Nagrody Na I Mi^dzynarodowe Biennale Plakatu w War- szawie wptyn^ty 923 prace, z których krajowe Jury w sktadzie: prof. Jerzy Hryniewiecki, dyr. Ryszard Stanistawski, prof. Stanisfaw Teisseyre, red. Jerzy Wasniewski, dyr. Wojciech Wilski zakwalifikowato na Biennale 605 plakatów z 32 krajów. Zgodnie z regulaminem komisarz Biennale, ar- tysta grafik Eryk Lipiriski, podzielit plakaty na trzy grupy przewidziarTe w regulaminie: plakaty 0 tematyce spotecznej (107), plakaty dotycz^ce wydarzen kulturalnych (309) i plakaty z zakresu reklamy (189). Zgodnie z regulaminem Jury I Mi^dzynarodo- wego Biennale Plakatu przyznafo nagrody w trzech grupach oraz nagrody fundowane. Nagrody regulaminowe 1 GRUPA PLAKATY O TEMATYCE SPOLECZNEJ I nagroda medal ztoty i 20.000 zt HIROSHI TANAKA, Japonia Akcja krwiodawstwa II nagroda medal srebrny i 15.000 zi HENRYK TOMASZEWSKI, Polska Pokój III nagroda medal br^zowy i 10.000 zt JEFIM S. CWIK, Zwi^zek Radziecki I czerwca Mi^dzynarodowy Dzien Dziecka Wyróznienia honorowe WALTER BREKER, Nierhiecka Republika Federalna DICK ELFFERS, Holandia CYLA MENUSY, Izrael II GRUPA PLAKATY DOTYCZ4CE WYDARZEN KULTURALNYCH I nagroda medal ztoty i 20.000 zt JAN LENICA, Polska plakat do opery „Wozzeck" Albana Berga II nagroda medal srebrny i 15.000 zt HANS HILLMANN, Niemiecka Republika Federalna Tydzieri Kilonii III nagroda medal brqzowy i 10.000 zt RALITZA STANOEVA, Butgaria Festiwal Muzyki Organowej J. S. Bacha Wyróznienia honorowe ARMIN HOFMANN, Szwajcaria ALMIR MAVIGNIER, Brazylia ANAMARIA SMIGELSCHI, Rumunia JAROSLAV SURA, Czechostowacja III GRUPA PLAKATY Z ZAKRESU REKLAMY I nagroda medal ztoty i 20.000 zt KAZUMASA NAGAI, Japonia Reklama piwa Asahi II nagroda medal srebrny i 15.000 zt PETER DOEBELE/GERARD WERNARS, Holandia Reklama mody jesiennej III nagroda medal br^zowy i 10.000 zt ANDRE PASTURE, Francja Trzy plakaty reklamowe Belgijskich Linii Kolejowych Wyróznienia honorowe DONALD BRUN, Szwajcaria CROSBY FLETCHER FORBES GILL, Wielka Brytania GIANCARLO ILIPRANDI, Wtochy Nagrody fundowane W dniu przyznawania nagród fundowanych Jury obradowato w petnym sktadzie, powiejkszonym kazdorazowo o przedstawiciela instytucji fundu- j^cej nagrody. Nagroda Ministra Obrony Narodowej za plakat na temat „Wolnosc i Pokój" 20.000 zt JÓZEF MROSZCZAK, Polska Nigdy wi^cej Oswi^cimia! Nagroda Prezydium Centralnej Rady Zwi^zków Zawodowych za plakat o tematyce spotecznej 15.000 zt DUONG NGOC CANH, Wietnamska Republika Demokratyczna Bronic rodzinnej ziemi, bronic mtodosci Nagroda Prezesa Robotniczej Spótdzielni Wydaw- niczej „Prasa" za plakat nowatorski 20.000 zt JULIAN PAtKA,' Polska Nasz wiek XX

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 20