinig nieuwe commercials zijn. De volgen de preview-uitzending is op donder dagmiddag 4 januari, zelfde tijd, zelfde golflengte. V SI» die ene en die andere gedaante een lange tijd van nietsdoen zit. Klein (zie verder achterpagina) Wim F. Veldhuysen (43) verlaat per 1 februari Leo Burnett nv te Amsterdam. Sedert 1960 was hij directeur van wat toen nog Interad heette en later, via LPE, Leo Burnett werd. Veldhuysen heeft bijna de aankoop rond van twee Nederlandse reclame bureaus, die de basis worden van een (Zie verder pagina 1625)

Ariadne nl | 1972 | | page 1