Ben Bos Duwaer-prijs toegekend aan (Total Design) voor zijn wat subjectieve benadering van design Rolf Mager G 12 Ariadne 12-4-73 kijk verder met randstad en dat wat hij creatief naar buiten draagt, inderdaad de verpersoonlijking van die filosofie, waarin hij ook sterk gelooft, maar met just that little bit extra, dat zichtbaar menselijke ele ment, dat communicatie werkelijk waar maakt. Ik heb over deze prijstoekenning een gesprek met hem gehad. Hij toont ook in zo'n confrontatie, een man met twee kanten te zijn, een rationele en een emotionele, een ordenende en een speelse, een versoberende en een exuberante. Een man die zorgvuldig weet te camoufleren maar mis schien vraagt hij het zichzelf ook wel af wat nu zijn meest dominerende zijde is. Is hij de beheerste vernieu wer of is hij de progressieve orde naar? Alleen z'n verschijning al zet je aan 't filosoferen. Wat past nou méér bij hemdat ernstige pak of die naar uitgelatenheid doorbrekende lenteprille das? Je weet bij Ben Bos nooit helemaal zeker of hij zelf vindt, dat hij eigenlijk al te ver gegaan is of juist nog niet ver genoeg. Of hij zich bijtijds heeft ingehouden of laten gaan. Dit dualistische, dit naar de ene of naar de andere kant kunnen over heersen, is het kenmerk en tegelijk de charme van zijn creatieve persoonlijk heid als Art Director. De strengheid van zijn typografie wordt gecompen seerd door de levendigheid, originali teit en artisticiteit van zijn of on der zijn regie tot stand gekomen teksten en „versieringen". Of is het andersom? Al vanaf zijn eerste schreden op het pad van de art direction heeft Ben Bos zich gelijk met tekst en met vormgeving beziggehouden. Dat be gon in de jaren '57 tot '62 met het schrijven en redigeren van Ahrend- Facetten, een aanvankelijk soft selling Een van de jongste Randstad etalage-ontwerpen De Werkman- en de Duwaer-prijs krijgen kennelijk te weinig publiciteit. Dat is de spijtige conclusie van het juryrapport uit de zeer geringe animo voor mededinging in 1972. Van de in totaal zeven inzenders oordeelde de jury slechts van het werk van Ben Bos, dat het getuigde van een persoonlijke visie. Het is dan ook het enige ingezonden werk dat werd bekroond. Zonder een indruk te hebben van de kwaliteit van die an dere inzendingen, onderschrijf ik van ganser harte de bekroningsmotieven van de jury, zoals deze stelt „die niet op te vatten als een aanmoediging, maar als adhesiebetuiging aan een wat meer subjectieve benadering van de typografie." Het juryrapport stelt vast, dat „Ben Bos, die werkt in het verband van Total Design, duidelijk kans ziet zijn werk een eigen stempel op te drukken, waaruit een onafhankelijke opstelling blijkt ten opzichte van de wat sterk als verstandelijk en dogmatisch over komende lijn van de typografie van de achter ons liggende jaren." Vrij vertaald, zou ik willen concluderen: we waarderen in Ben Bos vooral zijn wat meer subjectieve inbreng in de filosofie van Total Design. Aspecten van die filosofie zijn, als ik het goed zie, een nogal sceptische houding tegenover de motieven en middelen van de commercie en daar mee parallel lopend een grote neiging tot versoberde communicatie, tot liefst-niet-veel-méér-dan ordening, tot anti-facade-versiering. Ben Bos is in verschijning, attitude

Ariadne nl | 1973 | | page 12