HENRYK BERLEWI Francja France MATKO MESTROVIC Jugoslavia Yugoslavia are used today to convey messages on social, economic, political and ethical matters because visual communication is the most direct of all. At present, by the picture we mean "the artistic, advertising, film and television images, scientific, technical, and documentary photographs, as well as pictures, signs, and signals used in various operative and communicative processes". The picture as an artistic creation is now in a state of disintegration, while the advertising picture is undergoing a process of intensive development. "Our world is still divided into societies of poverty and societies of wealth... The revolutions in the technological, scientific and social spheres are not yet over... and the knowledge acquired by mankind is not open to all men. We must develop and study the image of our civilization." Henryk Berlewi, artysta malarz i grafik, jeden z pionierów sztuki abstrakcyjnej w latach miq- dzywojennych, autor pracy „O mechano-faktu- rze", wyrazit pogl^d, ze nowe kierunki w sztuce znane pod nazwq op-artu nie s^ niczym nowym jest to nawiqzanie do zasad konstruktywizmu sprzed piqcdziesiqciu lat. Wypowiedz swoj^ zakoriczyt stowami: „Jestesmy swiadkami po- wstawania nowej sztuki »cybernetycznejtj. funkcjonalnej, przemyslanej i naukowej. Jest ona jeszcze w stadium eksperymentu. Wielkie marzenie konstruktywistów program este- tyczny i spoteczny mechano-faktury zaczyna si^ realizowac. Swiat znajduje siq na decyduj^cym zakr^cie. Otwieraj^ siq przed nami olbrzymie mozliwosci." Henryk Berlewi, painter and graphic artist, one of the pioneers of abstract art in the period between the two World Wars, author of the work "On Mechano-Facture", expressed the opinion in his speech, that the new art trend known as Op Art was not new; it harks back to the constructivist principles of fifty years ago. He concluded with the words; "We are witness ing the birth of a new cybernetic, that is functio nal, reasoned, scientific art. It is still in the experimental stage. The great dream of the Constructivists the aesthetic and social programme of mechano-facture is beginning to take real shape. The world has reached a turning point. Tremendous possibilities lie ahead." Matko Mestrovic, krytyk sztuki z Zagrzebia, wypowiadaj^c siq na temat „Obraz a cywilizacja wspótczesna", analizowat rolq i róznorodne funkcje obrazu; wyrazit pogl^d, ze ,,od momentu, w którym cztowiek nauczyt siq wypowiadac, obraz byt wyrazem i przekazem tego, co chciat powiedziec". Za pomocq srodków wizualnych przekazywane s^ dzisiaj sprawy socjalne, ekono- miczne, polityczne i etyczne. Przekaz wizualny jest bowiem najbardziej bezposredni. W czasach wspótczesnych pod pojqciem obrazu rozumie siq „obraz artystyczny, reklamowy, kinowy i tele- wizyjny, fotografie naukowe, techniczne i do- kumentalne, jak równiez obrazy, znaki i sygnaty uzywane w rozmaitych procesach operatywnych i komunikatywnych". Obraz jako kreacja arty- styczna jest obecnie w stanie rozktadu, nato- miast nastqpuje intensywny rozwój obrazu re- klamowego. „Swiat nasz ciqgle jest podzielony na spoteczehstwa nqdzy i spoteczenstwa dobro- bytu... Rewolucje: technologiczna, naukowa i spo- teczna nie s^ zakonczone... a wiedza, którq ludzkosc zdobyta, nie jest udziatem wszystkich ludzi... Trzeba rozwin^c i opracowac obraz naszej ziemskiej cywilizacji." Matko Mestrovic, the Zagreb art critic, in his speech on "The Image and Contemporary Civili zation" analysed the role and varied functions of the picture; he expressed the opinion that "from the moment when man first learned to express himself, the picture was the means of conveying what he wished to say". Visual means

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 125