Allerlei Nieuw Accounts Campagnes Agenda Media r i Wat is 't leven zonder "pilsje. p x NE1VZELEK 9-1-75 MMD/Ariadne 31 Smulders Public Relations is verhuisd naar Voorburgseweg 39a, Leidschendam 2131 I n ter landen/ Vanderlanden verspreidingen, sales promo tions, merchandising, is per 1 januari gevestigd op Baan 15, Haarlem, tfn 023-31 93 72. Karton- en Kartonnage-indus- trie Ceres is definitief overge nomen door Bührmann- Tetterode. Het geplaatste aan delenkapitaal van Bührmann- Tetterode bedraagt nu bijna 73 miljoen. Reklame-adviesbureau Roomer-Venema is sinds kort gevestigd op Drift 10-12, Post bus 14023, Utrecht, tfn 030- 33 25 42. Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom verzorgt sinds kort de exploitatie van het Tijd schrift voor Ziekenverpleging en het Tijdschrift voor Bejaarden-, Kraam- en Zie kenverzorging. Artworkers is per 1 januari ge vestigd op Kerkstraat 150, Amsterdam, tfn 020-23 34 92. Hans de Wit is verhuisd naar Gerard Terborgstraat 42, post bus 5754, Amsterdam, tfn 020- 76 60 83. Dick Prins Design is verhuisd naar Maarn, Stameren 16, tfn 03432-1286. De Amsterdamse Kamer van Koophandel heeft een nieuw merkbeeld, ontworpen door Lexington International, Am sterdam. Gekozen is voor een niet te strakke vorm, om het strenge karakter dat een in stelling als de KvK nog wel eens wil oproepen, wat af te zwakken. Kamer van Koophandel en g Fabrieken voor Amsterdam De IAA heeft onlangs een boek: 'Effective Advertising Self-Regulation' uitgegeven. Het is gebaseerd op een on derzoek dat de IAA in 29 lan den heeft gehouden. De on dertitel luidt: 'A survey of cur rent world practice and analy sis of international patterns'. Voor S 12.00 wordt het boek thuisbezorgd; IAA-leden beta len maar 4.00. De commissie Franse en Ita liaanse filmprijzen, bestaande uit Ch. Boost en O. B. W. Douwes Dekker, heeft een aantal films gekozen, die mee dingen naar de Franse en Ita liaanse filmprijzen 1975. Voor Frankrijk zijn gekozen: 'StraF van Olga Madsen, 'Ruud Wackers, portret van een schilder' van Jan Wouter van Reijen, 'Johan Barthold Jong kind' van Rob Mariouw Smit en 'Adventure in Art' van Paul Huf Voor Italië zijn behalve 'Straf, 'Ruud Wackers' en 'Johan Barthold Jongkind' ge kozen: 'Grote Klaas en Kleine Klaas' van Pieter Verhoeff en 'Een Gat in de Tijd' van Jonne Severijn. Bronislaw Zelek (40) uit Polen heeft de Mecanorma-prijs voor het beste exclusieve let tertype van 1974 gewonnen. De prijs bedraagt 10.000 Franse franks; het winnende lettertype is de New Zelek. Het Genootschap voor Re clame heeft een onderschei ding in het leven geroepen voor diegenen die zich op bij zondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het Ge nootschap: de Coq d'Hon- neur. Voor de eerste uitrei king, 10 januari om drie uur in het Amstelhotel, zijn maar liefst 37 leden uitgekozen: Pierre Bogaars, J. F. Cleeren, R. G. A. Decan, P. J. Lubbers, N. Molenaar, J. de Schutter, J. Vaessen, C. D. Bal, John Cor- dell, Patty Kuppens, Jan Luhlf Henk Postma, Hugo de Reede, Harry Slokkers, drs. C. J. Smeekes, Ted van Starrenburg, K. Stas, Ad Visser, J. Vlietstra, Ton Weimar, Elly de Wit, Nico Zonneveld, drs. W. J. Claus, mr. J. E. Grootjans, J. Storm, mr. J. H. Verstegen, H. R. Heil inga, drs. C. R. Rog, Dolf Roomer, Ben Vos, Paul van Wijk, Bob Zetstra, F. Haven, J. de Kreek, M. Verholt, Fr. M. Wiedijk, L. A. van Zoelen. E. J. Verheijkefreelance art director, is verhuisd van Vro- likstraat 385 naar Stadionkade 6 driehoog in Amsterdam, tfn 79 86 77. JBG Associates is een nieuw in ternationaal opererend advies bureau op het gebied van re- klame. marketing, manage ment, pr enz. Directeur is John Butler-Gould en Neder lands adviseur J. W. van Ho- gendorp. Adres: Lindenstraat 82, Amsterdam, tfn 020-65009. Misset, uit Doetinchem, gaat Periodieken Service oprichten voor het verlenen van diensten aan organisaties die een perio diek uitgeven. De dienstverle ning ligt op het terrein van de advertentiewerving en grafi sche verzorging. Directeur wordt de heer J. B. Pas, de da gelijkse leiding komt in han den van H. C. Jungerius. Troost Nederland verzorgt van af 1 juni het account van Bo- gema dierenverzorgings- en voedingsmiddelen. Flem Reclame-Adviesburo uit Gouda behandelt