CD het laatste woord 2 MMD/Ariadne 9-1-75 Ariadne veranderd Dit is het eerste nummer van Ariadne-nieuwe-stijl. Ln het oog springt natuurlijk de volledig nieuwe vormgeving, inclusief het grotere formaat. Het betekent niet het einde van de vernieuwingsdrang; ook de inhoud zal geleidelijk van karakter veranderen. Lag bij het oude Ariadne het accent wat meer op het nieuws, voortaan zal de nadruk komen te liggen op achtergrondinformatie, op opiniërende en analyserende artikelen. Het nieuws wordt intussen niet vergeten, het wordt wel terug gebracht tot bescheidener pro porties. Nieuws van wezenlijk belang voor de reklame- en marketingwereld houdt uiter aard onze volle aandacht. De internationale achter grondinformatie van Market ing Mix Digest, sluit goed aan bij de gewijzigde opzet van dit blad. MMD is bedoeld voor mensen die de informatie explosie in de wereld niet kun nen bijhouden en wie kan dat wel? Mensen die het 'droge' MMD voorheen over sloegen hebben wat gemist dat is mede onze schuld. Het zat er qua vormgeving niet lek ker in. Dat is nu menen wij verbeterd. MMD is thans vol ledig geïntegreerd in Ariadne. Op een aantal pagina's vindt u MMD op twee kolommen, nog steeds overzichtelijk bij een en nog altijd met de mo gelijkheid het uit te knippen, te bewaren en te rubriceren. Ook blijft de service bestaan om originele artikelen van M M D-excerpten op te vragen. U kunt MMD als het ware niet meer missen. Er is ook hier niet alleen gedokterd aan de typografie. Dezelfde in houd als voorheen is toegan kelijker gemaakt voor een gro tere groep lezers naar wij hopen. De reklamewereld vormt de voorhoede van het bedrijfs leven, dat in deze zeventiger jaren (en zeker ook nadien) meer dan ooit met allerlei le vensgrote problemen te kam pen krijgt (heeft); welzijns zorgen, grondstoffen- schaarste, milieuvervuiling mogelijk afremming van de economische groei (van de produktie). Omdat de reklamewereld, als exponent van het bedrijfs leven, zo 'in the picture' loopt, zal ze de klappen het eerst krijgen. Het consumentisme, de toenemende kritiek op de reklame zijn daar de verschijn selen van. Die kritiek is lang niet altijd niet terecht. Veel kritiek op de reklame is in feite kritiek op het vigerende produktiestel- sel dat weten we wel maar het wordt teveel vergeten. Het betekent evenwel niet dat de reklame, deel uitmakend van datzelfde produktiestelsel, die kritiek niet mede mag aantrek ken of weerleggen. Het is noodzakelijk dat de reklame- en marketingwereld van al dit soort zaken grondig op de hoogte blijft. Vandaar dat Ariadne-nieuwe-stijl zich voorneemt er veel plaats voor in te ruimen. Ariadne heeft hier en daar de naam gekregen wat agres sief te zijn. Die agressiviteit zullen wij zeker niet afleggen. Integendeel. De redactie kijkt verlekkerd naar de re- klamevakbladen in Engeland en Amerika, waar de re klamewereld kennelijk veel opener is dan hier. Als Ariadne aan die openheid en eerlijkheid kan bijdragen, zal de redactie dat niet nalaten. Begrijp ons niet verkeerd; wij vinden de Nederlandse re klamewereld al veel minder gesloten dan menige andere sector van het bedrijfsleven. Maar in het algemeen voelen wij weinig voor een kop-in- het-zand-politiek die leidt tot bedrijfsblindheid en ver stikking. Ariadne houdt zijn columnis ten die geen blad voor de mond nemen, veel gegniffel en veel tegenstand oproepen, maar haast altijd gelezen wor den en aanzetten tot denken over het vak, zoals Hans Fer- rée, Marten Faber en Philip van Tijn. Ariadne is een vakblad voor en van de lezers. Volledige zeggenschap van de lezers over de inhoud van een blad een onderwerp waar jour nalisten aan de borreltafel graag over willen filosoferen is echter onwerkbaar. Maar voor opmerkingen voor ver beteringen, tips voor artikelen en nieuws, houdt de redactie zich als steeds aanbevo len. De nieuwe vormgeving sluit goed aan bij het gewijzigde re dactionele uitgangspunt. Lan gere artikelen zijn in een groot blad beter vorm te geven dan in een blad van klein formaat, en lezen