Kurier: goede zaken als reisbureau k Fliegen Sie mit uns der Sonne nach ptmnst FEITEN NIEUWS Grootsten adverteerden meer Kleine advertenties In het zoeklicht Bloot accoord.maar dan wel alleen 16 Kranten die hun lezers (voor delige) reizen "aanbieden onder redactionele begeleiding in hun kolommen, behoren in Neder land niet tot de uitzonderin gen. Kranten die zelf als reis bureau opereren wèl. In Wenen werkt de Kurier op die manier. Zestig procent van de dagelijkse oplage van 360.000 stuks moet in de losse verkoop worden gesleten. Een nauwe band met de lezer is een dergelijke krant veel waard. Tegen die achtergrond moet ook het ontstaan van de Kurier Rei- seklub worden gezien. Tijdens het vijfde Europese con gres van de International News paper Promotion Association (INPA) in Wenen, vertelde een van de Kurierdirecteuren iets over deze Reiseklub, die in snel tempo uitbreidt. De 'normale' reisbureaus zijn niet altijd even gelukkig met kranten die reisbureautje gaan spelen. Met scheve ogen kijken zij naar de ruimte die een krant kan wijden aan 'eigen' reizen, waarna de boosheid pas echt be gint als de rekeningen voor hun advertenties binnen komen. Om dit te ondervangen, heeft de Kurier een echte reisorganisatie opgebouwd. Die niet mikt op voordelige aanbiedingen maar wel op kwaliteit. Met in het ach terhoofd: de kwaliteit is zo goed als de naam van de krantDe Kurier-reizen worden ook ver kocht via de 'normale' reisbu reaus die daarvoor een percen tage ontvangen. Bovendien concentreerde de Ku rier zich in eerste aanleg op voor- en najaar om mogelijke ir ritatie bij de adverterende reis wereld zoveel mogelijk te voor komen. De ervaring heeft in Wenen geleerd, dat op deze ma nier alle betrokkenen gelukkig zijn. Er wordt niet gestreefd naar ex tra voordelen. Alle reizen wor den gemaakt met lijntoestellen van de Oostenrijkse luchtvaart maatschappij. Tot nu toe zijn er twintig bestemmingen, verspreid over de wereldbol. De prijzen van de vacanties liggen tussen 375,— en 750,—. De prospectus wordt enkele malen Ariadne Revue der Reclame Auf den folgenden Seiten prasentiert Ihnen der KURIER- Reiseclub sein Programm für Herbst und Winter. Heben Sie sich diese vier Seiten gut auf. Sie stecken voller Sonne Reisprospectus in de krant. per jaar bijgevoegd in de Kurier en is ook los verkrijgbaar. De ervaringen van één jaar: ruim 7800 boekingen en binnen kort een heel schip in charter voor een Kuriercruise. Bij de Kurier gelooft men heilig in deze opzet, waarvan men al een gunstige invloed op het be stand van vaste abonnees be speurt. En dat alles onder het motto 'De Kurier is meer dan een krant'. De honderd grootste adverteer ders in de Verenigde Staten hebben in het voorbije jaar te zamen zes miljard dollard uitge geven, een stijging met 5,6% ten opzichte van 1973, toen 5,68 miljard de deur uit ging aan reclame en promotionele ac tiviteiten. De grootste groei gaf het ac count van Ralston Urina Co. (dierenvoedsel in blik etc.) te zien: ruim 27,5 miljoen omhoog tot in totaal 66 miljoen dollar. De geneesmiddelen- en cosmetica-industrieën zijn de grootste adverteerders (1,16 mil jard), op de voet gevolgd door de voedingsmiddelenindustrie (1,06 miljard). Mort ids. Most action. tenties de doorslag geven bij de keuze van een dagblad. De kranten proberen daarom steeds meer de kleine adverten ties in het zoeklicht van de be langstelling te brengen. Zo voerde de Philadelphia Inquirer een campagne voor de classi fieds door het suggestief be schilderen van alle krantenauto's van de onderneming. De Westduitse Arbeitsgemein- schaft mittlerer Tageszeitungen doet het weer anders en stelt de aangesloten kranten piepkleine rubriekshoofdjes ter beschik king, die de aantrekkelijkheid van een pagina met kleintjes moeten vergroten. Voor wie belangstelling van dat idee heeft, de AMT is gevestigd in Bonn, Bonner Talweg 33-35, tel. (02221) 225926. De kleine advertenties, de zoge naamde classifieds, vormen vooral in de Verenigde Staten een belangrijke bron van advertentie-inkomsten. Maar ook in andere landen gaan dagblad uitgevers in toenemende mate het plaatsen van rubrieksadver tenties stimuleren. Deze kleine advertenties vormen immers naast de redactionele inhoud een van de belangrijkste redenen waarom men een krant kiest. Vooral bij vrouwen kan het aanwezig zijn van kleine adver- De lezers en lezeressen van de Engelse Daily Telegraph worden duchtig in bescherming genomen tegen ondermijnende invloeden vanuit de reclame. Dat ondervond de importeur van Noorse douchecellen die in die krant wilde adverteren en daarbij een foto van een douchend stel gebruikte. De Sunday Times had die advertentie zonder meer ge plaatst, maar de Daily Telegraph vond dat 'te ver gaan voor onze lezers'. Althans op een plaatje, want tegen de tekst had men geen bezwaar. En ook niet tegen een zich in haar blootje rond draaiende juffrouw. Maar die was dan ook alleen

Ariadne nl | 1975 | | page 16