interpretacji. „Cata historia plakatu to nieustan- na walka pomiqdzy tymi dwoma nie dajqcymi siq pogodzic czynnikami... Wszystkie wysifki, zmie- rzajqce do cafkowitego wyzwolenia siq plakatu cafa ta chqc mówienia swoim, nie cudzym gio- sem S3 trochq desperackie i sprzeczne z nature rzeczy... Plakat spetnia rolq stuzebnq i tego obo- wiqzku nie moze siq pozbyc. Ale niewqtpliwym miernikiem jego wartosci jest nie to, co ma do przekazania, ale to, co ma sam do powiedzenia." Jan Lenica, graphic artist, member of the AGI, said: "At one time I wrote that the poster was basically an anachronistic form; it developed during the period of the birth of technological civilization, it was connected with another rhythm of life..." He stated that this observa tion had been slightly premature because the development of the technological civilization will not, with the exception of large cities, so quickly transform the existing urban layouts roo ted in the nineteenth century or the organization of their inhabitants' life. Quoting appropriate ex amples, he drew the conclusion that at the very basis of the poster there lies a contradiction between its subservient role and independence of interpretation. "The entire history of the poster is a ceaseless struggle between these two irreconciliable factors. All efforts aiming at the complete liberation of the poster, the desire to speak with one's own voice, not another's, are rather rash and at odds with its nature. The poster fulfil a subservient role, and it cannot evade that role. But undoubtedly the touchstone of its value is not the message it has to convey, but what it says in itself." HAROLD BARNETT USA United States SZYMON BOJKO Polska Poland Harold Barnett jest wtascicielem agencji rekla- mowej w Paryzu. Mówiqc na temat „Niektóre aspekty komunikacji wizualnej w dziedzinie ma- sowej dystrybucji", stwierdzif, ze konkurencja handlowa i koniecznosc dystrybucji powodujq zalew wizualnych srodków reklamy. Twórca plakatu napotyka wiele trudnosci. Czqsto nie wie, w jakich okolicznosciach i do jakich od- biorców bqdzie przemawiat jego plakat. Zycie plakatu jest krótkie. Celem plakatu nie jest nau- czanie, lecz jedynie pobudzanie róznorakich reakcji stqd state poszukiwanie nowych form interpretacji, nie zawsze przemyslane do korica. Wydaje siq, ze obecnie osiqgniqto szczytowy punkt nasycenia w stosowaniu elementów wizual nych. Harold Barnett is the owner of an Advertising Agency in Paris. Speaking on "Some Aspects of Visual Communication in Mass Distribution", he stated that the competitive aspect of business and the need for distribution were causing a flood of visual advertising. The poster-designer is faced with many diffi culties. Frequently he does not know in what circumstances and before what kind of recipient his poster will appear. A poster's life is short. Its aim is not to educate, but solely to arouse a variety of reactions hence the constant search for new forms of interpretation, not always completely thought out. It seems that at present a saturation point has been reached in the use of visual elements. Szymon Bojko, krytyk sztuki z Warszawy, mó- wiqc na temat roli plakatu, stwierdzif, ze plakat artystyczny nalezy do dziedziny komunikacji typu werbalno-wizualnego, poniewaz scala znak stowny, a wiqc warstwq semantycznq, ze znakiem ikonicznym. Plakaty z uwagi na sposób od- dziatywania mozna podzielic na dwa rodzaje: plakaty majqce charakter komunikatu bez- posredniego, w którym tresc wystqpuje w ksztafcie konkretno-zmysfowym. Obraz tu pokazany identyfikuje siq z obrazem myslo- wym plakaty o charakterze komunikatu posred- niego albo-umownego, w którym obraz moze przyjqc róznorakie znaczenie. Wazne jest to, co obraz sugeruje w domysle, a nie to, co ukazuje widzowi. Tym dwom rodzajom plakatów odpowiadajq dwa typy odbioru: wrazeniowy i intelektualny. ,,Od Cassandre'a poczqwszy, biegnie linia przy- stosowywania siq plakatu do rytmu ulicy. Pla kat staje siq tekstem nadawanym telegraficz- nie to, co dawniej byto skrótem, obecnie staje siq aluzjq. Plakat zaczyna siq upodabniac do wy- sterylizowanego preparatu. Jest funkcjonalny, ale brakuje mu duszy." Szymon Bojko, the Warsaw art critic, stated in his speech on the role of the poster that the art poster belonged to the verbal-visual type of visual communication, because it combined the word symbol, i.e. the semantic level, with the iconographic symbol. Posters can be divided

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 119