Reclamepresentatie op film het land in 20-jarige PCR: sprekers rekruteren uit reclameclubs Nieuwe campagnes Vandra in fusiebespreking met Bührmann-Tetterode 21-12-72 Ariadne 1651 De twintigjarige Publicity Club Rotterdam heeft de NRS hulp aange boden bij de uitvoering van het door PCR-voorzitter drs. A. Ph. van Haastrecht geopperde plan om spre kers op te leiden, die met de presen tatie „Reclame in de samenleving" het land door kunnen. In Engeland, zo vertelde vrijdagmiddag drs. Van Haastrecht, maakt de IPA al jaren gebruik van het sprekerspotentieel, dat in de publicity-clubs aanwezig is als het gaat om pr-toespraken in het land. Het 20-jarig bestaan van de PRC is vorige week herdacht met een bijeen komst van het bestuur plus genodig den mr. D. J. Rueb, drs. J. Klein en J. C. Hardeman van de NRS en Johan Laman Trip in het joyeuze tehuis van bureau Baas en Van Haastrecht in Rotterdam. Het pr-werk ten behoeve van de reclame zelf is voor de PRC bekend terrein. Voorzitter Van Haastrecht herinnerde er in zijn toespraak aan, dat in 1965 de Stichting Rotterdamse Reclame Raad werd opgericht. Deze verzorgde campagnes voor ideële doelen: één voor het Unesco Cen trum Nederland en één voor de af deling Rotterdam van het Neder landse Astma Fonds. Dit initiatief van de PCR is een belangrijke impuls gebleken tot het doorbreken van de impasse, waarin de voorbereiding PcR-voorzitter drs. A. Ph. van Haas trecht (links) en mr. D. J. Rueb. van een Nederlandse Advertising Council in die tijd was geraakt. De oprichting van de Sire is er de ver blijdende voortzetting van geworden. NRS-voorzitter Rueb, die het eer ste exemplaar van het feestboekje van de PCR kreeg aangeboden, was dankbaar voor de door drs. Van Haastrecht gedane suggestie en aan geboden hulp voor het pr-werk, dat de NRS zal moeten gaan verrichten. De heer Rueb vertelde dat de audio visuele presentatie, die tijdens het reclamecongres in Utrecht werd ge toond, aangepast en getest zal wor den. De definitieve versie zal op film worden gezet. Het opleiden van spre kers, die de functie van de reclame kunnen verduidelijken is gezien als een taak van de pr-commissie, die begin van het komende jaar zal wor den geconstitueerd. Joop Roomer zal er de voorzitter van zijn. Dat er ook sprekers zullen moeten zijn om spreekbeurten te vervullen voor bij eenkomsten van vrouwenverenigin gen e.d. vond mr. Rueb een logische aanvulling. „Het voorstel van de heer Van Haastrecht valt op een bijzonder goed geëgde akker", zei hij. Het voorstel houdt verder in dat steeds twee sprekers samen op pad gaan. De NRS moet de innstantie zijn waar organisaties sprekers kun nen aanvragen en de NRS stelt dan ook een programma op voor de spre kers. Behalve voor „,de" reclame had drs. Van Haastrecht in zijn toespraak ook aandacht voor zijn eigen jarige PCR. Hij wees op de wijzigingen die zie verder pag. 1654) Vandra Golfkartonfabriek in Oos terhout voert besprekingen over aan sluiting bij de Bührmann-Tetterode Groep. Vandra is nu nog een besloten familievennootschap en wenst aanslui ting om de continuïteit van het be drijf (130 werknemers) beter te waar borgen. In januari begint in de horecasector een nieuwe campagne voor Verstegen Specerijen, bestaande uit drie aflopen de full-colour-pagina' s. De campagne werd verzorgd door Industriële Publi- citeits Service (IPS) in Rotterdam. Eind deze maand begint in Neder landse, Belgische en Duitse vakbladen een campagne voor Autocryl, een nieuwe autolak van Sikkens, gericht op garagebedrijven, autospuiters en fleet-owners. De campagne werd ont worpen door het creatieve team Otto Holzhaus (tekst), Pierre Hosman (ont werp) en Olof Veltman (foto) en wordt geplaatst door De Bussy Zim merman in Amsterdam. Nijgh Amsterdam ontwikkelde voor de Scheepvaart Unie Reis- en Toerismegroep een campagne, die morgen begint en waarin twee zaken zijn gecombineerd: de aankondiging van de naamsverandering (Airtour Nespanda wordt Airtouropa) en het pousseren van het Airtouropa-va- kantieboek. Ingeschakelde media zijn: tv en radio (de spots zijn be dacht door Ton van Duinhoven), landelijke en regionale dagbladen, Avrobode/Televizier, Troskompas en affichage op NS-stations. Voor de bewerking van de boekingskantoren is een actie ontworpen in samenwer king met Interlanden. Er is voor de complete campagne een budget van I miljoen gulden uitgetrokken.

Ariadne nl | 1972 | | page 29