Obrady jury Jury Sitting lecz wptyn^fy na rozpowszechnienie mysli ba- dawczej w dziedzinie komunikacji wizualnej. By- la to wi^c konfrontacja wniosków nauki z in- tuicyjn^ wynalazczosci^ wspótczesnej sztuki. Czy tylko konfrontacja? Moze cos wi^cej, moze wst^p do dyskusji nad wielk^ syntezq. Mi^dzynarodowe Biennale Plakatu oraz towa- rzyszqce mu retrospektywne wystawy i sympozja naukowe powinny dac grafice swiatowej z bie- giem czasu jeszcze jedn^ drogocennq zdobycz. Bytoby ni^ utworzenie micjdzynarodowego osrod- ka dokumentacji, w sklad którego wchodzitby wielki zbiór plakatów oraz publikacji naukowych na tematy zwi^zane z t^ dziedzin^ komunikacji wizualnej. Inicjatywa zorganizowania Biennale Plakatu w Warszawie powstata w srodowisku polskich artystów plastyków i spotkala si^ z catkowitym zrozumieniem i poparciem wtadz paristwowych. I Mi^dzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie nie mialo celów komercjalnych, sfuzyto nato- miast pogt^bieniu wspótpracy mi^dzynarodowej w dziedzinie grafiki uzytkowej. Byta to wielka okazja do zobaczenia dorobku swiatowego na tym polu, do unaocznienia odmian cechujqcych plastykQ róznych krajów oraz pokazania mto- dych talentów, nie znanych dot^d szerszemu ogólowi. Przykfad nauki mówi nam o coraz wi^kszej na swiecie integracji zagadnieri i dyscyplin. Inte- graln^ jest tez sztuka w sensie wzajemnego od- dzialywania i przenikania si^ stylów i kierunków. Wspólpraca mi^dzynarodowa w tym zakresie stwarza jeszcze jednq mozliwosc o ogromnym znaczeniu zbliza ludzi, narody i spofeczenstwa. Stworzenie nowej plaszczyzny porozumienia w postaci Mi^dzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie jest zasfug<| zyczliwego mecenatu Polski Ludowej. Jozef Mroszczak

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 16