PCR 20 jaar (vervolg van pag. 1651) Drs. Davids spreekt op eerste NRS-lunch over kabeltelevisie Creative director/ tekstschrijver media-researcher Economische controledienst verliest zegeltjesgeding Drs. Piet Nelissen Stichting voor Research en Marketing 1654 Ariadne 21-12-72 Drs. H. G. Davids, directeur van de Stichting Moderne Media, SMM, spreekt over het onderwerp „Kabeltelevisie: reclamedrager van morgen?" op de eerste public lunch die het Genoot schap organiseert onder auspiciën van de Nederlandse Reclame Stichting. De lunch wordt gehouden op don derdag 18 januari 1973 van 12 tot 2 uur in het Apollo Hotel te Amster dam. Aanmelden, telefonisch of schriftelijk, bij het NRS-secretariaat, Oranje Nassaulaan 19, Amsterdam, tfn 737333, Ter vermijding van fac- tureerkosten graag vooruit of con tant betalen: f 17,40, waarvan f2,40 BTW verrekenbaar is. Drs. Davids trad op 1 mei in dienst bij de SMM. Tot dan was hij als adjunct-directeur verbonden aan reclameadviesbureau Breeuwer, voor dien Ted Bates, waar hij zich bezig hield met mediaplanning, marketing, financiële- en management-taken. De bij het Animo-zegelsysteem aan gesloten winkeliers, die op volgeplakte spaarkaarten benzinecheques ter waar de van 2,25 verstrekken, gaan vol gens de Rotterdamse economische politierechter mr. D. van Leijden niet over de wettelijke schreef. Mr. Van Leijden die maandag uit spraak deed in een door de economi sche controledienst „georganiseerd" proefproces, meent dat de winkeliers hiermee de wet beperking cadeaustel sel niet overtreden. Deze wet verbiedt o.m. het verstrek ken van branchevreemde goederen als geschenk. De winkeliers maken zich hieraan volgens mr. Van Leijden niet schuldig, omdat zij uitsluitend zegeltjes en benzinecheques uitgeven. Het ver zilveren van deze cheques houdt vol gens hem geen benadeling in van de kleinhandel in een vreemde branche. De politierechter stelde zich op het standpunt, dat de wet beperking cadeaustelsel is ingevoerd om uitwas sen tegen te gaan. De benzinecheques, in te wisselen voor benzine of acces soires bij de pompstations van Mobil Oil, vallen volgens mr. Van Leijden niet onder uitwassen. Als „proefkonijn" in deze zaak dien de een 28-jarige Rotterdamse slager die al jarenlang Animo-zegels aan zijn klanten verstrekt. De economische of ficier van justitie, mr. P. A. H. Bos had tegen hem, met het oog op een eventueel hoger beroep, een voorwaar delijke boete van 251 geëist. De poli tierechter sprak de slager vrij. Mr. Bos had de benzinecheques be titeld als tegoedbonnen, waarop men bij de pompstations naar zijn mening branchevreemde artikelen kan krijgen. De raadsman van de slager, mr. L. Hanekroot, beschouwde de benzine cheques evenwel als waardebonnen in de zin van het wetboek van koophan del. De raadsman had er voorts op ge wezen dat het Animo-zegelsysteem op geen enkele wijze benadeling van win keliers in welke branche dan ook in houdt en dat er van prijsversluiering in dit geval geen sprake is. Drs. Davids de afgelopen periode in de opzet zijn aangebracht om het voortbestaan van de club te verzekeren. Daartoe behoren het afschaffen van de ballotage en het openstellen van de club voor vrouwelijke leden. Dat Schapers hoofdartikel in Ariadne „Club voor heren" tot dit laatste de aanleiding was geweest, werd door drs. Van Haastrecht ontkend. Het bestuur was al bezig met de voorbereiding tot het opnemen van dames. „Maar wel kon eruit blijken welk een voortreffelijk journalist hij is door steeds op het juiste moment de actuele pro blemen aan te stippen. Dat hoort bij het „kip-en-ei- syndroom" rond Schaper: het is altijd weer de vraag wie er het eerst over begon." Biedt zich aan in bezit van Erkenning ben ervaren konceptenmaker en copywriter en zoek kontakt met bv. klein of middelgroot bureau (evt. buiten de Randstad) creative workshop niet-erkend bureau nieuw te vormen organisatie Mogelijkheden op basis uurtarief dan wel vastere samenwerkingsvorm. Br. onder nr. P 99 bureau blad. Vanwege de toenemende aktiviteiten op het gebied van media-onderzoek (kwantitatief en kwalitatief en nog niet benoemd onderzoek) zoek ik naar een: Hij moet in ons team een wezenlijke bijdrage kunnen leveren in de verdere ontwikkeling van methoden en technieken en vooral ook de opdrachtgever-uitgever weten te adviseren inzake het zinvol gebruik van de onderzoekresultaten voor de uitbouw van de marketingstrategieën. Dat de media-researcher een prettige werkkring vindt en komt te wonen in een fijn land, daar sta ik garant voor. Salaris 30.000,per jaar. Leeftijd 25-40 jaar. Sollicitaties en inlichtingen: Dautzenbergstraat 8 Postbus 343 Heerlen Telefoon 045-713483

Ariadne nl | 1972 | | page 32