Wystawa retrospektywna „Ód Mlodej Polski do naszych dni" A Retrospective Exhibition "From the «Young Poland» Period to the Present Day" W ramach I Mi^dzynarodowego Biennale Pla- katu Muzeum Narodowe w Warszawie zor- ganizowato wystaw^ retrospektywna polskiego plakatu, zatytufowan^ „Od Mtodej Polski do na szych dni". Byta to pierwsza wystawa pokazuj^ca rozwój polskiego plakatu od roku 1897 do roku 1963. Urz^dzona zostafa ze zbiorów Muzeum Na- rodowego (dziat plakatu w Wilanowie), muzeów czechostowackich i radzieckich oraz ze zbiorów Akademii Sztuk Pi^knych w Warszawie. Wysta- wiono 468 prac, które pozwolily zorientowac si^, jak wiele wspótczesni polscy twórcy plakatu za- wdzi^czaj^ swym poprzednikom. As part of the First International Poster Biennale, the National Museum,in Warsaw held a retro spective exhibition of Polish posters, entitled "From the Young Poland Period to the Present Day". This was the first exhibition presenting Polish poster design from 1897 to 1963. It was compiled from collections of the National Museum in Warsaw (posters section in Wilanów Palace), Czechoslovak and Soviet museums and the Warsaw Academy of Fine Arts. The 468 works on show made it possible to see how great a debt the present day Polish poster owes to its pre cursors.

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 134