Nagrody regulaminowe Plakaty o tematyce spoiecznej Awards Posters on Social Subjects HIROSHI TANAKA Japonia Japan Urodzit si? w 1931 r. w Zushi. W 1953 r. ukori- czyl studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Tokio. Pracowat w dziatach reklamy wielkich domów handlowych oraz w studio Ryuichi Yama- shiro jako jego asystent. Od 1959 r. jest dyrekto- rem artystycznym i gtównym projektantem w Japoriskim Osrodku Projektowym w Tokio. Cztonek Japonskiego Zwiqzku Grafików Rekla- mowych. W 1960 r. otrzymat nagrod? „Mainichi Press Industry Graphic", w 1961 r. medal brqzowy ADC, w 1962 r. medal brqzowy ADC i nagrod? Agencji Reklamowej ,,Dentsu", w 1963 r. medal srebrny ADC oraz nagrod? Instytutu Wiedzy Przemystowej i Technologii na Ogólnojaponskiej Wystawie Kalendarzy, w 1966 r. I nagrod? i medal ztoty w grupie plakatów o tematyce spotecznej na I Mi?dzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. Born in 1931 in Zushi. In 1953, graduated from the Faculty of Art of Tokyo University. Worked in advertising divisions of large department stores and in Ryuichi Yamashiro's Studio, as his assistant. Since 1959 has been artistic director and chief designer in the Nippon Design Centre in Tokyo. Member of the Japanese Association of Commercial Artists. In 1960, he received the "Mainichi Press Industry Graphic" Prize; in 1961, the ADC Bronze Medal; in 1962, the ADC Bronze Medal and the "Dentsu" Advertis ing Agency Prize; in 1963, the ADC Silver Medal and the prize awarded by the Institute of Industrial Science and Technology at the National Calendar Exhibition in Japan; in 1966, the First Prize and Gold Medal in the Section of Posters on Social Subjects at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966.

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 24