Genootschap voor Reclame-nieuws Inhoud P.O.S.-presentatie op 14 november 'Postreclame Sampling' bezoekt PTT Amsterdam Sectie 'Buitenreclame' stelt commissie In Werkgroep voor sectie l.e. 'Persoonlijke Produkt Promotie' ARIADNE/REVUE DER RECLAME (MMD) Ariadne Revue der Reclame Op 11 september vergaderden op het Genootschapssecretariaat achter eenvolgens de secties 'P.O.S.', 'Postreclame Sampling' en 'Buitenre clame'. In de avonduren werd een werkgroep van de sectie in oprichting 'Persoonlijke Produkt Promotie' geïnstalleerd. Hieronder volgt een sa menvatting van de genomen besluiten. Ferrées column: De onderneming als goede bur ger 3 Case history: Domme dikzak in dienst van pien tere sparen 5 Fabers column: Weg met de koning? 7 Coverstory: De nieuwe wereld van winkelier en fabrikant 8-11 Consument wat bezielt je? De prestige pira mide: één recht één averecht onder leiding van de massamedia 13-15 Feiten/Nieuws 16 Van Buurens column: Korte termijn graag! 17 Mutaties/Accounts-campagnesVerhuizingen/Al lerlei 19 Marketingcommunicatie: Nieuwe marketing- formules teisteren detailhandel, maar geven ook nieuwe impulsen 20 Voorlichting: Rol van voorlichter steeds om vangrijker in inspraakproces 22-23 Nieuws uit de Mediawereld 23 Redactie: Han Wielick (hoofdredacteur) Hans Ferrée (redactieadviseur) Murk C. de Jong (research) Nan Platvoet (grafisch adviseur) George Huisman (redactie secr.) Rubrieken Audio visuals: Jacques Meyer Columns: Jan Michel van Buuren, Marten Faber, Hans Ferrée, Philip van Tijn Boekbespreking: Ed Blauw Consumentisme: Jan. A. M. Seveke Copywriting: Joop Roomer Design: Nico Hey Distributie/Alg. management: Evert de Vos Distributie merchandising: Tako Hoeneveld Grafische Industrie: Frits de Winter Film: Bert Kroon Ind. marktonderzoek: Wouter Knapper Industriële reclame (buitenland): Ite J. Anema Kabel-t.v.: Hans Belt Marktonderzoek: Drs. Ton Corman Mediaplanning- en research: Frits Lahnstein Bonny G. J. Stoelinga Massacommunicatie: drs. Ad Kooyman drs. Kees Wagenaar Marketing-distr. -sales promotion: drs. A. Baart Nieuws/Feiten: Wim van Elsloo Personeelswer ving Piet E. Timmerman Productdevelopment positioning: Jan Wolter van der Hoek Public Relations: dr. Piet Gros Martin Kaptein Recht en reclame: mr. A. Komen mr. J. J. C. Kabel Reclame: drs. Freek F. O. Holzhauer Consumentisme: Toetsen aan de code is Victo riaans, toetsen aan de consument is marketing 24-26 TV: Dagje Amerikaanse televisie 26-27 MMD 29 Techniek verdacht bij rechts én links 29 Opkomst en val van het Amerikaanse rijk 29 Kan automarkt wel zonder marketing? 30 Industriële marketing vandaag: de juiste strate gieën 30 Analyse van omzetdalingen 30 Alcoholmarketing kent eigen problemen 31 Computer en verkooporganisatie 31 Is het uit met de nieuwe producten? 31 Reizigers en hun voorkeuren voor vervoermidde len 32 Progressieve vrouwen zijn zelfstandiger 32 Consumentenonderzoek blijft vereiste 32 Reclamemakers over reclame 33 Meubelfabrikant vond doelgroep voor gerich te communicatie 33 Etiket is ook een medium 33 Waarom zou winkelier uw product kopen? 34 Elementen van het winkelimage 34 De ware winkel drijft op merchandising 34 Overheden niet blij.met super-winkels 34 Bedrijfsplanning nu: geen ramp maar uitda ging 35 Creativiteit belangrijker dan kennis 35 Groepsmanager gaat weer leven 35 Sony heeft goed product en kwaliteit 35 Reportages, interviews: Rob Bakker, Martin Deelen, Marijke Gravesteyn, Kees Haak, Sicco de Jong, Fred van Overbeeke, Tineke Wijdeveld-Poleé. Radio en t.v.: drs. Ad Kooyman drs. Chris Vos Sales promotion: Hans Ferrée Social Marketing: Ton Trel Tentoonstellingen: Henk H. Barkmeijer Van Toen: Diederick Anslo Voorlichting: Wim H. Nijhof Wat eten me'nu: Michael Levisson Tekenaars: Arnold van Brakel Is Spreekmeester Manfred van Stolpe Fotografen: Jan Mud Eddy Posthuma de Boer Marketing Mix Digest: Jan Wolter van der Hoek (hoofdredacteur) Medewerkers: R. Bakker, drs. T. Cor man, drs. P. Gunter, drs. M. D. van Hamersveld, T. K. Hoeneveld, mevr. J. Overeem, drs. P. J. W. Roorda, M. Sitt- koff, mr. H. P. M. Stijers, E. N. de