Weg met de koning? Dit bijv: «Wat moeten we met Liefdewerk Resultaaf Lieve chantage op de ildelheld Gratis is gevaarlijk Majesteitsschennis Geen kwaad woord van onze eigen, aanbeden en zeer door luchtige SIRE, maar eventjes over zijn bestaansrecht medite ren kan geen kwaad. De aan leiding tot die overdenking vinden we in de eerste adver tentie van de laatste SIRE- campagne: een bepaald niet monumentale ad in het kader (neem ik aan) van dat bloed en wezenloze monumentenjaar Afgezien van het feit dat ik een stadsgracht niet iets vind om in te vissen (nog liever auto's langs de Herengracht dan eventueel pruimende, bierdrin kende en lomp olie- of plastic- goed dragende hengelaars), is deze advertentie in z'n vage non-specifiekheid het prototype van DE Sire-advertentie in het algemeen. Het is namelijk overwegend zweverig liefdewerk met educa tieve kantjes dat SIRE bedrijft. Dat is niet zozeer de schuld van die ideële stichting, maar van het feit dat Nederland overrijk is aan zoveel andere stichtingen, clubs en vereni gingen, die zich (van oudsher op het gebied van idealistisch liefdewerk bewegen. Of stil staan. Zodoende werkt SIRE vaak in de marge van allerlei weldoenerige ondernemingen en dat is niet bevorderlijk voor optimaal professionele cam pagnes. In de meeste gevallen zal er b.v. niet een duidelijke, op tastbaar en meetbaar resul taat mikkende doelstelling zijn. Zie deze monumenten campagne. Zou het niet veel beter, aardiger en boeiender zijn om als headline te hebben: BLIJF MET JE POTEN VAN HET MUIDERSLOT!' Of iets dergelijks, want na I dagje speurwerk zijn er natuurlijk genoeg reële monumenten te vinden die gedoemd zijn verlo ren te gaan en die, met name genoemd, ideëel gediend kun nen worden met een specifieke aanpak. Als ik in mijn (slechte) geheu gen graaf, kom ik op 3 cam pagnes die metterdaad iets op geleverd hebben: een actie voor studentenkamers, de be faamde 65+ campagne en de vrij recente werkzaamheden voor de Nierstichting. Ik zal er wel eentje missen, maar dat hoor ik dan wel. Ik durf echter zonder meer te zeggen, dat het overall effect van alle SIRE- inspanningen in geen enkele verhouding staat tot de kosten. En kosten zijn kosten, al wor den ze niet aan de Koning doorberekend. SIRE moet zo langzamerhand voor ettelijke miljoenen guldens mediaruimte cadeau gekregen hebben voor vele tonnen aan creatief, produktie en administratief werk. Dat is natuurlijk on aards ideëel, maar is het ook niet irritant irreëel? 't Is alle maal een beetje voor de ko ning z'n kat, om 't zo maar eens te zeggen en we schrijven niet voor Jan Lui, zeggen de ve«l mensen worden kopschuw bij hei woord monument. Laat staan bij de lorden monumentenzorg iter.-behoud. „Ons land moet geer. museum worden", zeggen Het Raat om de toekomst, niet om het rieden Gelijk hebben ze, die mensen. Het gunt om de toekomst. Maar de vraag gemaakt. Is het daar wat gekke, plezierige, knusse, leefbare dingen verletten te blijven tegenkomen? Ken toekomst zondei verlede een akelig sinister perspectief. Daarom ntenbehotid eeti leve toekomst: onze kinderen. Laat juist met hel oog op onze kinderen, brrtie Eerst tot tien ie troep tellen voor we En laten we voor.i S33" «Open. slopen, voordat ZF.KER absoluut zeker de plaats n boekenjongens. Maar veel re clamejongens doen dat wel. Waarom? Dat is het namelijk en we zijn een weerloze prooi. Zou er één bureau zijn, hoe druk ook en hoe krap in tijd, geld en men sen, die een vererende uitno diging van Zijne Majesteit zou durven weigeren? It's not do ne, op de een of andere ma nier en onder datzelfde juk der versierde, ideële chantage gaat óók de free-lance fotograaf door, en de zetterij, en de cli chéfabriek en de media en de administratieve begeleiders De één doet het uit pure, crea tieve ijdelheid, de andere uit een vreemdsoortige p.r. en weer anderen omdat ze - van wege goede relaties - ge woonweg niet anders kunnen, zoals b.v. een getackelde foto graaf of illustrator, want hij heeft net 20 mille aan dat bu reau verdiend en wie weet Het is geen boosaardigheid van SIRE, natuurlijk niet. Maar of het ook zo aardig Omdat alles gratis en voor niks gebeurt en het iedere keer weer lukt zal SIRE z'n rege ringsperiode wel uitdienen. Maar wedden dat er bétere en effectievere campagnes zouden komen als ervoor betaald moest worden? Voor mijn part tegen een gereduceerd liefda digheidstarief. Kan SIRE niet één geweldige campagne voor fund raising ontketenen? CRM subsidie aanvragen? Of welke weg dan ook zoeken/vinden om aan doodgewone, eigen mun tjes te komen? Dat wil een groot, goed en rijk bureau misschien nog wel wat water in de rekeningwijn doen. Maar het kan ook zeggen: Nee, die doelstelling deugt niet. Of: we hebben een beter mediaplan dan uw edelmoedige bonnefooi-plaatsingen Ik stoot natuurlijk op weerzin wekkende wijze een nobel vorst de kroon van het hoofd. Smaad zal mijn deel zijn. Haat mijn beloning. Schande en brodeloosheid mijn straf. Dat verdien ik allemaal, omdat ik binnen het luttele bestek van deze column kort en onge nuanceerd moet blijven. Maar als er in dit koninkrijk maar 3 bureauleiders b.v. zijn die met woede terugdenken aan het ge lazer van die SIRE-campagne toen het tóch al zo druk was met ander werk, maar waar je nu eenmaal geen Nee tegen kon zeggen, dan heb ik niet vergeefs geconspireerd tegen de Kroon. 7

Ariadne nl | 1975 | | page 7