BijGerarddeLange (bij wie anders) betaalt u de laagste prijs in Europa! v# Nieuwe wereld, nieuwe kansen Mogelijkheden voor fabrikant Ariadne Revue der Reclame gratis thuisbezorgen en ultpakkenl I ^'nlet goed-geld terug'-garantle. -^levering op Consumenlenvoorwaarden van de Consumentenbond! Deze voor- (kwestle van beleefdheid). i waarden liggen zo voor het grijpen In al onze filialen (gratis en voor ledereen) INDESIT EUROPA Hxbxd 85 x 64 x 52 Per week 5.95') Ven 599 voor 395 Een volaulomalische wasauto maat voor de laagste prijs in Europa' Uitgevoerd met een au- en aparte temperatuurregelaar Per week 13.45') Ven 1.385 voor 897 De meest gekochte wasauto- reimgde kleding schakelt u het bio-programma in en schoon is uw was! Ook txj deze wasauto- maat is een losse centntuge niet AEQ PRINCESS SL Hxbxd 85(821x59.5x90(57.5) Per woek 16.45*) Van 1.685 voor 1.098 De enige echte AEG Princess SL voor net even 11.000 Datis toch geen pnj» voor een echte Duitse wasautomaat, waarbij u zelfs geen aperte centrifuge meer nodig heeft Van witwas tot wot- was, u kunt er Alles mee wassen De AEG Princess SL heeft 3 zeepbakjes, uitschakelbare centrifuge, krasvrij bovenblad en deurbeveiliging Deze ma- hine is ook onder de aanrecht te plaatsen. Toch makkelijk! •Ir Ar, V O, SIEMENS 7000 H x d 85 x 60 èn tk De grootste tingen Neemt oe plaats in van een keuken stoet De programmaknoppen en trommeiopening zitten aan de bovenkant, dus veilig voor kinderhandjes Inhoud 4.5 kg. bio- en wolwasprogramma. 3 zeepbakjes en óók bij deze was automaat hebt u geen aparte centrifuge meer nodrg! AEQ TURNAMATS Hxbxd 85 x 90 x 48 112.70*) 11.199 or 845 De meest verkochte combi-automaat maat witt hebben, dan moei u deze AEG Turnamat S nemen Maar kijkt u ook even naar de volautomatische wasauto maten Bij de meeste hebt u een losse centrifuge niet meer ZANUSSI DL 23 Hxbxd 85 x 60 x 55 Per week 6.701 Ven 848 voor 545 Deze volautomatische was automaat heeft KEMA-keur. De bediening is heel eenvou dig. AAn programmaknop. mogelijkheden hebt. uitge voerd met Bio-was en 3 zeep bakjes is van 18 maandelijkse termijnen Eindhoven Nleuwstraat 7 Tel. 2 24 35 Vrijdagavond koopavond Amsterdam - Rotterdam uen Haag - Utrecht - Apeldoorn - Arnhem - Eindhoven - Haarlem - Hilversum Leiden - Nijmegen Schieda - Brussel - Antwerpen - Gent LAAGSTE PRIJZEN IN EUROPA Gerard zet fabrikanten voor blok heid was. Het is goed voor je rendement èn je image wanneer je niet alleen consumptie- sleur bevredigt, maar ook probeert consump tieverrijking te stimuleren. Waarom moet de merkartikelfabrikant daar altijd de aanzet toe geven? In elke branche zijn voorbeelden te vinden van fouten, die ongeacht de veranderde machtsverhoudingen, fouten zijn van alge mene aanbodpolitiek. In feite vormt onvol doende alert winkeliersgedrag (zoals bij doe-het-zelf artikelen, bij woninginrichting, bij wijnen en rookartikelen in levensmidde lenzaken) de basis waarop bepaalde merkar tikelfabrikanten nog altijd een belangrijke vinger in de pap kunnen houden. Het is niet meer zo dat de winkelier winke- liert en de fabrikant fabrikant. In onze nieuwe wereld zijn de functies anders inge deeld. Distributieprofeet prof. dr. Bruno Tietz heeft eind april in de RAI bepaalde ontwikkelin gen genoemd, waarvan we hier een drietal in het bijzonder willen noemen: - De concentratie in de detailhandel gaat door en de samenwerking tussen fabrikanten en grossiersorganisaties (of rechtstreeks in kopende detaillisten) zal door nieuwe initia tieven worden geïntensiveerd. - Er is een toename van de winkelmerken te verwachten, waarmee de handel zich meer en meer uit de prijsoptiek van het merkarti kel losmaakt. - De kwaliteit van de producten zal stijgen, maar het productimage zal gaandeweg ver zwakken onder invloed van bezorgdheden bij het consumentenpubliek over eigen gezond heid en de gezondheid van het milieu. Deze uitspraken houden, voorzover ze bin nen een branche als