Waarderingsonderzoek Baby-magazine 'Wij' TROS Vervoer en Transporttechniek NIEUWS UIT UE MEDIAWERELD door Sonny Stoellnga Tariefsverhogingen vakbladen (3) 3 Nieuwe MIC-publlcatles Radio Ml Amigo Aktueel Katern geen succes Jaarvergadering Media-Werkgroep Accountantsverklaring Tros-Kompas Weekblad Regio In andere handen Ariadne Revue der Reclame Door Admedia (020-5411345), de uitgeef ster van het 10 x per jaar verschijnende blad 'Wij', is in samenwerking met Inter/View te Amsterdam en NOVUM te Haarlem een on derzoek uitgevoerd met het doel de accepta tie en appreciatie van dit blad door de doel groep te toetsen. Met betrekking tot de lees- intensiteit komen de volgende cijfers naar voren: leest blad helemaal 43% leest blad grotendeels 32% leest ongeveer de helft van blad 10% leest een enkel stuk van blad 11% leest blad nauwelijks 4% weet niet alle 588 ondervraagden 100% Periodieken Service Holland BV te Arnhem (085-434245) zond ons bericht dat de tarie ven van de door haar uitgegeven bladen (Beveiliging, Rekreaksie, De Nederlandse Jager, Maandblad voor de Varkensfokkerij, Hengelsport, Camera, Palet en Met de Bij bel de wereld in) met ingang van 1 oktober a.s. met gemiddeld 10 - 14% zullen worden verhoogd. De Stichting Media Informatie Centrum te Amsterdam (020-73 73 33) heeft inmiddels twee van haar jaarlijkse publicaties gereed. Het betreft de uitgaven 'Oplage-specificatie 1974-1975' van alle dagbladen, 23 dagblad-combinaties, 39 nieuwsbladen en 60 publiekstijdschriften en 'Verspreidingscijfers dagbladen 15-2-1975'.* aangelegenheden of grondverkoop aan de gemeente, over onteigening en het invullen van een inspraakbrief of het indienen van een bezwaarschrift, afhankelijk van de fase waarin het plan verkeert. Zo ontstaat een in- spraakmarkt waar de communicatie tussen overheid en burger alle kansen krijgt. Zoals gezegd, Van Zunderts boekje toont aan dat de rol van de voorlichting in de in spraakprocessen in de ruimtelijke ordening steeds groter wordt. Ook om die reden, maar ook om het plei dooi voor 'echte' inspraak moeten bestuur ders en ambtenaren dit boekje (voor nog geen tientje te koop) lezen. Goede inspraak immers maakt plannen al leen maar verantwoorder en doordachter. De derde publicatie (Verspreidingscijfers tijdschriften) is nog in de maak. De prijs van de drie uitgaven bedraagt voor de bij het MIC aangesloten leden 390,niet-leden dienen 550,te betalen. MMe Van het International Promotion Publicity Office te Gent, België (telefoon 091/25 04 69) ontvingen wij tot enige ver bazing niet alleen informatie over het bereik van het piratenstation Mi Amigo (3,5 mil joen Nederlanders en 2,5 miljoen Belgen), maar ook uitzendtarieven. De spotprijs va rieert namelijk van 10,50 tot 15,per sekonde. Met ingang van de nummers 37 resp. 38 van 12 resp. 19 september is Admedia gestopt met het uitgeven van het Aktueel Katern in het hart van de vrouwenbladen Libelle, Margriet en Viva. De reden hiervan is de geringe belangstelling van adverteerders voor dit katern, waarvoor de inzendtermijn 9 dagen korter was dan voor de normale ad vertentiepagina's van genoemde bladen. De consequentie was dan wel dat alle drie de bladen moesten worden ingeschakeld. De jaarvergadering van de Media-Werkgroep (secretaris de heer F. Overdijk p/a Misset te Doetinchem; telefoon 08340-31031) zal worden gehouden op donderdagmiddag 2 ok tober a.s. op een nog nader te bepalen plaats. Wij houden u op de hoogte. Per 30 juli van dit jaar bedroeg volgens een accountantsverklaring de betaalde oplage van Tros-Kompas (020-585 93 33) méér dan 742.000 exemplaren. Met ingang van 1 sep tember j.l. zijn de advertentietarieven enigs zins verhoogd: 1 pag. 4.550,6 pag. 4.220,—, 12 pag. 3.820,—, 24 pag. 3.600,—, 48 pag. 3.500,— en 100 pag. 3.410,per pagina. Kleurtoeslag 825,—; full color 2.750,—. Uitgeversmaatschappij C. Misset BV te Doe tinchem (08340-31031) verstrekte een aantal interessante gegevens met betrekking tot het maandblad Vervoer en Transporttechniek (gedrukte oplage 5.000 exemplaren), waar mee 87% wordt bereikt van alle wegver voerders met een vergund laadvermogen WAG (Wet Autovervoer Goederen) van 25 ton of meer. Bovendien komt uit de bro chure naar voren dat deze grote vervoerders het leeuwedeel in handen hebben van het to tale vergunde laadvermogen. De Kon. Drukkerij en Uitgeverij van de Er ven J. J. Tijl te Zwolle heeft het weekblad Regio (oplage ruim 90.000 exemplaren) overgenomen van de Noord-Nederlandse Drukkerij in Meppel. Het blad dat verscheen in de plaatsen Zwolle, Kampen en omgeving zal worden samengevoegd met het weekblad IJsselmond (105.000 exemplaren), dat reeds door Tijl wordt uitgegeven. Mededeling MIC Zoals u wellicht bekend is zijn de MIC boeken dit jaar tot stand gekomen op geheel nieuwe wijze, nl. door middel van het inschakelen van een computer. Aangezien wij ook de ervaring missen van de oude MIC medewerkers heeft een en ander tot gevolg ge had dat er enkele onvoorziene moeilijkheden zich hebben voorgedaan hetgeen vooral in het reeds ver schenen en verzonden deel van de 'Verspreidingscij fers Dagbladen' geleid heeft tot enkele storende on volkomenheden. Teneinde de gebruiker van dit boek toch goed met de MIC cijfers te kunnen laten werken hebben wij beslo ten tot een herziene druk van de 'Verspreidingscijfers Dagbladen' over te gaan. Het eind augustus-begin september geplande tijdstip voor het verschijnen van het boek 'Verspreidingscij fers Tijdschriften' is i.v.m. deze ontwikkeling ook verschoven moeten worden waardoor beide boeken nu in de laatste week van september naar de afnemers verzonden kunnen worden. Degenen die het boek 'Verspreidingscijfers Dagbladen' besteld en ontvangen hebben krijgen automatisch de herziene druk van dit boek toegestuurd. 23

Ariadne nl | 1975 | | page 23