Vos. Organisatie: mevr. C. E. Ferrée-Donck. Ariadne/Revue der reclame is een uit gave van Reclamepers b.v. (i.o.) Redactie: Markt 70 Steenwijk telefoon: 05210-5603 (4 lijnen) Waarnemend directeur: H. G. Pellikaan Chef de bureau: C. C. Cahuzak, Chef advertentie-exploitatie: A. L. Den Hollander; Keizersgracht 54, Amsterdam, telefoon: 020-225633 Bank AMRO-bank, Admiraal de Ruyter- weg, Amsterdam. Abonnementen-administratie: Libresso bv Postbus 23, Deventer, telefoon 05700- 20522 (B. ter Horst) Abonnement: 120 per jaar (incl. BTW) Advertentietarieven (tot 1 jan.) 1870,per pagina zwart/wit. Contract-tarieven op aanvrage. Druk: VGI, de Bruyn Kopsstraat 10, Rijswijk ZH. De sectie 'P.O.S.' van het Genoot schap voor Reclame zal op vrijdag 14 november in de Blauwe Zaal van het RAI-Congresgebouw in Amster dam een grote manifestatiedag orga niseren, waarbij de nadruk zal wor den gelegd op de functie en de taak van de P.O.S. in de marketing-mix. Voor deze presentatie zijn op dit moment reeds een aantal, ondermeer buitenlandse, sprekers benaderd om medewerking te verlenen. Voor de door de sectie 'P.O.S.' georganiseerde studiereis naar Lon den op 29 en 30 september hebben zich zeventig deelnemers aange meld. Zij zullen een bezoek brengen aan de SPEC-tentoonstelling, waar een overzicht wordt gegeven van de nieuwste ontwikkelingen op het ge bied van reclame op de plaats van verkoop. Daarnaast wordt een van de grootste en gespecialiseerde on dernemingen in Engeland op het ge bied van P.O.S.-materiaal, van crea tie tot constructie, bezocht. Het be stuur van de sectie 'P.O.S.' wordt gevormd door J. R. Bouten (voorzit ter), D. Suèr (secretaris), J. Monnier (penningmeester), R. Beekwilder, W. A. Burgering, G. Eilander (le den) en cc. drs. J. L. Klein. Het ligt in de bedoeling van de sec tie 'Postreclame Sampling' in no vember een bezoek te brengen aan de hoofdvestiging van de PTT te Amsterdam, waarbij tevens aandacht zal worden gegeven aan de marke- tingproblematiek van postreclame. Begin volgend jaar zullen de resulta ten van het door de NV v/h Neder landse Stichting voor Statistiek (NSS) uitgevoerde onderzoek 'Brie- venbusgebeuren II' aan de sponsors worden gepresenteerd. Daarna zal worden nagegaan in hoeverre een openbare presentatie mogelijk zal zijn. Tevens werd besloten in het voorjaar van 1976 een werkbezoek te brengen aan een van de grootste postorderbedrijven in Duitsland. De samenstelling van het bestuur is: J. R. Bouten (voorzitter), A. Weening (secretaris), J. J. Fels, R. F. Jetten, D. Boon (leden) en cc. drs. J. L. Klein. De sectie 'Buitenreclame' van het Genootschap, die voor de eerste maal vergaderde, heeft een drietal commissies ingesteld die op korte termijn verslag zullen uitbrengen over respectievelijk een te houden manifestatie in 1976, een inventari satie van buitenreclame en onder linge gedragsregels. De functieverdeling van het bestuur werd als volgt bepaald: J. R. Bouten (voorzitter), A. de Vos (secretaris), L. Luhlf (penningmeester), G. Kla ver, P. Smelt, L. H. R. Gooren (le den) en cc. drs. J. L. Klein. Op initiatief van het Genootschap voor Reclame is ingesteld een werk groep van de sectie in oprichting 'Persoonlijk Produkt Promotie'. De leden van deze werkgroep zijn voor lopig: J. R. Bouten (GvR), mevr. J. v. d. Berkt (Hostess Service), L. J. Bruning (Aksies), R. F. Jetten (Donnelley-Vierhand), mej. I. Moer land (Interlanden), mevr. E. Schi- ferli (Acte de Presence), J. F. Buurman (Felicitas) en cc. drs. J. L. Klein. In eerste instantie werd een aantal werkgroepjes gevormd die zich zul len bezighouden met respectievelijk het opstellen van de interne proble matiek van hostess-servicebureaus, het vaststellen van gedragsregelen in samenhang met van de Code- Commissie en het organiseren van een mogelijke presentatiedag. Het is de bedoeling door het kweken van een goede 'image' te komen tot een soort erkenning van vakmanschap en kwaliteit naar buiten ten aanzien van hostess-bureaus die zich bewegen op het terrein van de 'persoonlijke pro dukt promotie'. 2

Ariadne nl | 1975 | | page 2