into two kinds according to their different types of effect: those having the character of a direct com munication, in which the message appears in a concrete-sensuous form. The image it presents is identified with the mental image; those having the character of an indirect or conventional communication, in which the image may assume a variety of meanings. The impor tant thing is the association aroused by the image, not what it actually presents to the spec tator. These two types of posters correspond to two types of reception: the emotional and the intel lectual. "Beginning with Cassandre, there runs a trend of adapting the poster to the rhythm of the street. The poster becomes a text of telegram- matic brevity that which used to be an epi tome is now an allusion. The poster is becoming like a sterilised preparation: it is functional, but it lacks a soul." ABRAHAM A. MOLES Francja France Dr Abraham A. Moles, profesor Uniwersytetu w Strasburgu, matematyk i logik, autor: „Théorie de l'information et perception esthétique", ,,So- ciométrie industrielle", „Théorie de l'informa tion. Institut d'études supérieures des techniques d'organisation", „Méthodologie de la création scientifique", „La radio-télévision au service de la promotion socio-culturelle", wygtosit re- ferat pt.: „Psychosocjologiczny aspekt plakatu i jego rola w zyciu kulturalnym". Przeprowadzit on rozwazania z punktu widzenia dwóch ukt^- dów: autor plakat i plakat odbiorca, stwierdzaj^c, ze „plakat nalezy do kategorii obrazów stafych... W przeciwienstwie do filmu, czas ogl^dania plakatu nie jest okreslony; pozo- staje do dyspozycji odbiorcy, który moze zawsze wrócic co jest niesfychanie wazne aby skrystalizowac zespót asocjacji powstafych przy pierwotnym ogl^daniu plakatu". Ponadto poru- szyt kwestiq universum tworzenia plakatu i uni versum jego odbiorcy, podkreslajqc, ze istotnym problemem teorii socjologicznej plakatu jest usta- lenie, jak te dwa zagadnienia ujqc w stosunku wzajemnym. Dr Abraham A. Moles, professor at Strasbourg University, mathematician and logician, author of "Théorie de l'information et perception esthétique", "Sociométrie industrielle", "Théorie de l'information. Institut d'études supérieures des techniques d'organisation", "Méthodologie de la création scientifique", "La radio-télévision au service de la promotion socio-culturelle", delivered a paper entitled "The Psycho-Socio logical Aspect of the Poster and its Role in Cul tural Life". He discussed the subject from the point of view of two relationships: between the artist and the poster, and between the poster and the spectator. According to him "the poster belongs to the category of permanent images... As opposed to films, posters are not offered for viewing within a definite time-limit, they re main at the disposal of the spectator, who can return for another look this is most impor tant in order to crystallize the complex of associations aroused by the first glance at the poster". The speaker also discussed the double aspect of everything that affects the designing of the poster and the world of its recipient, adding that a basic problem of sociological theory of the poster is to determine the interrelation between the two. PETER KNAPP Francja France Peter Knapp, artysta malarz, fotografik, kierow- nik artystyczny czasopisma „Elle" w Paryzu, autor filmów o modzie, mówif na temat zawodo- wej pracy plastyka wspótczesnego. Stwierdzif, ze przekaz wizualny ma tq wartosc, iz nie tylko przyciqga oko, ale i zmienia spojrze- nie. Twórczosc malarza, rzezbiarza, architekta, fotografika czy projektanta mody nie ma racji bytu, jesli nie potrafi otworzyc widzowi oczu na wspótczesn^ rzeczywistosc. W twórczosci istnieje stafa koniecznosc zast^po- wania tego, co znane, nowym, nieznanym. Film,

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 120