daardoor prettiger. Vandaar de formaatvergro ting, die bovendien het voor deel heeft dat advertenties be ter tot hun recht komen. De oude, rommelige opmaak van Ariadne, inherent aan het nieuwskarakter, is verlaten. Bij de nieuwe vormgeving, van Uniepers in Amsterdam, is ge streefd naar een moderne, rus tige lay-out, die het blad toch geen saai uiterlijk geeft. De voorpagina krijgt een overwegend illustratief karak ter ook inhoudelijk zal meer aandacht aan het illus tratieve aspect worden ge schonken. Per slot van reke ning is de creatieve sector de kurk van de reklame. Het was een impulsief besluit, maar het is al weer weken ge leden dat ik het genomen heb, dus heb ik achteraf een prima argumentatie kunnen beden ken waarom ik er mee stop. Het besluit nam ik toen ik hoorde dat de gezamenlijke behandelaars van het D.E.- account, plus Douwe zelf ge loof ik naar Bussum zijn gere den om hun commercials af te laten draaien. En dat alleen maar omdat ik hier geschreven had dat die D.E.-drinkers zo paars zagen. Dat vind ik zo'n overschat ting van mijn oordeel, dat ik daar gewoon niet tegen kan. Die ene van dat kraambezoek is trouwens nóg te paars, en ik vind dat dat zo blijven moet, als monument van de zelfstan digheid van de ondernemer. Maar goed. na dit besluit heb ik nog eens ernstig nage dacht over die schrijverij en ik vind het wel een goed besluit. Uiteindelijk komen al die spitsvondigheden er toch wel op neer dat je en passant door lopend wil bewijzen dat jouw pik langer is, om het maar overdrachtelijk te zeggen. En langzamerhand zakt die be hoefte bij mij een beetje. Daarbij vind ik dat langzamer hand allerlei bladen overwoe kerd worden door columnis ten. Er is haast geen inhoude lijk stuk meer te vinden tussen alle rubrieken waarin Jaap de kopregel goed en Kees hem juist heel slecht vindt. Ik vrees dat ik hiermee een trend signaleer. En dat begin ik nou juist de allervervelend ste trend van alle trends te vin den. De trend om trends te sig naleren. Het is heus niet alleen Ariadne hoor, ook fatsoenlijke rechtse bladen als de NRC, of fatsoenlijke linkse als VN of Volkskrant bollen hoe langer hoe meer van de kritische grapjassen die maar vertellen hoe zij het zien. Ik wil niet be weren dat recensies zinloos zijn. Als Bertina schrijft dat een film goed is, weet menig Volkskrantlezer dat hij er niet heen hoeft, of juist drie keer. Daar heb je iets aan. Maar als een meneer iets schrijft over de tv van de dag daarvóór, dan heb je te maken met een volstrekt zinloos ver schijnsel. Behalve dat je nog eens mag constateren dat linkse columnist X, vindt dat hij een veel betere smaak heeft dan al die arbeiders waar hij zo veel mee opheeft. Nou dat weet je na drie weken dan wel. Een aparte categorie schrij vers zijn die met de vermenig vuldigingsdrift. Kenmerken; hetzelfde verhaal in zo veel mogelijk bladen, zo veel mo gelijk persoonlijke hobbies d'r in en het gebruik van een hele trits synoniemen door één per soon (Grijs Brandt Van Lennep Blokker Meulen- belt Hopper De Bie). Om daar nu aan te ontkomen stop ik maar. Trouwens, het lijkt me veel zinniger om tij dens de produktie van iets kri tisch te zijn i.p.v. achteraf. Wat dat betreft zie ik er dan ook meer in om ergens ethical officer te worden (E.O. is dat afgekort). In feite ben ik al een half jaar hierover in onderhan deling met een bureau. (Hoe wel ik heb nu al vier weken niets gehoord. Misschien gaat het niet door en vinden ze het gênant om dat te zeggen. Of, wat ook kan, is dat ze al die tijd intern zitten te knibbelen over de hoeveelheid goud die er in de handdruk moet zit ten). Maar ook als dat door gaat moet je een beetje met de schrijverij stoppen, al zié je soms dingen... Enfin, van mij geen gezeik meer. En ook helaas geen vriendelijke dingen meer die ik graag over zo'n Aspro- advertentie had gezegd. Stuk ken beter dan het produkt ei genlijk. Of is dat nou ook al misleidend? Vraag het maar aan de nieuwe omes. Veel liefs verder, Gerard van Beusekom - Fretz. k

Ariadne nl | 1975 | | page 2