WALTER BREKER Niemiecka Republika Federalna German Federal Republic Urodzit siq w 1904 r. w Bielefeld i tam odbyf studia w Szkole Przemystu Artystycznego. W la- tach 1934-1954 byt kierownikiem Wydziatu Gra- fiki Uzytkowej w Szkole Przemystu Artystycznego w Krefeld, a od 1954 r. jest profesorem Akademii Sztuk Piqknych w Düsséldorfie. Udziat w licznych wystawach w Europie (m.in. na Triënnale w Me- diolanie) i na innych kontynentach. Cztonek AGI. Wiele nag rod, a m.in.: II nagroda w konkufsie na projekty znaczków pocztowych w 1950 r., nagrody za najlepsze plakaty roku w NRF w la- tach 1950, 1952, 1955, 1956, 1960, 1961, 1965, 1966, nagroda miasta Krefeld w 1952 r„ nagroda za „Najpiqkniejsze ksi^zki roku NRF" w 1954 r. i nagroda za „Najlepsze obwoluty roku w NRF" w 1958 r., wyróznienie honorowe w grupie pla- katów o tematyce spotecznej na I Miqdzynarodo- wym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. Born in 1904 in Bielefeld, where he studied at the School of Art Industry. From 1934 to 1954 was head of the Applied Graphic Art Department in the School of Art Industry in Krefeld; since 1954 has been teaching at the Düsseldorf Academy of Fine Arts. Participated in a large number of exhibitions in Europe (including the Milan Triennale) and outside Europe. Member of AGI. Awarded many prizes, among them the Second Prize at a postage stamp design competition in 1950; prizes for the best poster of the year in West Germany, in the years 1950, 1952, 1955, 1956, 1960, 1961, 1965, 1966; award of the city of Krefeld in 1952; prizes for: "The Best Books of the Year in West Germany" in 1954, and "The Best Book-Jackets of the Year in West DICK ELFFERS Holandia Holland Urodzit siq w 1910 r. w Rotterdamie. Byt uczniem w studio Paula Schnitema i Pieta Zwarta oraz studiowat u profesora Jacques Jongerta w Aka demii Sztuk Piqknych w Rotterdamie. W 1940 r. wszystkie jego prace zostaty zniszczone w czasie dziatan wojennych. Wspótpracowat jako grafik z Ruchem Oporu. Uprawia plakat, ilustracjq, malarstwo, wspótpracuje w dziedzinie architektu- ry. Autor rekonstrukcji wnqtrz Muzeum w Amsterdamie oraz plakatu „Demokracja czuwa" (1946 r.), projektant plakatów na Festiwale Holenderskie. Uzyskat wyróznienie honorowe w grupie plakatów o tematyce spotecznej na I Miq- dzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. Born in 1910 in Rotterdam. Trained in the studio of Paul Schnitem and Piet Zwart, and at the Rotterdam Academy of Fine Arts under Professor Jacques Jongert. In 1940 all his work was de stroyed in the course of hostilities. Cooperated as a graphic artist with the Resistance Movement. Makes posters, illustrations, paintings, cooperates on architectural projects. Designed the re construction of Amsterdam Museum interiors, the poster "Democracy Vigilant" (1946). Designs posters for Dutch Festivals. Honourable mention in the Section of Posters on Social Subjects at the First International Poster Biennale in Warsaw 1966. Germany" in 1958; honourable mention in the Section of Posters on Social Subjects at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966. CYLA MENUSY Izrael Israel Urodzita siq w 1930 r. w Krakowie w Polsce. W 1934 r. przybywa do Izraela. W latach 1947- 1951 studiuje w „Bazalel" Szkole Sztuk Piqknych w Jerozolimie. W 1952 r. wyjezdza do Wielkiej Brytanii, gdzie odbywa studia w Centralnej Szkole Sztuki i Rzemiosta oraz na Politechnice w Borough pod kierownictwem prof. T. Eckersley'a. W latach 1954-1961 pracuje w Nowym Jorku. Nagrody i wyróznienia, m.in.: przy wspófudziale Chawy Oznan I nagroda za projekt izraelskiego znaczka pocztowego pt.: „Catopalenie i bohaterstwo", I nagroda i wy róznienie honorowe za plakat antynikotynowy, II nagroda za projekt znaku na zywnosc o naj- lepszej jakosci, wyróznienie honorowe w grupie plakatów o tematyce spotecznej na I Miqdzy- narodowym Biennale Plakatu w Warszawie w 1966 r. Born in 1930 in Cracow, Poland. Settled in Israel in 1934; studied at the "Bazalel" School of Fine Arts in Jerusalem. In 1952 went to Great Britain, where she studied at the Central School of Arts' and Crafts and at the Borough Polytechnic under T. Eckersley. Worked in New York from 1954 to 1961. Prizes and distinctions, including First Prize (jointly with Chawa Oznan) for designing the Israel postage stamp "Holocaust and Hero ism First Prize and honourable mention for an anti-smoking poster. Second Prize for designing a "top-quality mark" for food products. Honourable mention in the Section of Posters on Social Subjects at the First International Poster Biennale in Warsaw, 1966.

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 28