Polska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Urugwaj, Wenezuela, Wqgry, Wielka Bry- tania, Wietnamska Republika Demokratyczna, W+ochy i Zwiqzek Radziecki. Konfrontacje prac z lat 19641965 wykonanych w 32 krajach potwierdzifa, ze plakat jest ciqgle zywym, funkcjonalnym elementem w systemie wspófczesnej komunikacjl wizualnej. Korzysci p+ynqce z zorganizowania Biennale sq chyba oczywiste i nie wymagajq szerszego omó- wienia. Sq one istotne dia artystów, teoretyków masowego przekazu, wydawców, krytyków i wreszcie dia calego spofeczenstwa, któremu na- lezy siq coraz petniejsza, doktadniejsza i na coraz wyzszym poziomie prowadzona biezqca infor- macja. Wielkq manifestacjq wszystkiego, co w tej dzie- dzinie grafiki jest najlepsze na swiecie, przeglq- dem twórczej mysli, poszukiwan artystycznych i wynalazczosci oto czym powinno stac siq warszawskie Biennale Plakatu. Pierwsze Biennale 66 moze nie w petni przedstawifo najlepsze osiqg- niqcia niektórych krajów, ale w najbardziej za- dowalajqcy sposób zarysowalo te tendencje. Miqdzynarodowe Jury pod przewodnictwem p. Waltera Herdega ze Szwajcarii i prof. Erberto Carboni z Wtoch przyznato 9 nagród i medali oraz 10 wyróznien honorowych w trzech gru- pach plakatów: o tematyce spolecznej, z dziedziny wydarzen kulturalnych, z zakresu reklamy. Organizatorzy wystqpili z inicjatyw^, aby w ra- mach Miqdzynarodowego Biennale odbywata siq wystawa retrospektywna i sympozjum naukowe. Biennale 66 towarzyszyfa retrospektywna wy stawa plakatu polskiego z lat 18921963 ,,Od Mfodej Polski do naszych dni", zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Plakaty eksponowane na tej wystawie stworzyfy swoist^, ilustrowanq kronikq zycia w Polsce w ostatnich siedemdziesiqciu latach, stajqc siq ciekawym dokumentem dziafalnosci minionych pokoleri w róznych dziedzinach i swiadczqc do- bitnie, ze dzisiejszy plakat polski ma chlubne tradycje artystyczne. Miqdzynarodowe Sympozjum Naukowe, którego tematem byf ,,Obraz w srodowisku urbanistycz- nym", umozliwiio wymianq poglqdów pomiq- dzy ludzmi zajmujqcymi siq plakatem w róznych aspektach: twórczosci artystycznej, socjologii, teorii informacji i masowego przekazu wizual- nego. Referaty i dyskusja pozwolity uczestnikom sympozjum nie tylko na wymianq poglqdów, France, the German Democratie Republic, the German Federal Republic, Great Britain, Holland, Hungary, Israel, Italy, Japan, Mongolia, Poland, Rumania, the Soviet Union, Spain, Sweden, Swit zerland, Turkey, the United States, Uruguay, Ve nezuela, the Vietnamese Democratic Republic, and Yugoslavia. This major confrontation of posters made in these 32 countries during 19641965 confirmed that the poster is an ever living functional element in the visual communication system of today. The benefits of organizing the Biennale are surely obvious, and do not require lengthy discussion. They are important for artists, theoreticians of mass communication, publishers, critics and, finally, society as a whole, which deserves con stantly fuller, more precise and topical in formation of a constantly rising standard. A major presentation of all that is best on a world scale in this sphere of graphic art, a review of creative ideas, artistic research and experi ments that is what the Warsaw Poster Biennale ought to become. The first, 1966 Bien nale did not perhaps reflect fully the grea test achievements of some countries, but it

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 14