NCA opgeheven J. Weerlee zoekt nieuwe VEA-directeur Kas naar Geerling-fonds Prijzen vochtverdrijvers lopen sterk uiteen, zegt KK 21-12-72 Ariadne 1633 kwaliteitscontrole, antwoordt Brattin- ga: „Nee, dat wil ik niet. Dat is mijn taak niet. Ik heb alleen bij de opzet van dit boek ik denk altijd veel meer aan het begin dan aan het eind van het werk bepaalde maatregelen genomen, zoals die vaste condities voor het maken van de dia's. Onder elke dia heb ik ook een kleurschaal laten plakken en ik heb er hoekjes op laten zetten, zodat de deelnegatieven altijd passen. Aan die dia's heb ik de meeste aandacht besteed. Toen die fotograaf er twee of drie gemaakt had ging het verder vanzelf. Perfect. (De correcties van de eerste proeven zijn alleen wel even door Koningsveld be keken). Dus een clichémaker hoeft mij nooit te vragen „moet ik het geler maken", hij moet gewoon de dia me ten, daar staat het op; hij hoeft mij daar helemaal niet mee lastig te val len." Pieter Brattinga is niet alleen een „versierder", hij is ook een rationeel denker, met een grote technische ken nis en goede manager-eigenschappen. Over de vooruitzichten voor de gra fische industrie wil hij eigenlijk graag nog wel even iets kwijt. „In een lezing over de Toekomst van de Nederlandse Grafische Industrie, vorig jaar voor de Stichting Grafisch Export Cen trum, heb ik gepleit voor een grafisch research centrum in Nederland. Re search niet alleen naar binnen (kwali teitsbeheersing) maar ook naar buiten (promotie- en samenwerkingsmogelijk heden). Je moet, als het Europa groter wordt, zorgen dat je eenheden vormt drukker, clichémaker, fotozetterij, computercentrum, automatisch ver zendsysteem: je moet, aan de hand van complete praktijkvoorbeelden je zelf overal in de wereld presenteren en tonen wait je kan, in hoe korte tijd, voor hoeveel geld. Ik heb de Neder landse drukkers verweten dat ze geen vijfjarenplannen hebben. Dat ze niet in staat zijn levertijden goed te plan nen en exact aan te houden. Ik heb ze gewaarschuwd dat ze zich dit straks niet meer kunnen veroorloven. Maar na even opgeschrikt te zijn is die Ne derlandse drukker weer gauw over gegaan tot de orde van de dag. Brat tinga? Ach, aardige jongen, een beetje wild. Hij moet zo nodig." Pieter moet nog steeds nodig, maar hij gaat er niet onder gebukt. Het Nederlands Centrum van Ad vertentieverkopers is opgeheven. Een werkgroep die de vraag om het voort bestaan van het NCA heeft bestu deerd, concludeerde dat dit voortbe staan „niet meer noodzakelijk geacht kan worden" en de ledenvergadering heeft deze uitspraak onderschreven. De werkgroep, bestaande uit de heren P. M. C. C. L. Hameleers, L. Hulsker, E. F. A. P. Vos en J. A. van Rooyen, heeft gesprekken gevoerd met een groot aantal marketing- en reclame mensen en tevens advies ingewonnen van bureau Wage. Het viertal moest de vraag of het NCA nog voldoet aan de oorspronkelijke doelstelling („het verbreden van de vakkennis en de vak bekwaamheid van de advertentiever koper") gedeeltelijk bevestigend en ge deeltelijk ontkennend beantwoorden. Men verwijst naar succesvolle bijeen komsten en de studiecyclus van vorig jaar, maar stelt daarnaast vast, dat in de loop der tijd opleidingsinstituten en andere groeperingen (bedoeld wordt onder meer de Media-Werk groep) talrijke activiteiten hebben ont plooid, waarbij de advertentieverkoper voordeel heeft. De nog aanwezige kas gelden zullen begin volgend jaar wor den aangeboden aan het Max Geerling Fonds. Het NCA werd begin 1966 opge richt en ontstond uit een initiatief van de heer M. de Jong, die de vereniging steeds als voorzitter heeft geleid. De prijzen van vochtverdrijvers lopen sterk uiteen, zo blijkt uit een nieuw prijsoverzicht van Konsumen- ten Kontakt. Omgerekend naar 150 gram kosten de vochtverdrijvers tus sen f 1,14 (Albert Heijn en Hema) Na het vertrek van VEA-directeur A. van Noord heeft een drieman schap de dagelijkse leiding van het kantoor tijdelijk overgenomen. Dit trio bestaat uit voorzitter drs. P. F. Th. Witmer, secretaris mr. G. J. Rib- bink en de heer J. Woerlee, die zich in de interimperiode beschikbaar heeft gesteld voor de VEA en zich eveneens speciaal zal bezighouden met het zoeken naar een nieuwe di recteur en het inwerken van deze functionaris. en f5,45 (Aral). Het is KK bij het onderzoek opgevallen, dat er nauwe lijks sprake is van uniformiteit in de gewichtsaanduiding op de verpak kingen: het ene merk vermeldt het gewicht in Engelse ounces, andere merken spreken over cc. of grammen.

Ariadne nl | 1972 | | page 11