Nieuwe structuur voor Van den Biggelaar/Compton SRM werkt aan Texel-workshop creativiteit HvG 1624 Ariadne 21-12-72 Reclameadviesbureau Van den Big- gelaar in Amsterdam wordt per 1 ja nuari een ander bureau. De nieuwe naam is Van den Biggelaar/Compton, men zal werken met het groepssysteem en de kantoorruimten worden geheel herschapen op basis van de reorgani satie. Een management-team gaat het bureau leiden. De nieuwe opzet vloeit voort uit een onderzoek, dat Van den Biggelaar (14 miljoen gulden omzet, 52 mede werkers) enige tijd geleden heeft laten houden door Knapper McAlley/In terview onder 45 marketingmensen. Behalve de algemene wensen van ad verteerders t.a.v. het reclamebureau waarover uitvoerig is gerapporteerd in Ariadne 1972/22 kwam daar ook het profiel van Van den Biggelaar uit. Een keurig net bureau degelijk, solide, maar niet zo geweldig creatief. Enige terughoudendheid naar buiten over de eigen activiteiten zal aan dat imago mede debet zijn; er zijn bureaus die vaker de redactie van Ariadne op bellen. Van den Biggelaar heeft nu besloten de imago verbetering allereerst via interne reorganisaties te bewerk stelligen; in het uitdragen van de ver anderingen zal men een actiever beleid voeren. President-directeur Ernst B. van den Biggelaar maakt meer tijd vrij voor andere zaken: zijn officiële functies (bestuurslid VEA, lid ROTA, be stuurslid werkgeversorganisatie, „maar alsjeblieft niet méér"), zijn werk in de holding en de internationale banden. Al enige jaren heeft de internationale bureau-organisatie Compton Advertis ing een belang van 20 pet. in Van den Biggelaar; via veelvuldiger contact met de andere Compton-vestigingen wil het bureau meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden die die aansluiting biedt voor bijv. klantenwerving, inter nationale behandeling van account en uitwisseling van kennis. In de holding Van den Biggelaar zal E.B. uiteraard vooral het reclamebureau represen teren. De holding omvat daarnaast uit geverij Diligentia, drukkerij Sigfried, pr-bureau Egmondt, fotostudio Sig fried, Diligentia Boekverkopers en een administratief en documentatie centrum voor de leden van de holding. In totaal heeft de groep 400 man per soneel. Onder E. B. functioneert een man agement-team van drie directeuren: Norbert B. van den Biggelaar voor de zakelijke besognes, Guido Hasselaar voor de creatieve en Wim Olieslagers voor de leiding van de extra's: de per- soneelswervingsunit JobSell, de ont wikkeling van acties en promoties en de verzorging van corporate identities en verpakkingen diensten die Van den Biggelaar/Compton a la carte aanbiedt. Twee omvangrijke groepen gaan vanaf 1 januari binnen het bureau functioneren. In elk van beide zetelen creatieve en accountmensen, onder leiding van een account director, een art director en een copywriter, plus een groepssecretariaat èn traffic en produktie; ieder met een eigen pakket accounts. Daarnaast blijven de afdelin gen media en research aparte units, die door de beide groepen om advies moeten worden gevraagd. De bedoe ling is, dat binnen de groepen de men sen meer beslissingen zelf zullen nemen, zonder met elk wissewasje naar de directie te stappen. Onserieus voorbeeld van Hasselaar: „Als een werktekenaar z'n neus zo vervelend snuit, moeten ze dat binnen de groep oplossen. Daar wil ik me niet meer mee bemoeien." Het management team vraagt van de groepen campag- nevoorstellen die intern al zijn uitge kristalliseerd. Men hoopt dat de nieu we structuur zal leiden tot meer be trokkenheid van de groepsleden, tot hechtere samenwerkingsverbanden. De bruine kantoorruimten in de Roemer Visscherstraat worden de komende dagen herschapen tot een open bureau. De hal wordt vergroot en zal onder meer het winkel-lab om vatten: een schapruimte waarop nieu we verpakkingen en below-the-line- activiteiten worden getest tussen de concurrentie. Opvallend wordt de grote, geschilderde knoop op de muur achter de balie. In die knoop komen twee „kabels" samen, die via de muren in de hal door het hele pand lopen. Eén kabel is samengesteld uit blauwe en groene banden, voor de za kelijke afdelingen. De andere bestaat uit gele, rode en oranje banden, voor de creatieve afdelingen. Wie aan de balie naar de fotostudio vraagt, krijgt te horen: volgt u de gele band maar. Het nieuwe management-team van Van den Biggelaar I Compton: vlnr Wim Olieslagers, Guido Hasselaar en Norbert van den Biggelaar in de puin hopen, die vooraf gaan aan de opening van het verbouwde kantoor. In de groepen zijn beslissingen ge nomen over de aankleding en inrich ting van de kantoorruimten. Zoveel mogelijk worden alle verhuizingswerk zaamheden door de mensen zelf ver richt. De reorganisatie leidt niet tot ont slagen, aldus het nieuwe management team. Integendeel: door interne ver schuivingen komen enkele plaatsen vrij, waarvoor van buitenaf mensen moeten worden aangetrokken. De nieuwe opzet is op de groei geconstru eerd. De Stichting voor Reclame- en Marketingonderwijs is bezig met de voorbereidingen voor een workshop van een week voor reclamemensen in creatieve funoties. Gelijk aan de jaarlijkse workshop over mediaplan ning zou ook deze werkweek op Texel worden gehouden. De SRM is over de opzet nog in overleg met de VEA en de Art Directors Club Ne derland.

Ariadne nl | 1972 | | page 2