Brieven aan Ariadne Nederlands Poppenhuis Samenvatting Lawrence Gerner 1640 Ariadne 21-12-72 se te maken werden enkele onder delen van de getekende huizen geteld. Hieronder zijn de resultaten daarvan weergegeven. Vensters duidelijk aangegeven 7 daarvan met glasgordijnen 2 niet duidelijk aangegeven 7 Deuren duidelijk aangegeven 9 niet duidelijk aangegeven 3 niet getekend 2 Schoorstenen duidelijk aangegeven 7 daarvan met rook 2 niet getekend 7 Torens duidelijk aangegeven 1 niet getekend 13 Bomen niet duidelijk aangegeven 1 niet getekend 13 Voor het directe onderwerp van onderzoek is het natuurlijk interes sant dat slechts bij de helft der 14 tekeningen de vensters min of meer werden uitgewerkt. Bij de 7 gevallen met uitgewerkte vensters, zijn er twee waar glasgordijnen zijn aangegeven. Conclusie: de vensters van het huis van je dromen zijn niet zo belangrijk en de glasgordijnen nog veel minder. Met de deuren is het niet beter ge steld, tweemaal werden zij in het ge heel niet getekend en driemaal niet duidelijk aangegeven. Samenvattend bestaat het essentiële van de 14 tekeningen in de ruimte verdeling van het vlak waarin werd getekend, en die binnen en buiten aangeven. De sterk omlijnde vorm van het huis, waarbij vaak de gehele buitenwereld werd weggelaten, accen tueert het droomhuis als afzonde ringsmogelijkheid van de buiten wereld. De vage en vloeiender gete kende schets, waar de buitenwereld ook beter wordt aangegeven, sugge reert het idee van de verbondenheid van binnen en buiten. Uit bovenstaande analyse is wel duidelijk dat er in het huis van je dromen geen behoefte bestaat aan glasgordijnen. Met andere woorden glasgordijnen beantwoorden niet aan een wezenlijke conceptie van het wonen. Desondanks blijken zij een vrij sterke emotionele lading mee te kunnen krijgen. Dit is vanuit theoretisch-statistisch oogpunt gerechtvaardigd. De represen tativiteit van deze steekproef speelt hierbij geen enkele rol. Het gaat erom welke inhouden blijkbaar kunnen be staan. Er werd gewerkt met de teken toets op 85 pct.-niveau. Glasgordijnen werden het beste ge accepteerd bij de tekening van het poppenhuis. Dat deze onder de Franse omstandigheden niet gebruikt kon worden was een min of meer toevallige omstandigheid. Van de 20 respondenten bleken slechts 5 met een poppenhuis te hebben gespeeld. Geen van de respondenten had het in huis. Verder navragen leerde dat een pop penhuis in Frankrijk niet zo gewoon is als bijvoorbeeld in Nederland. Ook was het getekende huis niet zo geschikt. Met een poppenhuis wordt van binnen naar buiten ge speeld (het kind speelt in en met de kamers van de woninginrichting) en deze grondgedachte ging verloren. Ook het technische bezwaar van het kleine raamoppervlak werd sterk gevoeld. Ten aanzien van de gegevens over het huis van je dromen is echter van belang om met enkele woorden weer te geven wat de inhoud van het pop penhuis voor deze respondenten was. Wij vatten ze in enige categorieën samen a Het huis waarin de pop woont. In terpretatie: het huis waarin een niet reëel wezen woont. Er was geen iden tificatie met het eigen ik, en juist deze identificatie maakte het droomhuis zo bijzonder interessant, b Het huis van de kindvrouw. Hier is blijkbaar wel sprake van identifi catie, echter niet op het huidige niveau maar op het voorgaande. Dit voorgaande niveau wordt duidelijk verworpen. c Een onecht huis (wat meer de uit drukking is van 't niet-identificeren). d Een vlucht en een toevlucht. Hier in zit de gedachte dat het huis ons van de buitenwereld afzondert. Het woord vlucht is de niet-geaccepteerde afzondering. Het woord toevlucht drukt de aanvaarding van dit alleen- staan uit. Het blijkt dat het poppenhuis, waar bij de glasgordijnen het beste ge accepteerd worden, een sterk negatie ve lading krijgt door het te vergelijken met een echt huis. Toch is dit waar schijnlijk de inhoud van het poppen huis: het eigen leven te vergelijken met het leven van de pop of de kind vrouw. De ideeën van een Frans reclame bureau brachten aan het licht dat glas gordijnen niet bij het oertype van het huis behoren. Zij zijn niet essentieel voor de grondgedachte van het In Ariadne 1972/46 las ik in een artikel van Jan Stark het volgende „De internationalisering in de reclamegrafiek schrijdt ook steeds verder. In de afdeling advertenties van het jaarboek treft men een wap perende broek aan een vlaggestok. TekstVan der Waal heeft er een swingende buur bijgekregen Van der Waal (lang zal-ie leven). Van der Waal woont in Den Haag, maar wie denkt dat Nederlanders be moeienis met het artdirectionele werk hebben gehad, vergist zich. Art direc tor was Manfred Wirtz die de door Lawrence Gerner getekende Levi-jean in de dagbladadvertentie zette. Het enige Nederlandse is de tekst en daar voor zal wel een niet genoemde copy writer van Young and Rubicam heb ben gezorgd." Angstige twijfels bekropen mij na het lezen van de hierboven aangehaal de strofe. Dertig jaar leefde ik in de veronderstelling Nederlander te zijn. Een gang naar het bevolkingsregister der gemeente Amsterdam gaf mij echter nieuwe zekerheid. Na over legging van twee gulden, gaven de Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Namens dezen de Chef van het bevolkingsregister mij zwart op wit dat ik sinds 21 februari 1942 geregistreerd sta als Nederlander. Hopende u met een en ander van dienst te zijn, verblijf ik (in Amster dam) met vriendelijke groeten, P.S. De tekst voor genoemde adver tentie werd geschreven door Donald Lopez Cardozo. En alhoewel ik meen te weten dat hij een Nederlands copy writer is, zou ik gezien de naam, toch ook maar eens informeren of dat wel zuivere koffie is. Moraalals u een volgende keer in de een of andere annual namen als Kluitjes of Strooikaas op ziet duiken, wees dan op uw hoede. Het konden wel eens Chinezen zijn. wonen. Desondanks hebben zij een vrij sterke emotionele lading, die voor een deel in de taboe-sfeer ligt. Dit bemoeilijkt de produktcommunicatie.

Ariadne nl | 1972 | | page 18