a przede wszystkim fotografia z nim zwiqzaria, skierowafy uwag^ na nowy, kinetyczny aspekt obrazu, który znalazt rózne zastosowania, mi^dzy innymi w uktadzie typograficznym (Layout). St^d obserwujemy w ostatnim okresie dynamicz- ny rozwój tej dziedziny pracy zawodowej. Trud- nosci w tym zawodzie polegaj3 na pogodzeniu zasady wysokiego poziomu estetycznego z gu- stami i nawykami masowego odbiorcy. S3 to bar- dzo cz^sto sprawy trudne do pogodzenia. Mimo tych trudnosci musimy podniesc poziom wyma- gan estetycznych, musimy nauczyc si^ rozbu- dzac ciekawosc, musimy umiec kierowac t3 ciekawosci^, aby w rezultacie ofiarowac odbiorcy naszego przekazu wizualnego swiat szcz^sliwszy i pi^kniejszy. Peter Knapp, painter, photographer, artistic director of the Parisian "Elle", author of films on fashion, spoke about the contemporary ar tist's professional work. He stated that the visual message has the virtue that it not only attracts the eye, but also changes one's way of looking at things. The creative work of the painter, sculptor, architect, photographer or fashion de signer has no right to exist unless it opens the onlooker's eyes to contemporary reality. In creative art there is a constant need to replace that which is known with that which is new, unknown. The film, above all the photograph connected with it, has directed attention to the new kinetic aspect of the picture, which has found many uses, including typographical layout. Hence the dynamic development of this professional work, observed in recent times. The difficulties in this profession consist in reconciling the principles of high aesthetic standards with the preferences of the mass recipient. Very often the two are difficult to reconcile. Despite these difficulties we must raise the level of the aesthe tic demand, we must learn to arouse curiosity, we must know how to guide that curiosity, in order to offer the recipient of our visual message a happier, more beautiful world. MIECZYStAW POREBSKI Polska Poland guage. At the point where these two tendencies meet there arises the new, universal language of our era, the study of which is one of the most pressing tasks of contemporary cultural anthro pology." Doc. dr Mieczysfaw Por^bski z Akademii Sztuk Pi^knych w Warszawie, wypowiedz swojq po- swi^cif zagadnieniom zwi^zanym z rol^, jak^ w swiecie wspófczesnym pefm'3 symbole i obrazy. „Symbole i obrazy, scislej znaki symboliczne i znaki ikoniczne, stanowi^ dwa przeciwstawne sobie systemy komunikacyjne, które si^ w sposób konieczny dopelniaj3 i równowaz^." Powiqzanie systemów ikonicznych i symbolicznych staje si^ coraz scislejsze. „J^zyki symboliczne szukaj3 w coraz wi^kszym zakresie obrazowej ilustracji i ch^tnie przejmuj^ srodki obrazowej sugestii, podczas gdy obrazy kuszone S3 przez lakonicznosc i znaczeniow3 ostrosc j^zyków symbolicznych. Na przeci^ciu tych dwu tendencji ksztaftuje si^ nowy, uniwersalny j^zyk naszej epoki, którego zbadanie nalezy do najpilniejszych zadari wspót- czesnej antropologii kulturalnej." Dr Mieczystaw Por^bski assistant professor of the Warsaw Academy of Fine Arts, devoted his speech to the role played in the contemporary world by symbols and images. "Symbols and image or, to be more precise, symbolic and iconographic signs make up two opposed systems of communica tion, which necessarily supplement and balance each other". The connections between icono graphic and symbolic systems are becoming more and more precise. "Symbolic languages are now more and more seeking pictorial illustration, and willingly take over means of pictorial sug gestion, while paintings are tempted by the conciseness and the sharpness of symbolic lan- CARL HUNDHAUSEN NRF German Federal Republic Dr Carl Hundhausen, profesor Uniwersytetu w Akwizgranie, autor prac: „Wesen und Form der Werbung", „Industrielle Publizitat", ,,US Public Relations" i „Wirtschaft-Werbung", omó- wit zagadnienie roli sfowa jako elementu komuni- kacji w plakacie. ,,Pojmowanie komunikacji wy- t3cznie jako formy przekazywania informacji jest zbyt ograniczone. W istocie rzeczy komunikacja oznacza wymian^ mysli, opinii i nawi3zanie kon- taktu." Stowo w plakacie musi bye dobrane w spo sób nieomylny, musi bye maksymalnie zwi^zte, a jednoczesnie adekwatne do tresci, któr3 ma

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 121