Sympozjum 66 The Symposium 66 W dniach 13, 14 i 15 czerwca 1966 roku w ra- mach I Mi^dzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie odbyto si^ Sympozjum Naukowe na temat „Obraz w srodowisku urbanistycznym". Referaty i komunikaty w nast^puj^cej kolejnosci wygtosili: KARL GERSTNER, artysta grafik, wspófwtasciciel Agencji Reklamowej „Gerstner, Gredinger, Kutter AG" z Bazylei, JAN LENICA, artysta grafik z Warszawy przebywajqcy obecnie w Paryzu, HAROLD BARNETT z USA, wfasci- ciel Agencji Reklamowej „Harold Barnett" w Pa ryzu, mgr SZYMON BOJKO, krytyk sztuki z Warszawy, dr ABRAHAM A. MOLES, profesor Uniwersytetu w Strasburgu, PETER KNAPP, artysta grafik, dyrektor artystyczny czasopisma „Elle" w Paryzu, dr MIECZYStAW POR^BSKI, docent w Akademii Sztuk Pi^knych w Warszawie, dr CARL HUNDHAUSEN, profesor Uniwer sytetu w Akwizgranie, TAKASHI KONO, ar tysta grafik, profesor Wydziatu Sztuki Uniwer sytetu w Tokio, PIETER BRATTINGA, profesor Wyzszej Szkoty Sztuk Pi^knych w Amsterdamie, ANDRZEJ WRÓBLEWSKI, adiunkt Akademii Sztuk Pi^knych w Warszawie, FRITZ SEITZ, pro fesor Panstwowej Wyzszej Szkoty Sztuk Pi^knych w Hamburgu, dr ALEKSANDER WALLIS, pra- cownik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, HENRYK BERLEWI, artysta ma- larz z Paryza", mgr MATKO MESTROVIC, kry tyk sztuki z Zagrzebia, RYSZARD OTREjBA, adiunkt Akademii Sztuk Pi^knych w Krakowie. W ramach Sympozjum uczestnicy mieli moznosc zapoznania si^ z metodami nauczania, stosowa- nymi w Katedrze Projektowania Graficznego war- szawskiej Akademii Sztuk Pi^knych. Dyskusjs nad referatami zagait i podsumowat prof, dr JULIUSZ STARZYNSKI, profesor Uni wersytetu Warszawskiego, cztonek Polskiej Aka demii Nauk. Kolejno przewodniczylidr STANISLAW LO- RENTZ, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, cztonek Polskiej Akademii Nauk, prof. ERBER- TO CARBONI, architekt z Mediolanu, OREST G. WIEREJSKI, artysta grafik z Moskwy, i DR BARTHOLD BEILER, profesor Hochschule fLir Grafik und Buchkunst z Lipska. Sekretarzem Sympozjum byt dr ANDRZEJ WRÓ BLEWSKI, adiunkt Akademii Sztuk Pi<jknych w Warszawie. On June 13th, 14th, and 15th, 1966, a Sympo sium on The Image in an Urban Environment" took place in Warsaw, as part of the First Inter national Poster Biennale. Papers and reports were delivered, in the following order, by: KARL GERSTNER, graphic artist, co-owner of the "Gerstner, Gredinger, Kutter AG" Advertising Agency of Basle, JAN LENICA, graphic artist of Warsaw, now living in Paris, HAROLD BARNETT of the United States, owner of the "Harold Barnett" Advertising Agency in Paris, SZYMON BOJKO, M. A., art critic of Warsaw, Dr ABRAHAM A. MOLES, pro fessor at Strasbourg University, PETER KNAPP, graphic artist, director of "Elle", of Paris, Docent (approximately Assistant Professor) MIECZY StAW POREjBSKI of the Warsaw Academy of Fine Arts, Dr CARL HUNDHAUSEN, pro fessor at Aachen University, TAKASHI KONO, graphic artist, professor in the Arts Faculty of Tokyo University, PIETER BRATTINGA, pro fessor at the Amsterdam College of Fine Arts, Dr ANDRZEJ WRÓBLEWSKI, instructor at the Warsaw Academy of Fine Arts, FRITZ SEITZ, professor at the State College of Fine Arts in Hamburg, Dr ALEKSANDER WALLIS of the

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 116