.waarom stemt U eigenlek PvdA? VVD-verkiezingsadvertentie voor Codecommissie Videocassettes in kraamklinieken de VVD neemt uw laatste twyfels weg waarom koopt u eigenlijk een volkswagen? Daf neemt uw laatste twijfels weg 21-12-72 Ariadne 1649 Stemt u uit gewoonte op de Partij van de Arbeid? Omdat die partij a] 25 jaar bestaat? U kunt niet uit gewoonte stemmen op de bijwagens van de PvdA: D'66 en PPR. Dat zijn nog maar heel jonge partijen. Maar die hebben zich nu reeds vastgeklonken aan de oude socialis tische locomotief. Laten we eens over de Partij van de Arbeid spreken. Dat klinkt misschien wat vreemd uit mijn mond. Ik ben uiteindelijk lijsttrekker van de VVD. Maar de gevaren van de huidige Partij van de Arbeid zijn groot. Die club is helemaal in handen van Nieuw Links geraakt. Defensie is een vies woord geworden. We moeten de Nato uit. Verder hebben de socialisten ook weer het zeer oude stokpaard van de natio nalisatie van stal gehaald. Nationalisatie van alle huurwoningen, banken en verzekeringsbedrijven. Hoe dat betaald moet worden? Door nóg hogere belastingen. Den Uyl heeft gezegd: „Wij progressieven zijn duur." Ik vind té duur. De grootste partij van het land is de kluts een beetje kwijt. De socialisten pappen nu ook al aan met de PSP. Maar dat kontakt willen ze pas na 29 november gaan verstevigen, als u uw stem al heeft uitgebracht. Toch goed om even te weten. PvdA, D'66 en PPR zijn rood. Vuurrood. Zij noemen zich de Progressieve Drie. Ik noem ze de Rooie Drie. Dan weetje tenminste waar je aan toe bent. Het is eigenlijk jammer dat D'66 in die club terecht is gekomen. Van Mierlo deed het eerst best aardig. Maar nou is het helemaal mis met hem. Ingekapseld in het socialisme. Geen wonder dat daar ruzie over is. Dat loopt niet goed af. En nu mün eigen partij. De derde partij in bet land. Er is gelukkig veel belangstelling voor de WD.InHaarlem b.v. waren er 1400 men sen op een verkiezingsbijeenkomst. Dit zou bij vorige verkiezingen een grote uitzondering zjjn geweest Nu is een gehoor van 1000 man gewoon. Dat betekent iets. Dat betekent o.a. dat de kreet van onze tegenstanders, dat de WD een partij van louter kapitalisten zou zijn, onzin is. Bjj de laatste verkie zingen haalden we ruim een half miljoen stemmen. Alleen kapitalis ten? Wie zijn dat nou? Mensen die wat gespaard hebben? Iemand die een eigen autootje heeft? Of een eigen huis? Als dat kapitalisme heet, dan is de WD daar vóór. Wij gunnen de mensen bezit. Vooral als ze er hard voor werken. En wij VVD'ers hebben een hekel aan a-sociale lieden die misbruik maken van onze sociale voorzieningen. Die plegen namelijk diefstal op ons allemaal. Wij zijn vóór een wettelijk minimum loon, vóór optrekking van de AOW tot hetzelfde niveau, vóór werkloosheidsuitkering. Wij zijn echter tégen het toenemende misbruik van zulke uitkeringen. WD'ersvindendatiederccn naar prestatie moet worden beloond. Maar wij vinden het onjuist om mensen van voorzieningen te laten profiteren die het best zelf kunnen betalen. Neem de loonstijgingen. De PvdA wil die helemaal voor collec tieve voorzieningen gebruiken. Dat betekent dat u daar zelf niets over te zeggen zult hebben. Is dat nou progressief? Als u dit allemaal zo leest: Waarom zou u dan eigenlijk op de PvdA stemmen? Rood is niet meer in. Misschien boort u ook wel bij de WD. Hans Wiegel Q lijst 3 Koopt u uit gewoonte een Volkswagen? Omdat die auto al 40 Jaar bestaat? U kunt niet uit gewoonte een bljmerk van Volkswagen kopen: een NSU of een Audi. Dat zijn nog maar heel Jonge merken. Maar die hebben zich nu reeds vastgeklonken aan de oude germaanse kever. Laten we eens over de Volkswagen spreken. Dat klinkt misschien wat vreemd uit mijn mond. Ik ben uiteindelijk directeur van de Daf-fabrieken. Maar de gevaren van het huidige Volkswagen concern zijn groot. Die fabriek ls helemaal ln honden van 'snelle' nieuwlichters geraakt. Veiligheid ls een vies woord geworden. We moeten de Europese Organisatie van Automoblelfabrlkanten uit. Verder hebben de Duitsers ook weer het zeer oude stokpaard van de opgevoerde motor van stal gehaald. Opgevoerde motors voor al hun merken. Hoe dat moet aflopen? Nóg meer doden op de weg. De directeur van de VW-fabrleken heeft gezegd: 'Volkswagens zijn snel'. Ik vind té snel. De grootste auto-lndustrle van Duitsland ls de kluts een beetje kwijt. De Duitsers