Jury The Jury W dniach 6, 7 i 10 czerwca 1966 roku obradowafo w Warszawie Jury I Mi^dzynarodowego Biennale Plakatu w sktadzie: przewodnicz^cy Walter Herdeg, wydawca i naczelny redaktor czasopisma „Graphis" w Zurychu, wiceprzewodnicz^cy prof. Erberto Carboni, architekt z Mediolanu, cztonkowie dr Alena Adlerova, kustosz Muzeum w Pradze, Helge Bertram, artysta malarz z Kopenhagi, dr Jan Biafostocki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Pieter Brattinga, cztonek zarz^du „Icograda" z Amsterdamu, Jerzy Hryniewiecki, architekt, profesor Poli- techniki Warszawskiej, Werner Klemke, artysta grafik, profesor Aka- demii Sztuk Pi^knych w Berlinie, Stanistaw Teisseyre, artysta malarz, rektor Wyzszej Szkoty Sztuk Plastycznych w Po- znaniu, Orest G. Wierejski, artysta grafik z Moskwy, sekretarz Jury Gizela Szancerowa, dyrektor Centralnego Biu- ra Wystaw Artystycznych w Warszawie. On June 6th, 7th and 10th, 1966, the Jury of the First International Poster Biennale met in Warsaw. The Jury was as follows: chairman Walter Herdeg, publisher and editor-in-chief of the periodical "Graphis", Zurich, vice-chairman Professor Erberto Carboni, architect of Milan, members of the Jury Dr Alena Adlerova, custodian of Prague Museum, Helge Bertram, painter of Copenhagen, Dr J an Biafostocki, professor of the University of Warsaw, Obrady jury Jury Sitting

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 18