RYSZARD OTREBA Polska Poland Ryszard Otrqba, adiunkt Akademii Sztuk Piqk- nych w Krakowie, mówit o racjonalriych meto- dach projektowania grafiki opakowan na podsta- wie badari przeprowadzonych w Wydziale Wzor- nictwa Przemystowego ASP w Krakowie. Wnioski z tych badan dotyczyty w szczególnosci sytuacji przestrzennych, w jakich wystqpuj^ opakowania, oraz wynikajqcych z tego konsekwencji dla pro- jektanta. Ryszard Otrqba, instructor at the Cracow Aca demy of Fine Arts, discussed the sensible methods of designing packages, on the basis of research conducted by the Industrial Design Department at the Cracow Academy of Fine Arts. The conclu sions reached in the course of this research concerned mainly the problems of storage space affecting packages, and the consequences they have for designer. JULIUSZ STARZYNSKI Polska Poland Dr Juliusz Starzynski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, czfonek Polskiej Akademii Nauk, Przewodnicz^cy Sekcji Polskiej AICA, Przewodni- cz^cy Sympozjum, przedstawiajqc pokrótce ewo- lucjq, jakq przeszfy w ostatnich latach wielkie wystawy miqdzynarodowe typu Biennale, zwrócif uwagq na fakt pojawienia siq nowych form wysta- wienniczych, bardziej wyspecjalizowanych i po- gtqbiaj^cych poszczególne, wybrane aspekty sztuk wizualnych. W szczególnosci chodzi tu o proble- my, w których uwydatnia siq nowa funkcja sztuki w zyciu spotecznym; zachodzi przy tym pilna potrzeba wspó+dziatania sztuki z naukq. Warszawskie Biennale Plakatu, l^cznie z towarzy- szqcym mu Sympozjum, z petnq swiadomosciq weszto na tq drogq. Wprawdzie nie udato siq tym razem cafkowicie przeprowadzic ambitnie zamierzonego programu obrad, nie mniej wygfo- szone referaty w liczbie 16 oraz wystqpienia w dyskusji, tqcznie reprezentujqce 10 krajów nalezy uznac za cenny wktad do ksztaftujqcej siq dopiero wiedzy o sztukach wizualnych maso- wego przekazu. W debatach zaznaczyta siq cenna równomiernosc zagadnieh „warsztato- wych", scisle zwiqzanych z codzienn^ praktyk^ twórczq plakatu oraz zblizonych don dziedzin plastyki z rozwazaniami z zakresu najszerzej pojqtej teorii, odwofujqcej siq do nowatorskich poczynan wiedzy o cztowieku i spofeczenstwie, lecz nie zaniedbuj^cej przy tym zagadnieh estetycznych. W przysztosci nalezatoby dqzyc do scislejszego zwi^zania programu Sympozjum z problematyk^ danego Biennale, a takze postarac siq o utrzyma- nie stafego kontaktu uczestników Sympozjum. Chodzi o to, by istniafa ciqgtosc doswiadczen i ciqgfosc dyskusji. Dr Juliusz Starzynski, professor at the University of Warsaw, member of the Polish Academy of Sciences, Chairman of the Polish Section of AICA, Chairman of the Symposium, gave a brief sur vey of the evolution in recent years of major international exhibitions of the Biennale type. He pointed out that new forms of exhibitions were appearing which were more specialised and delved deeper into individual selected as pects of the visual arts. This is primarily a matter of the problems in which the new function of art in the community's life is stressed; this is connec ted with a pressing need for cooperation between art and science. The Warsaw Poster Biennale, together with the Symposium held simultaneously, consciously en tered upon that road. Although this time it was impossible to carry out the ambitious discussion programme, the sixteen papers presented and the voices in the discussion jointly representing ten countries, were a valuable contribution to the developing knowledge of the role of visual arts in mass communication. The debates were marked by a valuable balance between "technic al" problems closely connected with the every day creative practice of poster design and the related branches of art, and theoretical reflections in the widest sense, based on the latest advances in the knowledge of man and society, without neglecting the aesthetic side. In the future one should aim at linking the Sym posium programme more closely with the sub ject-matter of the given Biennale, and also at maintaining permanent contacts among the participants during the period between one such meeting and the next, in order to achieve a continuity of experience and discussion.

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 126