between the free creative artist (e.g. a painter) and the poster designer, who tries to solve the problem of the consumer and his needs. In the confrontation between the poster artist and the client, the latter has the last word. "If the poster designer thinks solely of the artistic side of the commission, and the client solely of the business side, there is no chance of an understanding between them. The poster artist must possess a general knowledge of business administration, law, communication, and know all about the latest achievements, not only those of a techno logical nature, and their significance for society." This in turn affects the changing requirements in art training. In this context, the speaker stressed the role of the Bauhaus, which first taught "art for industry", the basis of the present day art school programme. FRITZ SEITZ NRF German Federal Republic ANDRZEJ J. WRÓBLEWSKI Polska Poland Andrzej J. Wróblewski, adiunkt Akademii Sztuk Piqknych w Warszawie, wypowiedz swojq po- swiqcit zagadnieniom zwiqzanym z morfologiq i komunikatywnosciq ksztaftu. W zakohczeniu powiedziaf: „Obserwacja wspótczesnej rzeczywi- stosci pozwala stwierdzic, ze operowanie srodka- mi komunikacji wizualnej odbywa siq czqsto w beztroskiej atmosferze swobodnej improwiza- cji. Efektem tego jest czqsto zabawna, a czqsciej absurdalna antykomunikatywnosc okreslonych przedmiotów. Odpowiedzialnosc wobec masowe- go odbiorcy zobowiqzuje twórcq do precyzyjnego i komunikatywnego formufowania artystycznych wypowiedzi. Ksztaftem mozna wyrazic bardzo wiele, ale tylko takim, który posiada rzeczywistq sitq oddziafywania na okreslony krqg odbiorców". Andrzej J. Wróblewski, instructor at the Warsaw Academy of Fine Arts, devoted his speech to problems connected with the morphology and communicativeness of form. In conclusion, he said: "Observation of contemporary reality al lows us to state that the means of visual commu nication are often used in an atmosphere of carefree improvisation. The result of this is a sometimes amusing but more often absurd non-communicativeness of the given objects. Responsibility towards the mass recipient de mands of the designer a precise and intelligible formulation of artistic expression. A great deal can be expressed through form but only through such a form that possesses a real power of affecting a specific group of recipients." Fritz Seitz, profesor Panstwowej Wyzszej Szkofy Sztuk Piqknych w Hamburgu, autor wielu arty- kufów i rozpraw z dziedziny komunikacji wizual nej, mówif na temat sytuacji grafików w Niem- czech Zachodnich. Stwierdzit, ze jednym z celów obrazu jest informacja równiez bezinteresow- na. Oddziatywanie informacji i jej odbiór próbuje siq zmierzyc, uchwycic ilosciowo, a interesujq- cym wnioskiem z tego rodzaju badah jest to, ze zwyciqza nie piqkno, lecz oryginalnosc. Jednak- ze, po przekroczeniu pewnej granicy, oryginal nosc zaczyna szkodzic. Agencje reklamowe wpfy- wajq ujemnie na ambicje artystyczne grafików. Komunikacja wizualna to nie tylko reklama, czasem jest to rozkaz lub zakaz. Historia naszego stulecia wykazafa, ze masy podatne sq na rozkazy. Jednostka powinna miec wiqksze poczucie mozno- sci wyboru, poczucie odpowiedzialnosci. Kto pracuje w zakresie komunikacji wizualnej, musi miec krytyczny stosunek i do zleceniodawcy, i do odbiorcy. Fritz Seitz, professor at the State College of Fine Arts in Hamburg, author of many articles and papers on visual communication, spoke about the situation of graphic artists in West Germany. He stated that the only purpose of the image is information, including the non-profit kind. Attempts are made to measure and assess quantitatively the effect of information and the way it is received, and the interesting con clusion in this kind of research is that not beauty, but originality is the more important. But

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 123