weekblad reclame marketing Sponsoring Nederlands elftal goeddeels rond 1973/4 Typografieprijzen voor Jan van Toorn en Ben Bos Expositie in februari: Diligentia brengt Britse jaarprijzen hier Admedia geeft Art Directors Annual uit Codecommissie zal minister inzicht geven in omvang en aard van misleidende reclame 25 jan. 1973 28e jaargang Uitgave Three Castles bv, A. J. Ernststraat 169, Amsterdam 1011 postbus 7898 Tel. 020-42 18 22* Nu de SRV en Goudsmit-Hof bereid zijn gevonden tot sponsoring van het Nederlands elftal, zijn de problemen van de KNVB goeddeels opgelost. Maar er worden nog enkele sponsors gezocht om tot de garantiesom te komen, die de spelers was toegezegd. Inmiddels heeft Boom-Ruygrok ver klaard, dat zij door de eigen wervingsactiviteiten van de KNVB niet buitenspel is komen te staan. De Haarlemse drukkerij-uitgeverij blijft contacten leggen en hoopt geïnteres seerden te vinden voor bijvoorbeeld posters en boekjes rond de nationale elf. De SRV wil dit najaar in haar reclame-activiteiten inhaken op de prestaties van het Nederlands elftal. SRV-directeur C. Boonstra vertelt meer over de onderhandelingen en over zijn plannen op de volgende pagina's. De Design and Art Direction Exhibition 1972, de tentoonstelling van Engelse jaarprijzen, wordt door uitgeversmaatschappij Diligentia naar Nederland gehaald. In twee gedeelten exposeert Diligentia het geheel in haar galerij in de Tesselschadestraat 18-22, Amsterdam het eerste deel van vrijdag 2 februari tot en met woens dag 14 februari en het tweede deel van vrijdag 16 tot en met maandag 26 februari. De tentoonstelling wordt vrijdagmiddag 2 februari om half zes geopend door Guido Hasselaar, crea tive director van het bureau Van den Biggelaar/Compton. Een gecombineerd Art Directors Annual 1972/'73 zal dit jaar worden uitgegeven door Admedia. Het boek verschijnt half april bij de uitreiking van de Reclamejaarprijzen voor dit jaar. Omdat vorig jaar geen annual is verschenen zullen de bekroningen van 1972 worden opgenomen naast de nieuwe bekroningen 1973, waaraan, als te doen gebruikelijk, ook de „laat ste ronde" (alleen dus voor '73) zal worden toegevoegd. Behalve de vakjury zal dit jaar ook een alternatieve jury van voornamelijk gedragswetenschappers bekroningen uitdelen. Interviews met deze buiten- gewestelijke juryleden zullen in het annual worden opgenomen. Frans Hettinga verzorgt de vorm geving van het boek; ontwerpen, die Herman Gerritzen maakte voor het nimmer verschenen annual van vorig jaar zullen eveneens worden gebruikt. Ben Bos Jan v. T oom .That's different cook," zegt deze Schot binnenkort op het tv-scherm, ter introductie van een nieuw koek- merk dat meteen marktleider wil wor den: MacVities. Zie pag. 121. De typografieprijzen van de ge meente Amsterdam zijn ditmaal uitge reikt aan Jan van Toorn en Ben Bos. Van Toorn krijgt de H.N. Werkman- prijs van 3000 gulden en Bos de Frans Duwaerprijs van 1500 gulden. De jury bestond uit de heren G. Escher, W. van der Mark en F. de Winter. Minister H. Langman van economi sche zaken verwacht „op redelijk korte termijn" via de Codecommissie een beter feitelijk inzicht te krijgen in aard en omvang van misleidende re clame. Dit inzicht is een onmisbare voorwaarde voor het beraad, dat hij met zijn ambtgenoten zal houden over de noodzaak tot het treffen van wet telijke voorzieningen en de wijze waarop dit eventueel zou moeten ge schieden. Dit antwoordt de minister op vra gen van de PvdA-kamerleden P. de Ruiter, J. Schaefer en dr. ir. A. P. Oele, die hadden geïnformeerd naar de toelaatbaarheid van een reclame campagne van Boek en Plaat via een telegram-achtige mailing. De minister verwijst voor het antwoord naar de Codecommissie, waar inmiddels door de kamerleden een klacht is ingediend.

Ariadne nl | 1973 | | page 1