voldoende reëel aan vaard kunnen worden, al bepaalde toekomst kansen in: nieuwe initiatieven, aanvaarding van winkelmerken, oog voor veranderde consumentenhouding. Het gaat om de basis principes van detailhandelsbeleid die zowel door fabrikanten als winkelconcerns opnieuw overdacht moeten worden. Het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (E.I.M.) wijst in zijn recente rapport 'Nieuwe en gewijzigde distributie vormen' in feite in dezelfde richting. Het constateert dat de hedendaagse distributie vormen eigenlijk nog maar onvolkomen 'de rol van intermediair tussen het massa-aanbod van goederen en diensten en de consument' vervullen. Als middelen om de kostenstij gingen en de toenemende concurrentie eni germate het hoofd te bieden, worden ge noemd: - Schaalvergroting met parallellisatie: brede maar ondiepe assortimenten van hoofdzake lijk probleemloze artikelen (massa-markten). - Specialisatie: smallere assortimenten, in spelend op marktdifferentiatie. Zowel de visie van Tietz als van het E.I.M. houden beperkingen maar ook nieuwe moge lijkheden in voor de merkartikelfabrikant vanuit diens minder prominente positie dan voorheen. Nieuwe initiatieven, inspelen op hetzij parallellisatie hetzij specialisatie hetzij beide. In alle gevallen zal winkelier-gericht denken het beleid mee moeten bepalen. Zelfs wanneer het antwoord van de directe confrontatie wordt gekozen en fabrikanten samen via een marketingcentrale of anders zins een eigen macht vormen die gelijk waardig is aan die van winkelorganisaties. Zo'n oplossing kost erg veel geld en inspan ning en is tot mislukken gedoemd, wanneer het alleen om confrontatie gaat en de vitale belangen van de tegenpartij worden gene geerd. Een andere probeerbare, maar gevaarlijke uitweg voor de fabrikanten ligt in het omspe len van bestaande winkelvormen en winkel organisaties. Via directe verkoop af fabriek, via een systeem van huis-aan-huis of partij- tjescolportage, zoals Avon en Tupperware dat al jaren met groot succes doen. Of zelfs door de stichting van een eigen winkelnet. Onze nieuwe wereld zal waarschijnlijk aller lei probeersels van dit soort laten zien. Daarvan zullen veel mislukken en maar weinig slagen. De fabrikant wordt dan zelf winkelier, wat betekent dat hij er in één klap tienduizenden concurrenten bij krijgt. En daarmee heeft hij nog nooit leren leven. Tussen confrontatiepolitiek aan de ene kant en omspeel-politiek aan de andere kant ligt het brede terrein van samenwerking en scherp naar de handel luisteren. Het is dit terrein waarop de meeste fabrikanten thuis zullen moeten gaan raken. Het is consu- mentgericht en winkeliergericht denken tege lijk. Het betekent o.a. dat je een aanbod brengt, dat niet alleen op de wensen en be hoeften van eindgebruikers is afgestemd, maar ook op die van de handel. Dat je je niet alleen uitput in landelijke en algemene reclame- en promotiecampagnes, maar be reid bent de communicatie bij bijzondere winkelvormen en winkelorganisaties aan te passen. Dus samen met Albert Heijn een kleurwedstrijd en met De Spar een premi umactie. Of voor Dirk van den Broek een voordelig jeneverdubbelpak en voor de slij ter hulp bij het adverteren. Het produceren van winkelmerken valt uiteraard ook onder deze vorm van samenwerking. California (-soep-die-is-pas-lekker) lanceerde een 'Con sumenten Voordeel Producten'-strategie, ge baseerd op netto-netto prijs voor de handel. Door afschaffing van het klassieke verte genwoordigersapparaat, van eenzijdige pro motionele activiteiten en eenzijdige merkre- clame 'komt California tegemoet aan de wens van de handel het centraal bepaalde winkelbeeld niet te verstoren.' Gezamenlijk doen wordt mogelijk. Het is voor een fabrikant met een niet zo sterk en beperkt artikelpakket zwemmen of verzuipen. Maar hetzelfde geldt voor dito-winkeliers. Wat dat betreft zal er niets veranderen. Het 'marketingdenken' verandert. 11

Ariadne nl | 1975 | | page 11