Erg goeie en dure produkties uptight neon Di ukletters worden Ik ter beschermd NFIS toonde bekroonde film Cannes '73 duo IfiypHe* RKIUN6S UPTIGHT R€GULAR AVAHÏ G4RDE yWGIRDE„ frwm door Bert Kroon „lijkt u er maar goed naar, want het ou best wel eens de laatste keer kuni en zijn", aldus NRS-directeur J. C. B irdeman in zijn openingswoord op de televisie- en bioscoopreklame- film ichtend, woensdag 19 september in h t Amsterdamse Du Midi. N en, niet de laatste filmochtend: die ;oede traditie is nu door de NRS voo tgezet en ook deze keer zat een goei volle zaal naar de commercials te kijk n, die in juni van dit jaar in Can ies de zilveren en gouden leeuwen heb en gewonnen. Voor vrijwel alle kijk rs de eerste kennismaking met dezi paarlen der commercie: zoals bek nd was dit jaar de vaderlandse bel; ïgstelling voor het internationale Ad\ ertising Filmfestival van de SAWA (zo11 2000 deelnemers in totaal) klei ïer dan ooit. N euwe drukletters zullen in de toe kon st beter beschermd gaan worden. Nedirland behoorde tot de landen die al i: juli een verdrag daarover hebben getekend. Dat gebeurde tijdens een inte nationale diplomatieke conferen tie iver de bescherming van de intel lect iele eigendom in Wenen. A ndere landen die het verdrag heb ben ondertekend zijn Frankrijk, West- Dui sland, Groot-Brittannië, Italië, Zw tserland, Hongarije, Joegoslavië, Luxemburg en San Marino. Het ver dra treedt in werking drie maanden naöit vijf staten het hebben geratifi- cee d. Dat is nog nergens gebeurd; ook de Nederlandse regering moet het ver dra nog ter ratificatie aan het parle- me it voorleggen. Daar kan wel gerui- Die „laatste keer" had echter be trekking op de commercials voor alcoholhoudende dranken; er ontstond nogal wat deining toen de heer Harde man de plannen van drs Voogd ont hulde, die zoals elders in dit blad uitvoeriger gemeld voor de Raad van Europa een algeheel verbod in Europa voor alle vormen van alcohol- en tabakreklame bepleit. „Wij zullen met méér beperkende maatregelen te maken krijgen", aldus de heer Hardeman. „Of dat ten goede of ten kwade is valt nu nog niet te zeggen. Maar 't wordt in ieder geval wél anders." Een mogelijke actuali sering van de reklame als gevolg van die (drastische? beperkingen achtte hij niet uitgesloten; een achteruitgang in kwantitatieve zin vreesde hij niet, „want wat er aan de ene kant afvalt komt er aan de andere kant bij". Met een oproep aan alle reklame- makers om op 31 oktober in de RAI het congres bij te wonen - waar o.m. de resultaten bekend worden gemaakt van een recent NRS-onderzoek naar de mening van het grote publiek over reklame besloot directeur Hardeman zijn inleiding. me tijd, één jaar, misschien twee, mee heengaan De bescherming richt zich vooral „tegen het namaken van het alfabet met het doel het als zodanig voor typografisch gebruik in de handel te brengen". De bonafide drukker wordt er niet door getroffen en het niet-typo- grafisch gebruik van drukletters (bijv. als modellen voor gevelletters, beschil dering van bestelauto's), wordt er niet door verboden; dat laatste blijft even tueel overgelaten aan de bestaande wetgeving en aan de verkoopvoorwaar den van de drukletterontwerper of -fabrikant. De letterwedstrijd gaat door In oktober komen Mecanorma let- tersheets in de handel met bovenstaan de nieuwe types. „Duo", ontworpen door Ed van Spal, „Raflo" van Jean de la Patelliêre, „Hypnos" van Jean Ales- Daarna verschenen ruim 70 „beste" reklame films op het doek; wat betreft de tv-commercials dan altijd uiterst geflatteerd door de grote afmetingen, maar wél lekker duidelijk-tot-in-het- kleinste detail. Lekker duur ook om te produceren, zo te zien, althans de meeste van deze prijswinnaars. Alhoewel: ook nu weer staken de films met het IDEE er duidelijk bovenuit, en een goed idee hoeft niet duur te zijn: de man van White Owl Cigars die zijn pubhek olijk knipogend toeroept: „We krijgen jullie vandaag of morgen wel te pakken, dan val je voor de kwaliteiten van onze sigaren", of de drie gebroeders Cointreau, die uiterst lullig op een rijtje voor de camera gaan zitten om te zeggen dat zij vinden dat een drankje vooral lekker moet smaken. Erg goeie produkties over het algemeen; onze eigen Nederlandse BOVAG (Zilveren Leeuw) van Ger van Zalingen kreeg een spontane lach mee waarschijnlijk omdat de meeste toe schouwers pas daarna in de gaten hadden dat het een Nederlandse pro- duktie was. »cu mu a w sandrini, en „Triom" van J. Loison. De andere types zijn van de International Type Face Corporation. De ontwer pers ontvangen 0,15 Frs royalties per verkocht vel. Bovendien dingen zij mee naar de „super prijs" van 10.000 Frs, die onlangs is gewonnen door Ad Werner met zijn letter „Dubbeldik". 27-9-73 MMD/Ariadne 29

Ariadne nl | 1973 | | page 29