pappen nu ook al aan met Skoda. Maar dat kontakt willen ze voorlopig geheim houden, tot u wellicht al een Volkswagen hebt gekocht. Toch goed om even te weten. VW, NSU en Audi zijn onveilig. Hardstlkke onveilig. ZIJ noemen zich De Sportieve Drie. Ik noem ze De Onveilige Drie. Dan weet Je tenminste waar Je aan toe bent. Het ls eigenlijk jammer dat NSU ln die club terecht ls gekomen. Ze deden het eerst best aardig Maar nou ls het helemaal mis met ze. Ingekapseld ln het principe van de opgevoerde motor. Geen wonder dat daar ruzie over ls. Dat loopt niet goed af. En nu mijn eigen merk Het achtste merk ln het land. Er ls gelukkig veel belangstelling voor Dal. In Haarlem waren er 300 mensen op een demonstratiedag. Dit zou bij vorige gelegenheden een grote uitzondering zijn geweest. Nu ls een bezoekersaantal van 200 man gewoon. Dat betekent Iets. Dat betekent o.a. dat de kreet van onze concurrenten, dat de Daf een puur conservatieve auto zou zijn, onzin ls. Vorig Jaar verkochten wij 24581 Dafs. Allemaal aan conservatieve mensen? Wie zijn dat nou? Mensen die een duidelijke opvatting hebben over degelijkheid? Iemand die veilig rijden wil, met een pienter pookje? Met een verantwoorde snelheid, zonder dat nerveuze schakelen? Als dat conservatisme heet, dan ls Daf daar vóór. WIJ gunnen de mensen een veilige auto. Vooral als ze dagelijks op de weg zijn. En wij van Daf hebben een hekel aan a-soclale scheurders die van onze prachtige autobanen race-banen maken. Die plegen namelijk een aanslag op ons allemaal. WIJ zijn vóór een fatsoenlijke snelheid, vóór een royaal acceleratievermogen. Wij zijn echter tégen het ongebreideld opvoeren van zulke capaciteiten. Daf-rljders vinden dat ledereen van onze wegen gebruik moet kunnen maken. Maar wij vinden het onjuist dat snelheidsmaniakken ze onveilig maken. Neem de opgevoerde motor. De V.W.-mensen zouden die het liefst aan ledereen willen opdringen. Dat betekent levensgevaar op al onze wegen. Is dat nou sportief? Als u dit allemaal zo leest: Waarom zou u dan eigenlijk een Volkswagen koper.'' Sportieve risico's lopen ls niet meer ln. Misschien hoort u ook wel ln een Daf Links de oorspronkelijke VVD-advertentie; rechts de tekst die Martin Veltman voor Vrij Nederland schreef. FHV-directeur Martin Veltman wil van de Codecommissie een uitspraak vragen over de toelaatbaarheid van de hele pagina, die de VVD vlak vóór de verkiezingen in een groot aantal dagbladen plaatste en waarin fractievoorzitter Hans Wiegel zich af zette tegen de Partij van de Arbeid. De plaatsing van de pagina in kranten als de Volkskrant, het Vrije Volk en het Parool heeft vele protesten van lezers opgeleverd. De directies van deze bladen hebben hun beleid via de redactionele kolommen moeten ver dedigen: de advertentieruimte is vrij toegankelijk voor iedereen, binnen de grenzen van wet en code. De VVD-pagina is volgens de voor zitter van propagandacommissie van die partij opgesteld door de commis sie zelf, in nauwe samenwerking met Wiegel. Het bureau Sigma 10 in Bergen op Zoom heeft aan de vorm geving gewerkt. Vrij Nederland vroeg Veltman „duidelijk te maken waar de VVD-advertentie in niet politieke ter men op zou neerkomen" en hij heeft de oorspronkelijke tekst zo nauw gezet mogelijk gevolgd in een tekst, waarin Wiegel als Daf-directeur zich afzet tegen Volkswagen. Twee Franse videocassette-produ centen, die beiden de kraamvrouwen- markt bedienen, zijn gefusioneerd. Het zijn Video Diffusion Medicale en Promaman, desp. projecten van Infor mation et Publicité en van Publicis. De interessen zijn gecombineerd, de namen zijn samengevoegd tot VDM/ Promaman. Tot dusver zijn 35 kraamklinieken in Frankrijk op het project aangeslo ten; tegen eind 1974 hoopt men het tot een totaal van 330 te brengen. Adverteerders wordt ruimte op de cassettes aangeboden voor ca. één franc per contact per minuut. Maxi maal worden vijf minuten reclame opgenomen in de programma's, die een half uur duren, gevuld met in formatie over babyverzorging e.d. Spots kunnen maximaal een minuut lang zijn; tot drie minuten lengte kan een reclameboodschap in redactionele stijl zijn de „publireportage", waar de Fransen zich zo in thuis voelen. De groep onderhandelt over fran chising van het systeem in België en Zwitserland en plannen bestaan voor verlengstukken in Engeland en de VS.

Ariadne nl | 1972 | | page 27