yUt.V. przekazac. Jednakze mysl przekazana za pomocq stowa musi trafiac do odbiorcy przygotowanego, który przyjmie jq we wtasciwy sposób. Mówca zwrócif równiez uwagq na znaczenie slowa w przesz+osci (na przyktadzie wypowiedzi wy- bitnych myslicieli m.in. Arystofanesa, Kon- fucjusza, Disraelego) wyrazajqc poglqd, ze równiez w czasach wspófczesnych stowo jest bardzo waznym elementem komunikacji, nawet i w pla- kacie. Dr Carl Hundhausen, professor at Aachen Uni versity, author of "Wesen und Form der Wer- bung", "Industrielle Publizitat" "US Public Relations" and "Wirtschaft-Werbung", discussed the role of the word as an element of communi cation in the poster. "The conception of com munication solely as a form of conveying infor mation is too limited. Communication really means an exchange of ideas, opinions and an establishing of contacts." In the poster, the word must be chosen unerringly, it must be as con cise as possible, and, at the same time, must adequately express the appropriate message. But the idea conveyed by means of the world should have a well-prepared recipient who will inter pret it correctly. The speaker also pointed out the importance of the word in the past (provid ing examples in quotations from great thinkers of the past including Aristophanes, Confucius, and Disraeli) expressing the view that in our times also the word is a very important element of communication, even in the poster. TAKASHI KONO Japonia Japan Takashi Kono, artysta grafik, profesor Uniwersy- tetu w Tokio, wspófredaktor czasopisma „New Japan", odznaczony nagrodq japoriskiego „Adver tising Artists' Club" i srebrnym medalem „Art Directors' Club" w Tokio, stwierdzif, ze od chwili przywrócenia cesarstwa w Japonii rozpo- czqf siq wpfyw cywilizacji zachodniej, co zna- lazto odbicie takze i w sztukach piqknych. „Sztuka rysunku, tak bliska Japonczykowi i do- prowadzona do perfekcji przez jego przodków, równiez ulegfa przeobrazeniom. W tym mo- mencie narodzifa siq bowiem epoka nowoczesnej twórczosci w dziedzinie rysunku i zarazem powstat trwajqcy do dzis konflikt miqdzy pragnie- niem nowoczesnosci, a przywiqzaniem do ciqgle zywej i wspania+ej tradycji japoriskiego rysunku." Na tie tego problemu Takashi Kono przedstawif sytuacjq istniejqcq w szkolnictwie artystycznym w Japonii. Takashi Kono, graphic artist, professor at Tokyo University, co-editor of the periodical "New Japan", awarded the prize of the Japan ese "Advertising Artists' Club" and the Silv er Medal ot the "Art Directors' Club" in Tokyo, stated that with the restoration of imperial rule in Japan, there began the spread of Western influences which also found their expression in the fine arts. "The art of drawing, which is so close to the Japanese people and was per fected by their forebears, has also undergone some changes. That moment marked the birth of a period of contemporary creative art in the sphere of drawing, and, at the same time, a con flict arose between a desire for modernity and an attachment to the fine living traditions of Japanese drawing." Against this background, Takashi Kono discussed the present situation in art training in Japan. o. PIETER BRATTINGA Holandia Holland Pieter Brattinga, profesor Wyzszej Szkoty Sztuk Piqknych w Amsterdamie, wyk+adowca zagadnieh komunikacji wizualnej w Pratt Institute w Nowym Jorku, przeprowadzif m.in. rozwazania na temat róznic pomiqdzy twórcq wolnym (np. malarzem) a twórcq plakatów, który poszukuje wtasciwego rozwiqzania problemu: „konsument i jego po- trzeby". W zestawieniu plakacista-klient, prze- wagq ma ten ostatni. „Jesli plakacista mysli je- dynie o artystycznej stronie zamówienia, a klient o handlowej, szanse porozumienia nie istniejq... Twórca plakatów musi posiadac ogólnq znajo- mosc administracji przedsiqbiorstw, prawa, ko munikacji, orientowac siq w ostatnich osiqgniq- ciach nie tylko natury technicznej i w ich znaczeniu dla spofeczenstwa". Rzutuje to z kolei na zmianq wymagan w sprawie ksztafcenia pla- styków. Mówca podkreslit tu rolq Bauhausu, gdzie po raz pierwszy zaczqto wyktadac „sztukq dla przemystu", co dzisiaj stanowi podstawq programu szkót artystycznych. Pieter Brattinga, professor at the Amsterdam College of Fine Arts, lecturer on visual communi cation at the Pratt Institute in New York, dis cussed, among other things, the differences

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 122