VEA wil communicatie met de leden sterk verbeteren Leveringsvoorwaarden Gedragsregels Ballotage en opleiding Salarisverhoging 21-12-72 Ariadne 1653 Zeer hoge prioriteit heeft de ver betering van de communicatie/infor matie met en aan de leden; zulks waar mogelijk op basis van weder kerigheid. Dit stelt het VEA-bestuur in een boekje, waarin het reageert op de vele opmerkingen, die in discussie groepen zijn gemaakt tijdens de VEA- ledendag, op vrijdag 15 september in Hamdorff in Laren. De bestuurs- standpunten komen aan de orde op een algemene ledenvergadering, die vanmiddag wordt gehouden in Hilton Schiphol. Het bestuur ziet geen onmiddellijke noodzaak tot uitbreiding van het VEA-service-apparaat. Over de pre adviezen wordt opgemerkt, dat de vorige „zijn doel inderdaad voorbij geschoten" is, maar ze blijven belang rijk, ook uit pr-oogpunt. De pr-com- missie zal zich, naar aanleiding van kritiek op het pr-beleid van de VEA, uitermate actie opstellen. In het eerste kwartaal van het komende jaar zal een bestuursenquête uitgaan naar de leden, waarmee men wil komen tot een inventarisatie van de institutionele en verenigingsactiviteiten waarin VEA-leden een werkzaam aandeel hebben. Op basis daarvan zal het be stuur zijn vertegenwoordigingsbeleid in allerlei commissies en besturen op nieuw onder de loep nemen. Vanuit de leden was gesteld, dat vertegen woordiging wellicht nog wenselijk zou zijn in bijv. IAA, NIMA, Consumen tenbond, Esomar, SMM, ADCN en EAAA. De door de VEA afgevaar digde leden van de ROTA wijzen in het boekje met kracht het verwijt van de hand, dat zij niet bij voortduring de belangen van de VEA-leden in het oog zouden houden: „het tegendeel is over produktgebruik tot de taak van de uitgever behoort. Sprekend over de onderzoekmogelijkheden van de nabije toekomst, sprak de heer Noordhoff over de ontwikkeling van contact-met blad via contact-met-de-pagina naar de werking van de reclamecampagne zelf. Maar dit laatste is een terrein waar de afzonderlijke adverteerder zal moeten opereren en waar althans de uitgever geen taak meer heeft, zei hij. waar," zo zeggen zij. De nota van Moussault-directeur N. Olivier en de positieve reacties daarop van bijna alle deelnemers aan de discussie heeft de VEA gebracht tot het voorstel, dat ieder lid van de coördinatiecommissie (de voorzitters dus van de werkgroepen) te allen tijde het recht hebben om een bestuurs vergadering bij te wonen. Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen worden daartoe tijdig toegezonden. Tenminste tweemaal per jaar zal een discussiemiddag in „Hamdorffstijl" worden gehouden. En eens per maand (elke eerste woensdag) wordt een „open house" gehouden voor leiding gevende functionarissen van VEA- bureaus. Met de Bond van Adverteerders is nu overeenstemming bereikt over de leidraad bij het opstellen van een con tract tussen adverteerder en reclame bureau, de zogenaamde leverings voorwaarden. De partijen zijn uiter aard vrij om de inhoud aan te passen aan de praktijk. De intentie van de VEA is om de Regelen voor het Ad- vertentiewezen op zo kort mogelijke termijn aan te passen aan de geest en de letter van deze leidraad. Ook de onderlinge gedragsregels voor VEA-leden zijn nu in concept gereed. Het concept omvat onder meer de volgende punten: Een VEA-lid zal zich ervan ont houden op eigen initiatief voorstellen uit te werken voor opdrachtgevers van andere VEA-leden. zonder daartoe van de adverteerder schriftelijk opdracht te hebben gekregen, zonder daarvoor een honorarium te ontvangen en zon der dat het bestaande bureau door de opdrachtgever op de hoogte is gesteld. - Een VEA-lid zal niet deelnemen aan competities, waarbij proef opdrachten aan meer dan één bureau worden verstrekt, tenzij niet meer dan twee bureaus worden uitgenodigd (het bestaande bureau niet meegerekend), tenzij de opdrachtgever bereid is de bureaus die niet worden gekozen, een afdoende financiële compensatie te verstrekken (minimaal volledige ver goeding van ingekochte materialen en minimaal de helft van de bestede tijd) met een vooraf vastgesteld maximum, tenzij de opdracht bovendien schrifte lijk door de opdrachtgever aan de bureaus in gelijkluidende brieven wordt bevestigd en tenzij het bestaan de bureau door de opdrachtgever op de hoogte is gesteld. Een VEA-lid moet de opdrachtgever van deze voor waarden op de hoogte stellen en bij aanvaarding van een competitie opdracht binnen een week de secre taris van de VEA inlichten. Boven dien is het bureau verplicht niet aan de competitie mee te werken, als de opdrachtgever zich niet aan de voor waarden houdt. Een VEA-lid dat een account ver werft, dat voorheen door een ander VEA-lid werd behandeld, zal van zijn nieuwe opdrachtgever verlangen, dat deze het oude bureau schriftelijk op de hoogte stelt van de verandering. De samenwerking tussen opdracht gever en oude bureau zal formeel zes maanden na de datering van deze brief eindigen. Het oude bureau be houdt in deze tijd de volledige media- korting. Een VEA-lid zal zich bij zijn personeelswerving onthouden van rechtstreekse benadering van mede werkers van andere VEA-leden. Een nieuw lid zal slechts via ballo tage kunnen worden geaccepteerd. Het ontwerpen van de ballotage regeling is in handen gesteld van de secretaris. De VEA streeft voorts naar een opleiding voor „de bureaudirecteur als manager". Studiereizen en studie dagen moeten worden georganiseerd maar redelijkerwijs betaalbaar zijn. De heer L. Onderdelinden, lid van de commerciële commissie, heeft een memorandum opgesteld over de ont wikkeling van lonen, sociale lasten en belastingen in 1973. Hij refereert aan het centraal akkoord, waarin een loonstijging tot maximaal 3^ pet. (exclusief de prijsindex-compensatie) wordt gesteld. Het prijsindexcijfer zal in 1973 t.a.v. het jaargemiddelde van 1972 met niet meer dan 5,75 pet. mo gen stijgen.

Ariadne nl | 1972 | | page 31