HENRYK TOMASZEWSKI Polska Poland JEFIM S. CWIK ZSRR Soviet Union Urodzif si^ w 1935 r. w Moskwie. W latach 1954-1960 studiowat w Wyzszej Szkole Artystycz- no-Przemystowej na Wydziale Form Przemysto- wych w Moskwie. Uprawia grafik^ artystyczn^ i uzytkow^. Udziat w wielu wystawach w ZSRR oraz w Danii, Libanie, NRD, Wietnamskiej Republice Demokratycznej i w ZRA. Nagrody i wyróznienia Zwi^zku Plastyków oraz wydaw- nictw radzieckich, III nagroda i medal brqzowy w grupie plakatów o tematyce spotecznej na I Mi^- dzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. Born in 1935 in Moscow. From 1954 to 1960 studied at the Industrial Forms Department of the College of Art and Industry in Moscow. Practices pure and applied graphic art. Has participated in a large number of exhibitions in the Soviet Union, Denmai Lebanon, the German Democratic Republic, the Vietnamese Democratic Republic and the United Arab Republic. Prizes and distinctions from the Artists Association and Publishing Houses of the Soviet Union. Third Prize and Bronze Medal in the Section of Posters on Social Subjects at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966. Urodzit si^ w 1914 r. w Warszawie. W War szawie tez ukonczyt Akademi^ Sztuk Pi^knych, której profesorem jest od 1951 r. Uprawia grafik^, scenografie, rysunek satyryczny, a w dziedzinie plakatu pracuje od 1936 r. Udziat w wielu wystawach polskich i na forum mi^dzy- narodowym. Jest cztonkiem AGI. Liczne nagro dy, a m.in.: pi^c pierwszych nagród na Mi^dzy- narodowej Wystawie Plakatu w Wiedniu w 1948 r., pierwsze nagrody na Wystawach Ogólnopol- skich Plakatu w latach 1953 i 1955, I nagroda na Wystawie Plakatu Filmowego w Warszawie w 1956 r., I nagroda za najlepszy plakat miasta Wiednia w 1957 r., nagroda I stopnia Ministra Kultury i Sztuki na Wystawie ,,Polskie Dzieto Plastyczne w XV-lecie PRL", I nagroda i medal ztoty za plakat na Biennale w Sao Paulo w 1963 r., medal ztoty za plakat na Mi^dzynarodowej Wy stawie Sztuki Edytorskiej w Lipsku w 1965 r., nagroda za najlepszy plakat miasta Warszawy w 1965 r., II nagroda i medal srebrny w grupie plakatów o tematyce spotecznej na I Mi^dzyna- rodowym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r Born in 1914 in Warsaw. Graduated from the Warsaw Academy of Fine Arts, where he has been teaching since 1951. Practices graphic art, stage design, satirical drawing; has been making posters since 1936. Participated in many Polish and international exhibitions. Member of AGI. Many prizes, including five First Prizes at the International Poster Exhibition in Vienna in 1948, First Prizes at National Poster Exhibi tions in 1953 and 1955, First Prize at the Film Poster Festival in Warsaw in 1956, First Prize for the best poster in Vienna in 1957, First Prize from the Minister of Culture and Art at the Exhibi tion of "Polish Plastic Arts in the Fifteen Years of People's Poland", First Prize and Gold Medal for a poster at the Sao Paulo Biennale in 1963, Gold Medal for a poster at the International Exhibition of Publishing Art in Leipzig, 1965, prize for the best poster of the City of Warsaw in 1965, Second Prize and Silver Medal in the 2 Section of Posters on Social Subjects at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966. 3

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 26