sinds kort het account Van Swaay Amersfoort. Het betreft Esta- koelkasten en -diepvriezers. Grey Advertising Marketing heeft er drie nieuwe accounts bij: Arrid deodorant, Nair ont- haringscrème en Carter pille tjes, alledrie produkten van Carter Wallace Inc. Na tien jaar samenwerking met Cordon Advertising in Baarn (aanvankelijk Van Bors- sum Waalkes) heeft het le- vensmiddelenbedrijf A O zijn reklame-aktiviteiten on dergebracht bij Noordervliet Winninghoff. Phonogram International en Polydor International zullen ge bruik gaan maken van de dien sten van reklamebureau McCann-Erickson, ook voor toekomstige projecten in Groot-Brittannië en Duits land. Over de grootte van het account kan nog niets gezegd worden. Phonogram en Polydor zijn dochters van Polygram, de holding-maatschappij waarin Philips en Siemens hun belan gen in de entertainment-indus- trie hebben gebundeld. Stella Artois haakt in op de horeca-campagne van novem ber jongstleden. Naar 3.200 Drink jij of drink ik. verkooppunten heeft het be drijf affiches verstuurd waarop dezelfde tekening en tekst ver meld staat als op een van de advertenties van de 1 november-wet-campagnes. De tekening is die van Jaap Veg- ter. De oorspronkelijke kopre gel: 'Wat is een rijsttafel zon der pilsje' is in de versie van Stella Artois: 'Wat is het leven zonder Stella Artois-pilsje'. 15 jan. Nieuwjaarstoast van het IAA, aanvang 12.00 uur, Krasnapolsky, Amsterdam, sprekers: Mr. C. van Geel, B. Doyer en mr. N. Drost. 22 januari spreekt voor de Nima-afdeling Zuid- Nederland Th. Lammers over Flops in marketing. Aanvang 17.00 uur, Sociëteit Acade misch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven. 28 januari, bijeenkomst van de Nevie-juniorenkring Zuid- Holland. Spreker is drs. H. W. C. van der Hart, onderwerp: inkoop, marktonderzoek en marketing. 10 en II april organiseert de Isba in Londen het World In dustrial Advertising Congress 1975. Inlichtingen: Oyez IBC Limited, 1-9 Hills Place, Lon don, tfn (01) 434 14 16, telex 88 88 70. Het Nederlands Militair Genees kundig Tijdschrift wordt m.i.v. januari 1975 uitgegeven door Reflex BV. Adv. expl. in han den van Repon Internationaal BV, Texelstraat 76-78, Amstel veen, tfn. 020-43 38 51. De Officiële Mededelingen v. d. K.N.V.B. afdeling Amsterdam heeft zijn adv. expl. geregeld via uitg. HAG BV, Brink poortstraat 2-4, Deventer, tfn. 05700-1 29 93: afdeling Den Haag via Bureau Driespan BV, Nijverheidsplein 5, Heer- hugowaard, tfn. 02207-1 26 78; afdeling Zwolle via Uitg. Al- bema BV, Kroonkampweg 32, Haren (Gr.), tfn. 050-34 75 47. Prijsverhogingen: Ariadne; Doe het Zelf: Hervormd Ne derland; Marion; Na Vijven; Troskompas. Speciale nummers: Autovisie RAI-nummer 13 februari. Jos Verheul, ontwerper illustrator, free-lancer. Tel. 01828-7685. Stork Ketel- en Apparaten bouw (VMF) vraagt een pu- bliciteitsmanager. Soil. Post bus 20, Hengelo (O), t.a.v. drs. J. M. M. de Swart. Tel. 05400-54321, tst. 2260. Wij zoeken 2 sales promo tors voor het midden en zui den van het land. Letraset Nederland BV, Keizersgracht 188, Amsterdam-C, t.a.v. Eddy van der Broek. Wij zoeken ter versterking van ons marketingteam een marketing assistent(e). Bel of schrijf Leefsma Woning textiel, Postbus 8136, Utrecht. Tel. 030-88 43 61, (tst. 121). Wij vragen een ervaren re- klame-assistente, die wij een zelfstandige baan op onze afd. publiciteit bieden. Bel 070-78 22 55 mevr. Nubé. Of schrijf aan Siemens Neder land BV afd. P.Z. postbus 1068 Den Haag (Onder nr. P 1026) Free-lance copywriter heeft nog tijd over, tel. 020- 79 62 64 Sarphatipark 22, Amsterdam. Art Director Hollander, 2 jaar buitenlandse ervaring zoekt job. Br. onder nr. JM 170 van dit blad. Jonge reklameman i.b.v. SRM-diploma en erkenning wil starten als copywriter (evt. free-lance). Brieven on der nr. JN 171 aan MMD/ Ariadne. De junior ae met senior as piraties kan bij ons zo aan de slag. Br. onder nr JQ 173 van dit blad. NPO zoekt een ae 070- 46 95 81/Wolfensberger. Gek bureau, De Zuil. Je hoort er eigenlijk maar wei nig van. En toch draaien ze zo'n 23 miljoen. Ze vragen account supervisors. Bel even op voor een af spraak met Anton van Eijk Hij zal meteen vertellen hoe 't een en ander mogelijk is.

Ariadne nl | 1975 | | page 31