Skróty referatów i komunikatów Résumés of Reports and Communications KARL GERSTNER Szwajcaria Switzerland Karl Gerstner, artysta grafik, wspótwtasciciel Agencji Reklamowej „Gerstner, Gredinger, Kut- ter AG" z Bazylei, autor ksqzek „Die neue Graphik" i „Programme Entwerfen", wyktadow- ca z dziedziny komunikacji wizualnej w USA, mówqc na temat dziatania plakatu, stwierdzit, ze plakat przemawia za pomoq obrazu, stowo jest jedynie jego uzupetnieniem. Czy wymowa obrazu jest adekwatna do stów, co jest celem plakatu i wreszcie, w jaki sposób plakat jest od- bierany, to pytania w referacie Gerstnera ilu- strowane odpowiednim doborem przezroczy. W jaki sposób publicznosc odbiera plakat? W Szwajcarii przeprowadzono na ten temat od- powiednie ankiety. Stwierdzono, ze niezwyktosc plakatu jest gtównym miernikiem jego oceny. Miejscem, na którym koncentruje si^ zycie w na- szym stuleciu, jest ulica. Wtasciwe jest nam d^- zenie do upi^kszania miejsc, w których zyjemy. Konkluzjq: „Wszyscy i wsz^dzie powinnismy d^- zyc do poprawienia i ulepszenia tego, co nas otacza zakonczyt Gerstner swoj^ wypowiedz. Karl Gerstner, graphic artist, co-owner of the "Gerstner, Gredinger, Kutter AG" Advertising Agency in Basle, author of "Die Neue Graphik" and Programme Entwerfen" lecturer in visual communication in the United States, stated that the poster communicates by way of the image, the word playing only a supplementary role. Whether the expressiveness of the image is sufficient, what is the aim of the poster, and how is the poster received by the spectator these were the main themes of Mr. Gerstner's speech, illustrated by very well-chosen slides. How does the public receive the poster? Public opinion polls conducted in Switzerland on this subject showed that originality is the main criterion. In our century, the street is the place where life concentrates and we try to make the places where we live more attractive. "All of us, everywhere, should strive to improve and beautify our environment" that was the concluding idea in Mr. Gerstner's statement. JAN LENICA Polska Poland Jan Lenica, artysta grafik, cz+onek AGI, powie- dziat: „Napisatem kiedys, ze plakat jest w gruncie rzeczy forrrq anachroniczn^: rozwin^t si^ w okre- sie narodzin cywilizacji technicznej, by! zwq- zany z innym rytmem zycia..." Mówca stwierdzit, ze uwag^ t^ sformutowat ,,na wyrost", poniewaz rozwój cywilizacji technicznej nie tak szybko je- szcze z wyj^tkiem wielkich metropolii prze- ksztatci istniejqce dotychczas i wywodz^ce si^ z XIX wieku uktady urbanistyczne i organizacj^ zycia ich mieszkanców. Lenica stwierdzit, ze u samych podstaw plakatu lezy istotna sprzecz- nosc pomi^dzy jego rol^ stuzebn^ a niezaleznoscq

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 118